Về chủ quyền dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa Về chủ quyền dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa
(15/06/2022)
Toàn cầu hóa là một thực tại. Nó được luận giải theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người quan niệm toàn cầu hóa là quá trình vận động lịch sử mang tính khách quan và tất yếu. Không phản đối “tính tất yếu” theo nghĩa “bắt buộc phải chấp nhận” hàng loạt quá trình kinh tế, xã hội, văn hóa... đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, tác giả bài viết muốn nhấn mạnh và phân tích các phương diện chủ thể và chủ quan của toàn cầu hóa. Theo tác giả, toàn cầu hóa cần phải được hiểu là “chính sách”, tức là hoạt động của các chủ thể lịch sử cùng với động cơ và lợi ích riêng của họ. Xét từ góc độ này, toàn cầu hóa sẽ phá vỡ hàng loạt “gốc rễ” của nhà nước dân tộc, qua đó đe dọa chủ quyền dân tộc. Đây là hình thức hiện đại của chủ nghĩa đế quốc – chủ nghĩa đế quốc về văn hóa.
Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
(03/06/2022)
Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học là một bộ phận quan trọng trong chương trình giáo dục đại học, góp phần vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, trang bị cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học làm phương tiện lý luận quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập; là hành trang cơ bản cho sinh viên trước khi bước vào môi trường làm việc. Không những thế, trong chương trình giáo dục đại học, giáo dục lý luận chính trị còn là nền tảng cơ bản để củng cố, hình thành và hoàn thiện bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, đạo lý – những giá trị truyền thống vô cùng quý báu được hun đúc, giữ gìn và phát huy trong chuỗi giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Vì vậy, trong thời kỳ mới, việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị đối với sinh viên các trường đại học có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng trong chương trình giáo dục đại học.
Đoàn kết, đồng thuận xã hội trong quá trình dân chủ hóa đất nước Đoàn kết, đồng thuận xã hội trong quá trình dân chủ hóa đất nước
(01/06/2022)
Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận là những phạm trù cơ bản của các lý luận xã hội. Chúng phản ánh những giá trị cơ bản của xã hội. Một xã hội phát triển cao là một xã hội có quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng dựa trên những giá trị cơ bản đó. Trong thực tiễn cũng như lý luận, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận xã hội là những động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Chúng thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời chúng là kết quả đuợc tạo ra từ sự phát triển của xã hội. Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận có quan hệ chặt chẽ với nhau và với các giá trị khác của đời sống xã hội. Chúng quy định lẫn nhau, vừa là điều kiện tồn tại của nhau, vừa là tiêu chí đánh giá sự phát triển tiến bộ của xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích vấn đề đoàn kết, đồng thuận xã hội trong quá trình dân chủ hoá ở Việt Nam.
Các đoàn thể nhân dân trong việc phát huy vai trò động lực của đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay Các đoàn thể nhân dân trong việc phát huy vai trò động lực của đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay
(10/05/2022)
Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(1). Để đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực chủ yếu của quá trình phát triển đất nước, trước hết cần phải nhận thức đúng và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân và giải quyết tốt mối quan hệ giữa nó với các bộ phận khác trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
Chiến tranh Việt Nam và vấn đề của chủ nghĩa phương Đông (Kỷ niệm 41 năm thống nhất Việt Nam) (tiếp theo kỳ trước) Chiến tranh Việt Nam và vấn đề của chủ nghĩa phương Đông (Kỷ niệm 41 năm thống nhất Việt Nam) (tiếp theo kỳ trước)
(27/05/2022)
Bài viết là kết quả một chuỗi suy tư sâu sắc về chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của một nhà triết học Hàn Quốc, vốn hết sức quan tâm tới Việt Nam do những tương đồng giữa Việt Nam với Hàn Quốc về các vấn đề lịch sử hiện đại. Bài viết bắt đầu từ việc xem xét chủ nghĩa phương Đông của phương Tây và sự phê phán chủ nghĩa ấy ở các nhà lý luận “hậu thực dân chủ nghĩa”.
Vai trò của công bằng xã hội đối với đồng thuận xã hội  ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn Vai trò của công bằng xã hội đối với đồng thuận xã hội ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn
(25/05/2022)
Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về công bằng xã hội và đồng thuận xã hội cũng như mối quan hệ giữa chúng, bài viết đã tập trung phân tích vai trò của công bằng xã hội đối với đồng thuận xã hội trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, bài viết đã phân tích và luận giải những thành tựu trong việc phát huy vai trò của công bằng xã hội đối với đồng thuận xã hội ở Việt Nam trong những năm qua, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc xử lý hiệu quả mối quan hệ này.
Vai trò của chính sách xóa đói, giảm nghèo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay Vai trò của chính sách xóa đói, giảm nghèo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay
(26/05/2022)
Chính sách xóa đói, giảm nghèo không chỉ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, mà còn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó thể hiện ở: Thứ nhất, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển; thứ hai, thúc đẩy việc phát triển cơ sở hạ tầng cho xã nghèo, huyện nghèo và vùng nghèo; và thứ ba, duy trì sự ổn định về chính trị, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay.
Thực hành dân chủ ở Việt Nam - Một số thành tựu cơ bản và yêu cầu mới đặt ra Thực hành dân chủ ở Việt Nam - Một số thành tựu cơ bản và yêu cầu mới đặt ra
(24/05/2022)
Một trong những mục tiêu cơ bản của sự nghiệp cách mạng nói chung và công cuộc đổi mới nói riêng ở nước ta mà Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới là thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bài viết này, trên cơ sở đánh giá một cách khái quát những thành tựu chủ yếu của việc thực hành dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội sau 30 năm đổi mới, tác giả đề xuất và luận giải một số yêu cầu có tính nguyên tắc nhằm tiếp tục thực hành dân chủ ngày càng rộng rãi và hiệu quả hơn, qua đó góp phần hiện thực hóa dân chủ với tính cách mục tiêu, đồng thời phát huy vai trò động lực của dân chủ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay.
Chiến tranh Việt Nam và vấn đề của chủ nghĩa phương Đông (Kỷ niệm 41 năm thống nhất Việt Nam) Chiến tranh Việt Nam và vấn đề của chủ nghĩa phương Đông (Kỷ niệm 41 năm thống nhất Việt Nam)
(13/04/2022)
Bài viết là kết quả một chuỗi suy tư sâu sắc về chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của một nhà triết học Hàn Quốc, vốn hết sức quan tâm tới Việt Nam do những tương đồng giữa Việt Nam với Hàn Quốc về các vấn đề lịch sử hiện đại. Bài viết bắt đầu từ việc xem xét chủ nghĩa phương Đông của phương Tây và sự phê phán chủ nghĩa ấy ở các nhà lý luận “hậu thực dân chủ nghĩa”.
Định hướng giá trị của thanh niên nông thôn vùng đang đô thị Định hướng giá trị của thanh niên nông thôn vùng đang đô thị
(28/04/2022)
Đối với Việt Nam, định hướng giá trị cho thanh niên là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích những định hướng giá trị cơ bản của thanh niên nông thôn vùng đang đô thị hóa, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm giáo dục định hướng giá trị cho thanh niên nông thôn vùng đang đô thị hóa.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007