Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

25/10/2021

Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu các vấn đề triết học của Việt Nam và thế giới; cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn trên cơ sở triết học cho các chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về triết học.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1. Vị trí và địa điểm
1. Viện Triết học là tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm).
2. Viện Triết học có trụ sở tại 59 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Philosophy.
Điện thoại: (024) 35140517 - 35140528; Fax: (024) 35141935
Website: philosophy.vass.gov.vn
 Điều 2. Tư cách pháp nhân
1. Viện Triết học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
2. Viện Triết học (sau đây viết tắt là Viện) chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm, sự lãnh đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm; chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng của Nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 3. Chức năng
Nghiên cứu các vấn đề triết học của Việt Nam và thế giới; cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn trên cơ sở triết học cho các chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về triết học.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 03 năm, hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu những vấn đề triết học của Việt Nam và thế giới; đặc biệt là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.
3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực triết học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.
 4. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề triết học nảy sinh từ thực tiễn phát triển của Việt Nam, thực hiện tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; tham gia góp ý và phản biện khoa học đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.
 5. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, các nhà xuất bản, các tạp chí, các quỹ khoa học và các chuyên gia nước ngoài.
6. Xuất bản các ấn phẩm khoa học; Tạp chí Triết học là một trong những kênh, phương tiện quan trọng để chuyển tải, phổ biến các kết quả nghiên cứu, các kiến thức triết học tới người đọc.
7. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Triết học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.
Điều 5. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Viện, gồm: Viện trưởng và không quá 02 Phó Viện trưởng.
2. Các tổ chức cấp phòng: 
a) Phòng Triết học Mác - Lênin.
b) Phòng Lịch sử Triết học Việt Nam.
c) Phòng Triết học phương Đông.
d) Phòng Triết học phương Tây, Đạo đức học và Mỹ học.
đ) Phòng Triết học Chính trị - Xã hội.
e) Phòng Hành chính - Tổng hợp
g) Phòng Quản lý khoa học.
3. Tạp chí Triết học có Tổng Biên tập; giúp việc cho Tổng Biên tập có Phó Tổng Biên tập; Thư ký tòa soạn và các viên chức làm biên tập, chuyên môn.
4. Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Tạp chí do Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Thư ký tòa soạn do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Viện Hàn lâm.

Theo Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Triết học số 1336/QĐ-KHXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Viện Triết học

Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007