Về vai trò của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội Về vai trò của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội
(20/11/2015)
Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hoá. Vấn đề đạo đức tôn giáo đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ. Tuy nhiên, đạo đức tôn giáo cũng còn nhiều yếu tố tiêu cực, nó hướng con người đến hạnh phúc hư ảo và làm mất tính chủ động, sáng tạo của con người. Vấn đề đặt ra là, cần nhận diện đúng vai trò của đạo đức tôn giáo nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo và hạn chế những tác động tiêu cực của nó đối với việc hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam hiện nay.
Nhân ái - Một giá trị văn hóa truyền thống cần kế thừa và phát huy trong việc xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay Nhân ái - Một giá trị văn hóa truyền thống cần kế thừa và phát huy trong việc xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay
(17/11/2015)
Với một điều kiện lịch sử, hoàn cảnh tự nhiên – xã hội đặc biệt, nhân ái là một giá trị tinh thần cơ bản trong văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Nó thấm sâu trong các quan hệ từ trong gia đình đến xóm làng, cộng đồng xã hội; từ trong sinh hoạt đời thường đến sản xuất, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đối xử với tù binh chiến tranh. Qua những thời kỳ lịch sử khác nhau, lòng nhân ái có những nội dung mới, song về cơ bản, vẫn giữ được nét đặc sắc riêng; là cơ sở quan trọng để thiết lập mối quan hệ giữa người với người. Vì vậy, ở giai đoạn hiện nay, trong việc xây dựng lối sống mới để đáp ứng được sự phát triển đất nước, chúng ta không thể không kế thừa giá trị cao cả này.
Những suy tư của E.Suriô về đối tượng mỹ học và sáng tạo nghệ thuật Những suy tư của E.Suriô về đối tượng mỹ học và sáng tạo nghệ thuật
(01/11/2015)
Theo E.Suriô, khoa học thẩm mỹ là khoa học vũ trụ nhằm nghiên cứu mối quan hệ của con người với thế giới nói chung. Cùng với việc xác định đối tượng của mỹ học, ông còn rất chú trọng đến vấn đề bản chất của nghệ thuật. E.Suriô đã đúng khi ông kết hợp sáng tạo nghệ thuật với lao động, quan tâm nhiều đến sự thống nhất giữa nghệ sĩ và tác phẩm. Mặc dù rất cố gắng, song E.Suriô vẫn không đạt được mục đích dẫn dắt mỹ học duy tâm vào con đường khoa học nghiêm ngặt. Chỉ có mỹ học mácxít mới thật sự đưa mỹ học trở thành một khoa học.
Tiêu chí kiểm định đạo đức con người qua tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam Tiêu chí kiểm định đạo đức con người qua tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam
(01/11/2015)
Tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam là kết quả lao động sáng tạo, thể hiện những triết lý sâu sắc được đúc rút từ thực tiễn của cha ông ta. Chúng ta thấy trong đó chứa đựng nhiều tiêu chí đánh giá đạo đức con người, như dựa vào thực tế khách quan, những biến cố lịch sử, công việc cụ thể, hoặc nhận thức cảm tính và suy luận… Mặc dù vậy, tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam cũng thừa nhận rằng, việc kiểm định đạo đức con người không phải là dễ dàng, đơn giản; song không phải vì thế mà ý nghĩa của tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam giảm đi, mà trái lại, càng nói lên giá trị hiện thực của loại hình văn học độc đáo này.
Những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến tinh thần chiến đấu của quân đội cách mạng Lào Những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến tinh thần chiến đấu của quân đội cách mạng Lào
(01/11/2015)
Nhân tố tinh thần có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức chiến đấu của quân đội cách mạng. Nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Để nâng cao tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, cần phát huy vai trò của các yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể là, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giáo dục quân đội luôn trung thành với Đảng và gắn bó chặt chẽ với nhân dân; đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết của quân đội và đảm bảo các nhân tố cần thiết khác, như tri thức quân sự, bồi dưõng năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ và củng cố lòng tin của chiến sỹ…
Về mối liên hệ và sự tác động giữa phát triển và bảo đảm quyền con người Về mối liên hệ và sự tác động giữa phát triển và bảo đảm quyền con người
(01/11/2015)
Phát triển và quyền con người là hai mặt của quá trình vận động lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Mục đích tự thân của quá trình phát triển không ngoài ý nghĩa vì con người, cho con người. Quyền con người là sức sống nội tại, là thước đo trực tiếp phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Trong quan hệ giữa chúng, phát triển là tiền đề, là yếu tố thứ nhất quy định tính chất và trình độ đảm bảo quyền con người; quyền con người có tính độc lập tương đối và tác động trở lại đối với sự phát triển. Nắm vững mối quan hệ này không chỉ giúp chúng ta xác định, thực hiện những biện pháp phát triển xã hội đúng hướng và hợp quy luật, mà còn đem lại cho chúng ta cơ sở khoa học để đấu tranh với những quan điểm phi lịch sử - hiện thực, muốn áp đặt các chuẩn mực nhân quyền mà không dựa trên trình độ phát triển hiện thực, cụ thể.
Về đạo đức nghề nghiệp Về đạo đức nghề nghiệp
(31/10/2015)
Đạo đức nghề nghiệp là một nhánh trong hệ thống đạo đức xã hội, là một loại đạo đức đã được thực tiễn hoá. Lương tâm nghề nghiệp là sự tự phán xét, tự ý thức về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp và lương tâm nghề nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Đánh mất ý thức về nghĩa vụ đạo đức là đánh mất ý thức về bản thân mình, làm mất ý nghĩa làm người cũng như giá trị động lực của lao động. Do vậy, giáo dục đạo đức nghề nghiệp chính là để hình thành nhân cách nghề nghiệp của mỗi chủ thể; hướng con người vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong hoạt động nghề nghiệp.
Tình cảm đạo đức và vấn đề bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Tình cảm đạo đức và vấn đề bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
(25/10/2015)
Tình cảm đạo đức có vai trò quan trọng trong việc thực hiện những hành động đạo đức. Nó vừa là động lực, vừa là năng lực đạo đức của con người, một yếu tố không thể thiếu trong cấu trúc nhân cách. Nhờ đó, con người mới có thể thực hiện những hành động đạo đức. Trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức qua một số biện pháp sẽ giúp mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành những con người có đủ tâm, đủ tài.
Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay
(29/08/2015)
Việc đề cao các giá trị đạo đức là đặc điểm nổi bật trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, lòng thương người, tình đoàn kết và tinh thần lao động cần cù, tiết kiệm là những giá trị đạo đức căn bản và xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Những giá trị đó, qua các thời đại, được những thế hệ nối tiếp nhau bồi đắp, kế thừa và chúng trở thành động lực, bản sắc của nhân cách con người Việt Nam. Tuy nhiên, trong nội dung của các giá trị đạo đức truyền thống đó còn có một số hạn chế mang tính thời đại và giai cấp. Yêu cầu đạo đức đối với con người Việt Nam hiện nay là tiếp tục mở rộng, đổi mới và nâng cao – với tính thần kế thừa có lọc bỏ - những giá trị đạo đức được kết tinh trong truyền thống của dân tộc.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007