Hội thảo khoa học quốc gia “Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

12/07/2022

Để góp phần tìm hiểu và lan tỏa giá trị của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngày 5/7/2022, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Hội Triết học đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, như: Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, v.v..

Chủ trì hội thảo là GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Hội trưởng Hội Triết học và PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Lê Hữu Nghĩa khẳng định cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình quan trọng, quý báu, có ý nghĩa định hướng cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giáo sư cũng chỉ ra một số vấn đề trọng tâm trong cuốn sách để các nhà khoa học tham dự hội thảo cùng trao đổi, bàn luận, đó là: nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản ngày nay; bản chất và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam; con đường, cách thức, giải pháp để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm


Có 8 báo cáo được trình bày trong hai phiên toàn thể của hội thảo. Phiên toàn thể thứ nhất tập trung vào một số vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với 4 báo cáo: “Bối cảnh thế giới và phác thảo con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” (PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn), “Về một số nội dung cốt lõi trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” (PGS.TS. Trương Ngọc Nam), “Một số đóng góp nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (PGS.TS. Đỗ Thị Thạch), “Những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam hướng tới qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” (GS.TS. Trần Văn Phòng). Phiên toàn thể thứ hai hướng vào các vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, công bằng xã hội, công tác cán bộ,… được đề cập trong tác phẩm của Tổng Bí thư, với 4 báo cáo: “Vấn đề xây dựng và phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” (GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn), “Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – những thành tựu và hạn chế” (TS. Đào Thị Minh Thảo), “Về quan điểm “phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn hiện nay” (TS. Vũ Thị Thu Hằng), “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay” (PGS.TS. Trần Đăng Sinh).

Tại phiên thảo luận, các nhà khoa học tham dự hội thảo đã đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến xoay quanh bản chất của chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai của chủ nghĩa xã hội, như: sự thích ứng, điều chỉnh biến đổi của chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu hướng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; sự cần thiết của việc quan tâm đến lĩnh vực văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; vấn đề giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và sự quan tâm đến con người, đến công bằng xã hội trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; yêu cầu kế thừa chủ nghĩa Mác – Lênin đi đôi với việc phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới; v.v..

Những ý kiến trao đổi tại hội thảo không chỉ khẳng định giá trị công trình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn góp phần làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, nhiều ý kiến có giá trị gợi mở, đặt vấn đề, là cơ sở cho những nghiên cứu sâu sắc và kỹ lưỡng hơn trong tương lai.


Hoàng Minh Quân

philosophy.vass.gov.vn


Các tin khác:

Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007