Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc
(19/05/2022)
TCCS - Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Quan điểm thực tiễn của C.Mác với thời đại ngày nay Quan điểm thực tiễn của C.Mác với thời đại ngày nay
(05/05/2022)
(TCTH) Quan điểm thực tiễn là một trong những di sản tư tưởng quan trọng nhất, tạo nên sức sống của triết học Mác. Bài viết tập trung nghiên cứu quan điểm thực tiễn của C.Mác để tìm ra những ý nghĩa ứng dụng về mặt lý luận đối với thời đại ngày nay, thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là minh chứng rõ nét cho nhận định của C.Mác về sự thay đổi của thực tiễn đời sống khi khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tuy nhiên, theo lý luận của C.Mác, chúng ta vẫn luôn phải thấy rằng, thực tiễn của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 về bản chất vẫn là sự thống nhất biện chứng của các yếu tố: Tính vật chất, tính xã hội và tính hướng đích. Việc thấm nhuần chỉ dẫn của C.Mác về thực tiễn chân chính là quan điểm chỉ đạo để chúng ta tận dụng thời cơ và vượt qua những thách thức của thời đại.
Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
(22/04/2022)
(ĐCSVN) – Những tư tưởng vĩ đại về Đảng, về giai cấp công nhân và chủ nghĩa Xã hội, về kinh tế mới của Lênin thực sự là mặt trời soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Giá trị từ những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin  về dân chủ đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Giá trị từ những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(30/03/2022)
(TCTH) Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ ra đời trên cơ sở kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại; một mặt, các ông đã phát triển tư tưởng dân chủ đã có; mặt khác, bổ sung, phát triển những quan điểm mới phù hợp với lịch sử đương thời. Bài viết làm rõ quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về dân chủ, thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, dân chủ được xem xét với tư cách hình thức tổ chức nhà nước, một chế độ xã hội, trong đó quyền lực thuộc về nhân dân; thứ hai, dân chủ mang bản chất của giai cấp thống trị; thứ ba, dân chủ là nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của các cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở sự tự do, bình đẳng giữa các thành viên, thiểu số phục tùng đa số và tôn trọng, bảo vệ thiểu số.
Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước
(28/03/2022)
(ĐCSVN) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.
Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay
(04/03/2022)
Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Cương lĩnh, đường lối đó đứng vững và được hiện thực hóa, có khả năng chống lại mọi sự xuyên tạc và chống phá của các thế lực thù địch cả về lý luận và thực tiễn.
Tiếp thu những thành tựu văn minh của chủ nghĩa tư bản một cách khoa học, khách quan để phát triển Tiếp thu những thành tựu văn minh của chủ nghĩa tư bản một cách khoa học, khách quan để phát triển
(04/03/2022)
(ĐCSVN) - Đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa là con đường duy nhất đúng, phù hợp với quy luật khách quan trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Quá trình này tất yếu đòi hỏi sự kiên định và phát huy thành tựu cũng như khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cùng với đó, để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển đất nước, chúng ta cũng cần kế thừa một cách khoa học những tinh hoa mà lịch sử loài người đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản. Tinh thần này được đồng chí Tổng bí thư của Đảng đề cập trong cuốn sách quan trọng của mình mới được công bố gần đây.
Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về lịch sử xã hội Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về lịch sử xã hội
(25/02/2022)
Nghiên cứu về lịch sử xã hội đã có lịch sử hàng ngàn năm. Quan điểm của triết học trước Mác về lịch sử xã hội là quan điểm duy tâm. Với sự xuất hiện của triết học Mác, lần đầu tiên, lịch sử xã hội được giải thích trên lập trường duy vật. Các quan điểm cơ bản của triết học Mác - Lênin về lịch sử xã hội là: Lịch sử của xã hội diễn ra theo quy luật khách quan, hoạt động vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ giữa người với người về kinh tế quyết định quan hệ giữa người với người về chính trị và văn hóa - xã hội. Quan điểm duy vật về lịch sử xã hội là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học cho việc nghiên cứu các vấn đề cụ thể của xã hội.
Sự kế thừa và phát triển văn hóa Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh Sự kế thừa và phát triển văn hóa Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh
(11/02/2022)
Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. Nó là sự chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam với văn hóa phương Đông và phương Tây, là sự kết hợp của truyền thống và hiện đại, của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trên tinh thần duy vật triệt để và phép biện chứng duy vật khoa học, cách mạng vì sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm đượm tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Chủ nghĩa xã hội: Một tất yếu của lịch sử thế giới Chủ nghĩa xã hội: Một tất yếu của lịch sử thế giới
(10/02/2022)
(ĐCSVN) - Vào một đêm lạnh giá cuối năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) chấm dứt sự tồn tại. Các thế lực tư bản và phản động hý hửng vội vàng có thể kết liễu chủ nghĩa xã hội bằng “chiến thắng không cần chiến tranh”(1) để chủ nghĩa tư bản trở thành “điểm đến cuối cùng của lịch sử”(2)… Sự thật thì hoàn toàn khác hẳn!
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007