QC Shop

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

PGS,TS. Phạm Văn Đức

Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu những vấn đề về sự phát triển của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc độ triết học, góp phần vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học và phương pháp luận khoa học; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo sau đại học về triết học, phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.
I. Vị trí và chức năng
Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu những vấn đề về sự phát triển của Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới góc độ triết học, góp phần vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học và phương pháp luận khoa học; tổ chức tư vấn và tham gia đào tạo sau đại học về triết học, phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu những vấn đề triết học nảy sinh từ thực tiễn phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển của Việt Nam.
3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực triết học; thực hiện đào tạo sau đại học theo qui định của pháp luật; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
4. Theo chức năng, tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.
5. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo qui định hiện hành.
6. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật; xây dựng và quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.
7. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các qui định, chế độ của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đã xem: 1334
Thời gian đăng: Thứ bảy - 03/01/2015 15:02
Người đăng: QLKH&HTQT


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất