QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Phát huy bài học của Cách mạng Tháng Tám vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, mãi mãi soi sáng cho cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, bài học về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và nhân lên trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian đăng:: 31-08-2018 02:58:00 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Mục lục Tạp chí Triết học số 06 (325) tháng 06 năm 2018

Tạp chí Triết học số 06 (325) tháng 06 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 06 (325) tháng 06 năm 2018

Thời gian đăng:: 30-08-2018 10:37:52 AM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Thời gian đăng:: 04-07-2018 03:07:37 PM | Đã xem: 338 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Thời gian đăng:: 04-07-2018 03:07:34 PM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 04 (323) tháng 04 năm 2018

Tạp chí Triết học số 04 (323) tháng 04 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 04 (323) tháng 04 năm 2018

Thời gian đăng:: 19-06-2018 11:10:21 AM | Đã xem: 227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
hủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). (Ảnh tư liệu)

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của những năm bôn ba, lăn lộn trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở nước ta. Tư tưởng đó vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Thời gian đăng:: 18-05-2018 11:10:10 AM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30-12-1966) - Nguồn: baotanghochiminh.vn

Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị sự nghiệp của Người là giá trị nhân văn. Đó là giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất người, được thể hiện qua tư tưởng, hành động của Người, từ đó lan rộng ra toàn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và của toàn thể nhân loại. "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.

Thời gian đăng:: 18-05-2018 10:41:18 AM | Đã xem: 213 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Báo cáo, tọa đàm
Tạp chí Triết học số 03 (322) tháng 03 năm 2018

Tạp chí Triết học số 03 (322) tháng 03 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 03 (322) tháng 03 năm 2018

Thời gian đăng:: 11-05-2018 09:16:43 AM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 02 (321) tháng 02 năm 2018

Tạp chí Triết học số 02 (321) tháng 02 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 02 (321) tháng 02 năm 2018

Thời gian đăng:: 11-05-2018 09:13:36 AM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 01 (320) tháng 01 năm 2018

Tạp chí Triết học số 01 (320) tháng 01 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 01 (320) tháng 01 năm 2018

Thời gian đăng:: 21-03-2018 09:18:44 AM | Đã xem: 586 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 12 (319) tháng 12 năm 2017

Tạp chí Triết học số 12 (319) tháng 12 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 12 (319) tháng 12 năm 2017

Thời gian đăng:: 09-01-2018 10:29:16 AM | Đã xem: 910 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 11 (318) tháng 11 năm 2017

Tạp chí Triết học số 11 (318) tháng 11 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 11 (318) tháng 11 năm 2017

Thời gian đăng:: 25-12-2017 10:07:46 AM | Đã xem: 645 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 10 (317) tháng 10 năm 2017

Tạp chí Triết học số 10 (317) tháng 10 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 10 (317) tháng 10 năm 2017

Thời gian đăng:: 13-12-2017 09:51:10 AM | Đã xem: 716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 9 (316) tháng 9 năm 2017

Tạp chí Triết học số 9 (316) tháng 9 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 9 (316) tháng 9 năm 2017

Thời gian đăng:: 06-11-2017 09:40:02 AM | Đã xem: 894 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 8 (315) tháng 8 năm 2017

Tạp chí Triết học số 8 (315) tháng 8 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 8 (315) tháng 8 năm 2017

Thời gian đăng:: 09-10-2017 09:34:27 AM | Đã xem: 953 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 7 (314) tháng 7 năm 2017

Tạp chí Triết học số 7 (314) tháng 7 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 7 (314) tháng 7 năm 2017

Thời gian đăng:: 01-09-2017 09:43:12 AM | Đã xem: 1116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 6 (313) tháng 6 năm 2017

Tạp chí Triết học số 6 (313) tháng 6 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 6 (313) tháng 6 năm 2017

Thời gian đăng:: 10-08-2017 09:38:49 AM | Đã xem: 1181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 5 (312) tháng 5 năm 2017

Tạp chí Triết học số 5 (312) tháng 5 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 5 (312) tháng 5 năm 2017

Thời gian đăng:: 05-07-2017 09:36:27 AM | Đã xem: 740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 4 (311) tháng 4 năm 2017

Tạp chí Triết học số 4 (311) tháng 4 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 4 (311) tháng 4 năm 2017

Thời gian đăng:: 23-05-2017 03:54:06 PM | Đã xem: 911 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
1 2 3  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất