Sự phát triển lý luận phương thức bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Sự phát triển lý luận phương thức bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
(09/09/2022)
(ĐCSVN) - Lý luận phương thức bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) là nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận về BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Đảng. Từ khi có Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX đến trước khi có Văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta đã xác lập đa dạng những vấn đề cụ thể về phương thức BVTQ. Đến Đại hội XIII, Đảng đã bổ sung, phát triển thêm một số vấn đề mới về phương thức BVTQ, góp phần hoàn thiện thêm lý luận và chỉ đạo nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới.
Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác! Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác!
(09/09/2022)
(TG) - Hằng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, thì mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, không chỉ xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mà còn bẻ cong sư thật việc thực hiện các Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(gọi tắt là 3 Chỉ thị)… trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng những luận điệu phản động như: “Học mãi đâu có vào”, học rồi “tại sao cứ thế mãi”, “càng học càng thấy nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái”…
Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới
(11/08/2022)
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng
(24/06/2022)
(TG) - Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.
Nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới Nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
(22/06/2022)
(TG) - Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Đảng, đặc biệt là “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử” sau hơn 35 năm đổi mới đất nước là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Song yếu tố giữ vai trò quyết định hàng đầu là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị độc lập, tự chủ, luôn kiên định, lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc
(19/05/2022)
TCCS - Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Quan điểm thực tiễn của C.Mác với thời đại ngày nay Quan điểm thực tiễn của C.Mác với thời đại ngày nay
(05/05/2022)
(TCTH) Quan điểm thực tiễn là một trong những di sản tư tưởng quan trọng nhất, tạo nên sức sống của triết học Mác. Bài viết tập trung nghiên cứu quan điểm thực tiễn của C.Mác để tìm ra những ý nghĩa ứng dụng về mặt lý luận đối với thời đại ngày nay, thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là minh chứng rõ nét cho nhận định của C.Mác về sự thay đổi của thực tiễn đời sống khi khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tuy nhiên, theo lý luận của C.Mác, chúng ta vẫn luôn phải thấy rằng, thực tiễn của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 về bản chất vẫn là sự thống nhất biện chứng của các yếu tố: Tính vật chất, tính xã hội và tính hướng đích. Việc thấm nhuần chỉ dẫn của C.Mác về thực tiễn chân chính là quan điểm chỉ đạo để chúng ta tận dụng thời cơ và vượt qua những thách thức của thời đại.
Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
(22/04/2022)
(ĐCSVN) – Những tư tưởng vĩ đại về Đảng, về giai cấp công nhân và chủ nghĩa Xã hội, về kinh tế mới của Lênin thực sự là mặt trời soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Giá trị từ những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin  về dân chủ đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Giá trị từ những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(30/03/2022)
(TCTH) Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ ra đời trên cơ sở kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại; một mặt, các ông đã phát triển tư tưởng dân chủ đã có; mặt khác, bổ sung, phát triển những quan điểm mới phù hợp với lịch sử đương thời. Bài viết làm rõ quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về dân chủ, thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, dân chủ được xem xét với tư cách hình thức tổ chức nhà nước, một chế độ xã hội, trong đó quyền lực thuộc về nhân dân; thứ hai, dân chủ mang bản chất của giai cấp thống trị; thứ ba, dân chủ là nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của các cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở sự tự do, bình đẳng giữa các thành viên, thiểu số phục tùng đa số và tôn trọng, bảo vệ thiểu số.
Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước
(28/03/2022)
(ĐCSVN) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007