QC Shop
Logo Viện Triết học

Viện Triết học chính thức được thành lập năm 1962 theo Nghị định số 43 - CP ngày 04 tháng 04 năm 1962 của Chính phủ. Tiền thân của Viện là Tổ Triết học được thành lập vào tháng 8 năm 1959 thuộc Uỷ ban...

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu những vấn đề về sự phát triển của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc độ triết học, góp phần vào việc...

 

Bài mới nhất