QC Shop
Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu những vấn đề về sự phát triển của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc độ triết học, góp phần vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học và phương pháp luận khoa học; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo sau đại học về triết học, phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Thời gian đăng:: 03-01-2015 03:02:36 PM | Đã xem: 1919 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chức năng, nhiệm vụ
 

Bài mới nhất