Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
(11/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và luận chứng nhằm góp phần khẳng định và làm rõ thêm vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức mới – đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trên các bình diện: kinh tế, chính trị, bản sắc văn hoá, chống tham nhũng và chống âm mưu diễn biến hoà bình… Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và tạo điều kiện cho đạo đức mới khẳng định vị thế thống trị trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay
(22/09/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức, trong đó tập trung vào hai nội dung cơ bản: người thầy thuốc phải có lương tâm và trách nhiệm đối với người bệnh, người thầy thuốc phải đoàn kết với đồng nghiệp. Theo tác giả, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn, cần được ngành y tế vận dụng một cách sáng tạo nhằm xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc trong điều kiện nước ta hiện nay.
Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công
(27/08/2021)
Bài viết đã luận giải nhằm làm rõ mối liên hệ nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công. Theo tác giả, quyền hưởng dụng vật phẩm công là nội dung quan trọng của quyền lợi cơ bản, việc cung cấp quyền được hưởng vật phẩm công là biện pháp cần thiết để xóa bỏ sự bất bình đẳng, pháp luật là công cụ trợ giúp thực hiện quyền được hưởng vật phẩm công của công dân, cung cấp vật phẩm công một cách tương xứng là yếu tố bảo đảm việc thực hiện quyền con người.
Một số rào cản đối với việc phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Một số rào cản đối với việc phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
(09/07/2021)
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, năng lực cạnh tranh của một đất nước được xác định trước hết và chủ yếu là năng lực sáng tạo của nguồn lực con người. Hiện nay, việc phát huy tính sáng tạo của con người Việt Nam đang gặp phải một số rào cản, như: trình độ phát triển kinh tế và mức sống của chúng ta còn thấp; các căn bệnh ỷ lại, bảo thủ, trì trệ, độc đoán chưa được trừ khử; còn tồn tại những bất cập trong giáo dục và đào tạo, cũng như trong việc giải quyết vấn đề lợi ích. Những rào cản đó phải nhanh chóng được dỡ bỏ nhằm giải phóng và phát huy một cách hiệu quả nhất năng lực sáng tạo của con người Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.
Thực tiễn và sáng tạo lý luận đổi mới thể chế giáo dục văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Thực tiễn và sáng tạo lý luận đổi mới thể chế giáo dục văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
(09/07/2021)
Trong bài viết này, sau khi làm rõ nội hàm và ngoại diên các khái niệm: Thực tiễn và sáng tạo lý luận văn hoá, thực tiễn và sáng tạo lý luận thể chế văn hoá, tác giả đã tập trung phân tích tiến trình đổi mới thể chế giáo dục văn hoá Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời chỉ ra những yêu cầu bức thiết cần phải được giải quyết để đưa tiến trình đổi mới này đến thành công.
Ý hiện đại của đạo đức tôn giáo Trung Quốc Ý hiện đại của đạo đức tôn giáo Trung Quốc
(11/06/2021)
Bài viết phân tích ý nghĩa hiện đại của đạo đức tôn giáo ở Trung Quốc. Trong đó, tác giả tập trung luận giải ba tiền đề cơ bản để thực hiện ý nghĩa hiện đại của đạo đức tôn giáo, đó là: thứ nhất, sự tồn tại lâu dài và phổ biến của tôn giáo; thứ hai, yêu cầu của tình hình thực tiễn Trung Quốc và thời đại; thứ ba, mối tương quan giữa đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội ở Trung Quốc. Đồng thời, từ việc phân tích chức năng hiện đại của đạo đức tôn giáo truyền thống Trung Quốc, tác giả đã đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm phát huy chức năng tích cực của tôn giáo truyền thống.
Từ quan điểm của C.Mác về sản xuất - tiêu dùng, suy nghĩ về nhu cầu tiêu dùng nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay Từ quan điểm của C.Mác về sản xuất - tiêu dùng, suy nghĩ về nhu cầu tiêu dùng nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay
(11/05/2021)
Trên cơ sở quan điểm của C.Mác về sản xuất - tiêu dùng, bài viết bàn về vấn đề sản xuất tinh thần nói chung, sản xuất nghệ thuật nói riêng, nhằm làm sáng tỏ nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thẩm mỹ hiện nay ở Việt Nam. Cuối cùng, bài viết chỉ ra xu hướng sản xuất nghệ thuật và tiêu dùng nghệ thuật trên thế giới, đồng thời dự báo xu hướng biến đổi quá trình sản xuất và tiêu dùng nghệ thuật ở Việt Nam.
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(16/02/2021)
Khẳng định trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” đã được Người xác định là một công việc “rất quan trọng và rất cần thiết”, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải quan điểm của Hồ Chí Minh về mục đích, về tầm quan trọng, về ý nghĩa lớn lao và về những biện pháp cụ thể của công việc to lớn này.
Đọc Di chúc Hồ Chí Minh nghĩ về tình cảm của Người và về giáo dục tình cảm đạo đức trong điều kiện hiện nay Đọc Di chúc Hồ Chí Minh nghĩ về tình cảm của Người và về giáo dục tình cảm đạo đức trong điều kiện hiện nay
(15/02/2021)
Khẳng định giá trị và ý nghĩa của Di chúc Hồ Chí Minh không chỉ ở phạm vi bao quát, tầm nhìn sâu rộng về các vấn đề của cách mạng, mà còn ở tình cảm, tấm lòng nhân ái của Người, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải nhận thức sâu sắc của Hồ Chí Minh về vai trò của tình cảm đối với ý nghĩa cuộc sống con người, với sự hình thành và củng cố những phẩm chất, các đức tính của nhân cách con người, tạo nên sự sáng suốt và niềm tin cho con người. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra những suy nghĩ của mình về giáo dục tình cảm đạo đức trong điều kiện hiện nay.
Mối quan hệ giữa quyền con người và đạo đức Mối quan hệ giữa quyền con người và đạo đức
(05/02/2021)
"Tuyên ngôn thế giới về quyền con người" không chỉ là lời tuyên bố về các quyền con người, mang đậm tính nhân văn, mà còn thể hiện mối quan hệ giữa quyền con người và đạo đức. Tập trung luận giải mối quan hệ này, tác giả đã đi đến kết luận: Quyền con người và đạo đức có quan hệ chặt chẽ, song bản thân quyền con người không thuộc về lĩnh vực đạo đức, cái thuộc về lĩnh vực đạo đức là hoạt động xác định, bảo vệ hoặc chống lại quyền con người của con người. Xác định rõ ràng ranh giới này sẽ tạo thuận lợi cho việc thực thi quyền con người trên thực tế.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007