Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước
(11/11/2021)
Toàn cầu hóa ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước ở các quốc gia: hạn chế chủ quyền, hạn chế tính tự chủ trong chính sách kinh tế - xã hội, chịu sự ràng buộc quốc tế… Tuy nhiên, điều đó không hề phủ nhận vai trò của nhà nước; ngược lại, càng khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của nhà nước trong bối cảnh mới. Mặc dù vậy, sự tác động của toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà nước phải điều chỉnh, cải cách một cách cơ bản tổ chức và hoạt động của mình.
Vai trò của nhân tố lãnh đạo, quản lý trong quá trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Vai trò của nhân tố lãnh đạo, quản lý trong quá trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(14/10/2021)
Phát triển xã hội nhằm thoả mãn nhu cầu, lợi ích ngày càng cao, càng phong phú của các chủ thể xã hội, xét đến cùng, là mục tiêu cơ bản của toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người. Vậy, vai trò của nhân tố lãnh đạo, quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải được lý giải như thế nào và cách thức để tạo lập sự phát triển bền vững ở nước ta từ góc độ này là gì? Đó là những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng mà bài viết này tiếp cận và kiến giải.
Về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm “cách mạng trong quân sự”. Về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm “cách mạng trong quân sự”.
(28/10/2021)
Trên cơ sở quan điểm mácxít về cách mạng và cách mạng xã hội, trong bài viết này, tác giả đã phân tích và đưa ra định nghĩa về cách mạng trong quân sự, làm rõ sự giống nhau và khác nhau giữa cách mạng trong quân sự với cách mạng xã hội trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong đó, tác giả đã tập trung phân tích sáu khía cạnh hay sáu nội dung cơ bản của khái niệm “cách mạng trong quân sự”.
Vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế ở Việt Nam Vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế ở Việt Nam
(28/10/2021)
Bài viết khẳng định sự lựa chọn mô hình phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn đổi mới là tất yếu khách quan và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Trên cơ sở làm rõ quá trình hình thành mô hình phát triển kinh tế tổng quát của Đảng qua các kỳ Đại hội, tác giả đã lý giải rằng, việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiện nay là một quá trình vừa tìm tòi, vừa có sự đổi mới trong nhận thức của Đảng ta về vai trò của kinh tế thị trường trong sự nghiệp phát triển đất nước. Theo tác giả, những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới đã chứng tỏ mô hình phát triển kinh tế mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn và phù hợp với lý luận chung về sự phát triển.
Một số vấn đề có tính quy luật trong lịch sử giải phóng, bảo vệ Thăng Long – Hà Nội Một số vấn đề có tính quy luật trong lịch sử giải phóng, bảo vệ Thăng Long – Hà Nội
(18/10/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã bước đầu có những đánh giá mang tính tổng kết, khái quát lịch sử đấu tranh giải phóng và bảo vệ Thăng Long – Hà Nội; trên cơ sở đó, rút ra và luận chứng 6 vấn đề có tính quy luật - những vấn đề mang tính lý luận khoa học và hợp thành hệ giá trị văn hoá - lịch sử quân sự. Theo tác giả, việc nghiên cứu những vấn đề có tính quy luật trong lịch sử đấu tranh giải phóng và bảo vệ Thăng Long – Hà Nội sẽ làm rõ cơ sở khoa học của việc kế thừa, phát triển và phát huy những giá trị văn hoá - lịch sử quân sự phục vụ sự nghiệp bảo vệ đất nước hiện nay.
Một số vấn đề cần xem xét lại trong Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. Một số vấn đề cần xem xét lại trong Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”.
(22/09/2021)
Với mong muốn Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” phải là một giáo trình chuẩn về nội dung kiến thức, đích thực là những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, được trình bày một cách có hệ thống, rõ ràng và dễ hiểu, trong bài viết này, tác giả đã chỉ ra những vấn đề cần phải được xem xét lại, phải sửa chữa cả về nội dung lẫn kết cấu, cả về ngôn từ lẫn văn phong, trong đó có những nội dung hoàn toàn xa lạ với tư tưởng của chính các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học ở phần “Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội” (từ trang 359 đến trang 491) của cuốn Giáo trình mà chúng ta đã xuất bản năm 2009.
Một số vấn đề xã hội và dân sinh ở Việt Nam từ đổi mới đến nay Một số vấn đề xã hội và dân sinh ở Việt Nam từ đổi mới đến nay
(08/09/2021)
Khẳng định một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 20 năm qua là nhờ thực hiện có hiệu quả chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc giải quyết hợp lý những vấn đề xã hội và dân sinh, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải 3 vấn đề: 1. Thành quả đổi mới và chủ trương chung về vấn đề xã hội và dân sinh; 2. Phát triển bền vững và vấn đề công bằng; 3. Vấn đề người yếm thế trong xã hội: nông dân và người dân tộc thiểu số.
Thực tiễn và sáng tạo trong đổi mới thể chế kinh tế ở Việt Nam Thực tiễn và sáng tạo trong đổi mới thể chế kinh tế ở Việt Nam
(08/09/2021)
Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý luận, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường; 2. Những đổi mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; 3. Thực tiễn quá trình đổi mới thể chế kinh tế.
Quan điểm và cách nhìn nhận của các học giả Việt Nam về sự sụp  đổ của Liên Xô và tiền đồ chủ nghĩa xã hội Quan điểm và cách nhìn nhận của các học giả Việt Nam về sự sụp đổ của Liên Xô và tiền đồ chủ nghĩa xã hội
(23/08/2021)
Khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng ở Nga và sau đó là ở Liên bang Xô viết, chứ không phải là sự sụp đổ của học thuyết Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích quan điểm và cách nhìn nhận của các học giả Việt Nam trong những năm gần đây về những nguyên nhân cả bên trong lẫn bên ngoài, khách quan lẫn chủ quan dẫn đến sự sụp đổ đó và về tiền đồ tươi sáng, về triển vọng phát triển của chủ nghĩa xã hội trong tương lai từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc.
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng
(17/08/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã chỉ ra và phân tích những đặc trưng chủ yếu và triển vọng của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Theo tác giả, những đặc trưng cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là: Đổi mới được tiến hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành một cách tuần tự, từng bước; đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới hệ thống chính trị; đổi mới để phát triển trong ổn định; đổi mới gắn liền với mở cửa với thế giới bên ngoài. Triển vọng của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là tốt đẹp, bởi nó được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn xã hội Việt Nam và luôn gắn kết thực tiễn với khái quát lý luận.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007