Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng: Khẳng định sự đóng góp của lĩnh vực viễn thông Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng: Khẳng định sự đóng góp của lĩnh vực viễn thông
(22/11/2021)
(ĐCSVN) – Khi sự phát triển của công nghệ làm cho các thiết bị thông minh ngày càng có nhiều tính năng, tiện ích trong việc chia sẻ, lan tỏa thông tin thì đây cũng chính là công cụ cho kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Điều này một lần nữa khẳng định, vai trò không nhỏ của lĩnh vực viễn thông trong nỗ lực chung nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích của người dân trên không gian mạng.
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ QUY LUẬT SỰ PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM CẦN BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ QUY LUẬT SỰ PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM CẦN BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN
(17/11/2021)
Bài viết trình bày ngắn gọn sự tiến triển trong quan điểm của C.Mác về mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất; chỉ ra sai lầm về mặt lý luận và về sự vận dụng tùy tiện, chủ quan, duy ý chí trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thời gian vừa qua. Từ đó, tác giả nhấn mạnh việc cần nhận thức lại cho đúng, cho trúng và khẳng định tính chân lý trong quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất và sự bổ sung quy luật này của Đảng Cộng sản Việt Nam để, một mặt, tránh sự tùy tiện, nóng vội, chủ quan, duy ý chí; mặt khác, cần tập trung cao độ để phát triển lực lượng sản xuất bằng cách tiến hành công nghiệp hóa theo hướng hiện đại là cơ sở quan trọng để đưa đất nước đi lên và thực hiện mục tiêu dân chủ, tự do, công bằng, nhân văn, dân giàu, nước mạnh.
CÁC BIỂU HIỆN GIÁO ĐIỀU TRONG NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM CÁC BIỂU HIỆN GIÁO ĐIỀU TRONG NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
(16/11/2021)
Nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước là một trong những điều kiện quan trọng để phong trào cách mạng Việt Nam thắng lợi. Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ bệnh giáo điều và những sắc thái biểu hiện khác nhau của giáo điều. Đặc biệt, tác giả đã phân tích những biểu hiện giáo điều (cả giáo điều cũ lẫn giáo điều mới) trong nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin cùng những tác hại của nó đối với phong trào cách mạng Việt Nam. Để nâng cao năng lực tư duy biện chứng, khắc phục giáo điều và chủ quan duy ý chí, theo tác giả, cần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về phong cách tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và bản lĩnh văn hóa.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
(02/11/2021)
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh biểu hiện mối quan hệ biện chứng giữa nội dung lý luận và nguyên tắc phương pháp luận. Bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là sự thống nhất của mục đích, nội dung, vai trò và phương pháp trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người có ý nghĩa khoa học và cách mạng sâu sắc, là hạt nhân để quy tụ mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng đến mục tiêu chung là độc lập cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động của mối liên hệ biện chứng giữa lãnh tụ với nhân dân, giữa đường lối chính trị đúng đắn với tình cảm đạo đức nhân văn, giữa lý luận sâu sắc với thực tiễn cách mạng phong phú. Đó là nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
Giá trị từ những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Giá trị từ những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(29/10/2021)
Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ ra đời trên cơ sở kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại; một mặt, các ông đã phát triển tư tưởng dân chủ đã có; mặt khác, bổ sung, phát triển những quan điểm mới phù hợp với lịch sử đương thời. Bài viết làm rõ quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về dân chủ, thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, dân chủ được xem xét với tư cách hình thức tổ chức nhà nước, một chế độ xã hội, trong đó quyền lực thuộc về nhân dân; thứ hai, dân chủ mang bản chất của giai cấp thống trị; thứ ba, dân chủ là nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của các cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở sự tự do, bình đẳng giữa các thành viên, thiểu số phục tùng đa số và tôn trọng, bảo vệ thiểu số.
Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm
(29/10/2021)
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Không thể xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam Không thể xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam
(19/10/2021)
(ĐCSVN) - Chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu thâm hiểm, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động. Đặc biệt, giai đoạn hiện nay, chúng luôn tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam....
Phê phán, bác bỏ luận điệu “đổi mới ở Việt Nam đã cạn kiệt nguồn lực” Phê phán, bác bỏ luận điệu “đổi mới ở Việt Nam đã cạn kiệt nguồn lực”
(22/10/2021)
Công cuộc đổi mới ở nước ta không chỉ đạt được những thành tựu to lớn qua 35 năm thực hiện mà còn tiếp tục được đẩy mạnh với những nguồn lực phong phú và hết sức to lớn, trong đó có những nguồn lực không bao giờ cạn.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
(14/10/2021)
Mở đầu tác phẩm bất hủ - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nêu lên một sự thật, cũng là một tuyên ngôn, đồng thời là một tiên tri cho hàng trăm năm sau, rằng, “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những thế lực của châu Âu cũ: Giáo hoàng và Nga hoàng, Mét-téc-ních và Ghi-dô, bọn cấp tiến Pháp và bọn cảnh sát Đức, đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó.” .
Nét đặc sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ Nét đặc sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ
(08/10/2021)
Tư tưởng dân chủ là một giá trị vĩ đại của nhân loại. Tư tưởng dân chủ trái ngược với tư tưởng quân chủ. Tư tưởng dân chủ thừa nhận, dân là chủ, nhà nước là của dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước do dân bầu ra theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Ngay từ thời cổ đại, tư tưởng dân chủ đã được hiện thực hóa bước đầu ở nhà nước Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, chỉ đến thế kỷ XX thì tư tưởng dân chủ mới trở thành tư tưởng chủ đạo của nhân loại, vì chỉ đến lúc đó, hầu hết các nước chế độ quân chủ mới nhường chỗ cho chế độ dân chủ.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007