Vấn đề giáo dục đạo đức qua một số lý thuyết triết học giáo dục phương Tây Vấn đề giáo dục đạo đức qua một số lý thuyết triết học giáo dục phương Tây
(14/06/2022)
Triết học giáo dục là một chuyên ngành của triết học nghiên cứu về giáo dục dưới nhãn quan triết học nhằm đưa lại một hệ thống các quan điểm lý luận đặt cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề căn bản của giáo dục. Trong triết học phương Tây hiện nay, triết học giáo dục thường được bàn luận trong phạm vi triết học ứng dụng và được nghiên cứu, giảng dạy tại các khoa giáo dục học, triết học và các cơ sở đào tạo giáo viên. Tuy vậy, hiện vẫn tồn tại nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau khi đề cập nội dung, các phạm trù cơ bản của triết học giáo dục. Bài viết này bước đầu giới thiệu một số vấn đề đạo đức trong triết học giáo dục phương Tây hiện đại qua hai phạm trù của nó, đó là giáo dục đạo đức và đạo đức giảng dạy. Đây là những vấn đề hiện đang nhận được sự bàn luận sôi nổi của nhiều triết gia giáo dục phương Tây hiện đại.
Tư tưởng về quyền con người trong Phật giáo Tư tưởng về quyền con người trong Phật giáo
(01/06/2022)
Phật giáo chứa đựng nhiều tư tưởng sâu sắc về hạnh phúc, công bằng, bình đẳng, khoan dung, tự do – những tư tưởng nền tảng về quyền con người. Những tư tưởng nhân văn đó của Phật giáo có ảnh hưởng to lớn đến đời sống xã hội Việt Nam, đặc biệt trong các triều đại phong kiến Lý, Trần, Hậu Lê. Đến nay, những tư tưởng nhân văn của Phật giáo vẫn có giá trị tích cực nhất định, góp phần quan trọng vào việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong xã hội Việt Nam hiện đại.
An ninh con người và các chiều cạnh an ninh con người - Một số vấn đề lý luận An ninh con người và các chiều cạnh an ninh con người - Một số vấn đề lý luận
(30/05/2022)
Trên cơ sở phân tích sự hình thành khái niệm an ninh con người từ sự tiến triển quan niệm an ninh trong lịch sử, phân tích quan hệ giữa an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh con người, bài viết làm rõ nội hàm, các trụ cột, các đặc trưng, các chiều cạnh của an ninh con người và các yếu tố cấu thành nó, từ đó góp phần cung cấp cho người đọc những tri thức sâu thêm về một trong những hướng nghiên cứu liên ngành gần đây của khoa học xã hội và nhân văn.
Yêu nước, thương dân, lấy dân làm gốc - Cơ sở của văn hóa chính trị Việt Nam Yêu nước, thương dân, lấy dân làm gốc - Cơ sở của văn hóa chính trị Việt Nam
(28/04/2022)
Bài viết trình bày một trong những cơ sở quan trọng của sự hình thành và phát triển văn hóa chính trị Việt Nam. Đó là tư tưởng yêu nước, thương dân, lấy dân làm gốc. Cơ sở hình thành và phát triển các tư tưởng văn hóa chính trị ở Việt Nam không chỉ là tình cảm yêu nước, kinh nghiệm thực tế yêu nước mà cao hơn thế, nó được đúc kết thành lý luận về yêu nước. Trong thời kỳ đổi mới, văn hóa chính trị Việt Nam phát huy mạnh mẽ tư tưởng yêu nước, thương dân, lấy dân làm gốc dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin; đưa chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta đến những thắng lợi mới. Chính vì vậy, văn hóa chính trị của chúng ta đạt được rất nhiều thành tựu trong việc gắn chủ nghĩa yêu nước với khát vọng độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Sự hình thành và phát triển đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân Sự hình thành và phát triển đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân
(11/04/2022)
Đạo đức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội của một cộng đồng người nhất định trong những giai đoạn lịch sử cụ thể, là một phương thức điều chỉnh hành vi của con người theo hướng ưu tiên những lợi ích của xã hội, trên cơ sở tự nguyện, tự giác thông qua hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực, lý tưởng, niềm tin, tình cảm... đạo đức. Đạo đức cá nhân là cái riêng, biểu hiện riêng của đạo đức xã hội trong mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân, trong quá trình phát triển đạo đức của mình, một mặt, tiếp thu và thực hiện tự nguyện, tự giác những yêu cầu đạo đức xã hội; mặt khác, là chủ thể của quá trình xây dựng, phát triển đạo đức xã hội. Do vậy, muốn xây dựng một nền đạo đức xã hội tốt đẹp thì mỗi cá nhân cần phải xây dựng cho mình những phẩm chất đạo đức cao đẹp và muốn những cá nhân có đạo đức tốt đẹp thì nền đạo đức xã hội cần phải trong sạch, lành mạnh.
Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
(11/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và luận chứng nhằm góp phần khẳng định và làm rõ thêm vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức mới – đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trên các bình diện: kinh tế, chính trị, bản sắc văn hoá, chống tham nhũng và chống âm mưu diễn biến hoà bình… Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và tạo điều kiện cho đạo đức mới khẳng định vị thế thống trị trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay
(22/09/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức, trong đó tập trung vào hai nội dung cơ bản: người thầy thuốc phải có lương tâm và trách nhiệm đối với người bệnh, người thầy thuốc phải đoàn kết với đồng nghiệp. Theo tác giả, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn, cần được ngành y tế vận dụng một cách sáng tạo nhằm xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc trong điều kiện nước ta hiện nay.
Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công
(27/08/2021)
Bài viết đã luận giải nhằm làm rõ mối liên hệ nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công. Theo tác giả, quyền hưởng dụng vật phẩm công là nội dung quan trọng của quyền lợi cơ bản, việc cung cấp quyền được hưởng vật phẩm công là biện pháp cần thiết để xóa bỏ sự bất bình đẳng, pháp luật là công cụ trợ giúp thực hiện quyền được hưởng vật phẩm công của công dân, cung cấp vật phẩm công một cách tương xứng là yếu tố bảo đảm việc thực hiện quyền con người.
Một số rào cản đối với việc phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Một số rào cản đối với việc phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
(09/07/2021)
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, năng lực cạnh tranh của một đất nước được xác định trước hết và chủ yếu là năng lực sáng tạo của nguồn lực con người. Hiện nay, việc phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam đang gặp phải một số rào cản, như: trình độ phát triển kinh tế và mức sống của chúng ta còn thấp; các căn bệnh ỷ lại, bảo thủ, trì trệ, độc đoán chưa được trừ khử; còn tồn tại những bất cập trong giáo dục và đào tạo, cũng như trong việc giải quyết vấn đề lợi ích. Những rào cản đó phải nhanh chóng được dỡ bỏ nhằm giải phóng và phát huy một cách hiệu quả nhất năng lực sáng tạo của con người Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.
Thực tiễn và sáng tạo lý luận đổi mới thể chế giáo dục văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Thực tiễn và sáng tạo lý luận đổi mới thể chế giáo dục văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
(09/07/2021)
Trong bài viết này, sau khi làm rõ nội hàm và ngoại diên các khái niệm: Thực tiễn và sáng tạo lý luận văn hoá, thực tiễn và sáng tạo lý luận thể chế văn hoá, tác giả đã tập trung phân tích tiến trình đổi mới thể chế giáo dục văn hoá Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời chỉ ra những yêu cầu bức thiết cần phải được giải quyết để đưa tiến trình đổi mới này đến thành công.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007