Vai trò của triết học đối với phát triển kinh tế Vai trò của triết học đối với phát triển kinh tế
(22/01/2021)
Để làm rõ vai trò của triết học đối với phát triển kinh tế, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải: 1) Thế giới quan triết học với tư cách cơ sở lý luận cho tư duy đúng đắn về kinh tế; 2) Thế giới quan triết học với tư cách cơ sở phương pháp luận để nhận thức và vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quy luật kinh tế; 3) Thế giới quan triết học khoa học với tư cách cơ sở lý luận cho việc hoạch định đúng đắn các chính sách kinh tế; và 4) Thế giới quan triết học khoa học với tư cách cơ sở phương pháp luận cho việc hình thành văn hóa kinh doanh đúng đắn để trên cơ sở đó, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
Cải cách mở cửa và sự sáng tạo của kinh tế học mácxít Cải cách mở cửa và sự sáng tạo của kinh tế học mácxít
(21/01/2021)
Trong phần thứ nhất của bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải nhằm làm rõ hai vấn đề lớn: một là, trình bày một cách khái lược tiến trình giải phóng tư tưởng thúc đẩy cải cách mở cửa kinh tế của Trung Quốc trong hơn 30 năm tiến hành cải cách mở cửa. Hai là, phân tích những sáng tạo mới của kinh tế học mácxít ở Trung Quốc từ cải cách tới nay. Có thể nói, những phát hiện quan trọng của các nhà kinh tế học Trung Quốc đã góp phần to lớn vào việc tạo ra diện mạo mới của nền kinh tế nói riêng và sự phát triển xã hội nói chung của Trung Quốc hiện nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
(28/04/2020)
TCCS - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới thể hiện sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng; đồng thời, cũng góp phần bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới.
Hồ Chí Minh - Nhà lý luận lỗi lạc Hồ Chí Minh - Nhà lý luận lỗi lạc
(11/05/2020)
Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn không chỉ của Việt Nam mà còn của nhân loại. Ngay từ năm 1923, nhà thơ Liên Xô Oxip Mendenstam đã khẳng định tầm văn hóa lớn của Người khi nhận xét rằng: “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một ánh sáng văn hóa không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai”, “Dân An Nam là một dân tộc giản dị và lịch thiệp, qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”.
Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám
(18/08/2021)
(TG) - Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một điển hình về phát huy sức mạnh nội lực trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Quan điểm về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Bước phát triển mới trong đường lối tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng ta Quan điểm về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Bước phát triển mới trong đường lối tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng ta
(28/07/2018)
Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những luận chứng để làm rõ rằng, chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức là bước phát triển mới trong nhận thức của Đảng ta về đường lối tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm đúng đắn này được chính thức khởi đầu tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khoá VII) và được bổ sung, hoàn thiện trong các kỳ Đại hội sau đó của Đảng. Theo tác giả, việc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước cũng như chủ động và tích cực hội nhập quốc tế… là cơ sở để chúng ta hiện thực hoá quan điểm của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Viện Triết học Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Viện Triết học
(18/12/2018)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Viện Triết học
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007