Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng
(17/08/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã chỉ ra và phân tích những đặc trưng chủ yếu và triển vọng của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Theo tác giả, những đặc trưng cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là: Đổi mới được tiến hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành một cách tuần tự, từng bước; đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới hệ thống chính trị; đổi mới để phát triển trong ổn định; đổi mới gắn liền với mở cửa với thế giới bên ngoài. Triển vọng của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là tốt đẹp, bởi nó được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn xã hội Việt Nam và luôn gắn kết thực tiễn với khái quát lý luận.
Về mối quan hệ giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Việt Nam Về mối quan hệ giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Việt Nam
(11/08/2021)
Bài viết phân tích mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Việt Nam: ổn định chính trị là điều kiện, cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế là yếu tố bảo đảm cho sự ổn định chính trị. Đồng thời, tác giả cũng luận chứng một số giải pháp để giải quyết một cách hiệu quả mối quan hệ giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm hướng đến phát triển bền vững.
Tư duy sản xuất nhỏ của người Việt Nam: một số đặc điểm và ảnh hưởng của chúng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Tư duy sản xuất nhỏ của người Việt Nam: một số đặc điểm và ảnh hưởng của chúng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
(23/07/2021)
Bài viết phân tích những đặc điểm cơ bản và ảnh hưởng của tư duy sản xuất nhỏ của người Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Theo tác giả, tính biện chứng tự phát, tính ưu trội của tư duy kinh nghiệm, yếu kém về tư duy lôgíc; nặng về tình, yếu về lý; tính thiển cận, thực dụng… là những đặc điểm cơ bản của tư duy sản xuất nhỏ. Để đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần khắc phục triệt để những ảnh hưởng tiêu cực của tư duy sản xuất nhỏ, xây dựng và nâng cao năng lực tư duy khoa học cho con người Việt Nam.
Về một vài điểm khác biệt trong lý luận và trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và Việt Nam Về một vài điểm khác biệt trong lý luận và trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và Việt Nam
(09/07/2021)
Khẳng định công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng trên nhiều phương diện, nhưng giữa hai nước vẫn có sự khác biệt trong những nhận thức quan trọng về lý luận và thực tiễn, trong bài viết này, tác giả đã nêu lên bảy điểm khác biệt chủ yếu. Đó là: Khác biệt trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội, về mục tiêu và giai đoạn phát triển hiện nay của hai nước, về tư tưởng chỉ đạo của hai Đảng, về sự diễn giải khác nhau về tính chất và mục tiêu của Đảng, về phương thức cầm quyền của Đảng, về phương thức tuyển cử trong Đảng và về cải cách thể chế chính trị.
Nhìn lại quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Nhìn lại quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(07/07/2021)
Phân tích quá trình hình thành và phát triển đường lối tiến hành cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải cơ sở khoa học, tính tất yếu khách quan, sự đúng đắn và sáng tạo trong quan điểm của Đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức “phát triển rút ngắn”, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, sử dụng các biện pháp trung gian, quá độ với tư cách đường lối chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam.
Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị – xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị – xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài
(13/07/2021)
Hiện nay, có một số thuật ngữ triết học, chính trị học có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta nhưng chưa thật chính xác, đầy đủ do cách dịch chưa sát nguyên nghĩa hoặc do bản thân từ ngữ chuyển nghĩa không bao quát hết nội dung của ngôn ngữ gốc. Trong bài viết này, tác giả làm rõ một số bất cập trong việc phiên dịch các thuật ngữ triết học, chính trị học... sang tiếng Việt nhằm góp phần vào việc nghiên cứu, học tập lý luânh một cách hiệu quả hơn.
Trí thức khoa học - vốn và hàng hóa quý hiếm trong thị trường kinh tế tri thức Trí thức khoa học - vốn và hàng hóa quý hiếm trong thị trường kinh tế tri thức
(07/05/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những luận chứng để khẳng định trí thức khoa học là nguồn vốn và hàng hoá đặc biệt quý hiếm trong thị trường kinh tế tri thức. Theo tác giả, Việt Nam đi vào kinh tế tri thức là một tất yếu khách quan và để làm được điều đó, rất cần có một đội ngũ trí thức có trình độ cao, có năng lực sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Nhằm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, họ cần được tạo cơ hội để phát triển và lao động sáng tạo, được sử dụng hợp lý và đãi ngộ tương xứng với sự cống hiến của mình.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội - một công cụ quan trọng nhằm thực hiện công bằng xã hội ở nước ta Xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội - một công cụ quan trọng nhằm thực hiện công bằng xã hội ở nước ta
(06/04/2021)
Bài viết đã luận chứng nhằm làm rõ rằng, hệ thống an sinh xã hội mạnh là một công cụ quan trọng góp phần thực hiện công bằng xã hội. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với mỗi cá nhân cũng như cộng đồng và toàn thể xã hội. Tác giả bài viết đã trình bày các khái niệm an sinh xã hội và hệ thống an sinh xã hội; phân tích việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội trên các mặt: cấu trúc (các hợp phần cơ bản), chức năng, nhiệm vụ, các thể chế và nguyên tắc cơ bản của hệ thống, coi đó là một nhiệm vụ cấp bách và thiết thực nhằm thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm cuộc sống an toàn cho mọi người dân, sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.
Khái niệm nhà nước pháp quyền từ góc nhìn triết học Khái niệm nhà nước pháp quyền từ góc nhìn triết học
(31/03/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã xuất phát từ góc độ triết học để phân tích nhằm góp phần làm rõ thêm khái niệm “nhà nước pháp quyền” trên một số khía cạnh cơ bản: định nghĩa khái niệm, nội dung và bản chất của nhà nước pháp quyền. Theo tác giả, nhà nước pháp quyền là một trình độ phát triển tất yếu đạt tới của nhà nước. “Nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa” là hình thức chưa thể hiện hết nội dung của nhà nước pháp quyền, còn “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” là nhà nước đã thể hiện hết nội dung của nhà nước pháp quyền, là nhà nước pháp quyền theo ý nghĩa đầy đủ nhất. Trên cơ sở đó, tác giả xác định một số nội dung chủ yếu cần được thực hiện nhằm xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cải cách mở cửa và sự sáng tạo của kinh tế học mácxít (tiếp theo kỳ trước) Cải cách mở cửa và sự sáng tạo của kinh tế học mácxít (tiếp theo kỳ trước)
(16/02/2021)
Trong phần thứ hai của bài viết, tác giả luận giải một số vấn đề chủ yếu liên quan đến hiện đại hoá kinh tế học ở Trung Quốc, như “Mác học là thể”, “Tây học là dụng”, “Quốc học là gốc”,… Đặc biệt, tác giả đã phân tích nhằm làm rõ nền tảng đổi mới của hiện đại hoá kinh tế học cũng như năm động thái cơ bản của hiện đại hoá kinh tế học.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007