QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội nghị cán bộ, viên chức 2016

Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ngày 28/12/2016, tại Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 

Hội nghị cán bộ, viên chức 2016 của Viện Triết học

Hội nghị cán bộ, viên chức 2016 của Viện Triết học

Đến dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Cao Thị Kim Thu – Phó Chủ tịch Chuyên trách Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); đồng chí Ngô Tiến Phát, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch Tài chính  Viện Hàn lâm. Ngoài ra, đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện của Ban Tổ chức cán bộ, Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Khoa học, Ban Thi đua - Khen thưởng, Đảng ủy, Công đoàn,  Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm...  cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Triết học.

(PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đã đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của Viện Triết học, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm; đồng thời, cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và nội dung công tác của Viện Triết học trong năm 2017. 

PGS.TS.Nguyễn Tài Đông - Viện trưởng Viện Triết học

(PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học)

1. Về công tác quản lý, điều hành

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

Trong năm 2016, Ban Lãnh đạo Viện Triết học đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nghiên cứu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được lên kế hoạch, phân công và thực hiện nghiêm túc, cụ thể, rõ ràng. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng quy định, nhiệm vụ của mình.

Ban Lãnh đạo Viện Triết học luôn cố gắng duy trì là tập thể đoàn kết và dân chủ trong việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, bộ phận trong đơn vị một cách hợp lý, đúng người, đúng việc;  đã kế thừa, củng cố được các quan hệ trong nước và quốc tế; tạo được nhiều cơ hội để cán bộ đi du học; động viên cán bộ tích cực làm việc.

Ban Lãnh đạo Viện đã luôn cập nhật, thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy tốt trách nhiệm của tập thể trong việc lên kế hoạch và ban hành các quyết định của cơ quan; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1.2. Công tác đảm bảo kỷ luật, lao động, kỷ cương hành chính

Viện luôn đề cao tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động; chấn chỉnh kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Viện luôn đảm bảo kỷ luật lao động, thực hiện đi làm 05 ngày/tuần đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; lấy kỷ cương lao động và kỷ luật hành chính làm một trong những tiêu chuẩn để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Viện đánh giá, bình bầu các danh hiệu tổng kết cuối năm cho từng cán bộ.

Viện cũng đề cao vai trò của cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, phát hiện nhắc nhở kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật của đơn vị.

1.3. Công tác cải cách hành chính

Viện đang xây dựng vàhoàn thiện Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ và Đề án xác định vị trí việc làm; thực hiện các văn bản, quyết định của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng lương, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu sản phẩm khoa học và các tiểu ban theo quy định của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ngoài việc họp định kỳ Chi uỷ, Lãnh đạo Viện, Công đoàn thì Viện thực hiện họp giao ban hai tuần/lần để Ban Lãnh đạo Viện và cán bộ chủ chốt nắm chắc công tác, tăng cường phối hợp, thúc đẩy tiến độ công việc.

2. Về công tác nghiên cứu khoa học

2.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 Viện Triết học đã triển khai đúng tiến độ giai đoạn 1 đề tài cấp Nhà nước (2016 - 2017): "Nghiên cứu tổng thể vấn đề tôn giáo đối với việc phát triển bền vững Tây Nam Bộ" thuộc chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, do TS. Trần Tuấn Phong làm chủ nhiệm.

Viện Triết học chủ trì 04 đề tài NAFOSTED, trong đó 03 đề tài đã nghiệm thu trong năm 2016; 01 đề tài đang trong giai đoạn hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu; 04 đều tài cấp Bộ đã nghiệm thu cấp cơ sở và đang chờ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Ngoài ra, Viện Triết học triển khai đúng tiến độ hệ đề tài cơ sở năm 2016 gồm 23 đề tài.

Trong năm 2016, với các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài, như dự án “Từ điển Triết học và Tôn giáo”do MISSIO, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ đã hoàn thiện bản thảo tập 1, 2 gửi các chuyên gia biên tập và hiệu đính; các tập 3, 4 đang trong quá trình biên soạn. Công trình"Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại" - sản phẩm của Hội thảo quốc tế hợp tác giữa Viện Triết học và Viện FES, văn phòng Việt Nam đã được biên tập, hiệu đính, dự định xuất bản vào đầu năm 2017.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động tư vấn chính sách

Trong năm 2016, Viện Triết học đã có những đóng góp nhất định vào nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn chính sách theo định hướng phát triển chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . Trước hết là việc quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền về thành công và những nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Triết học đã đăng tải nhiều bài viết trong chuyên mục riêng về vấn đề này. Viện cũng hoàn thành các công việc liên quan do Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao, như phối hợp biên tập nội dung Hội thảo Quốc gia “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Ngoài ra, Viện cũng góp phần soạn thảo một số chuyên đề, báo cáo phục vụ Lãnh đạo Viện Hàn lâm, tham gia một số công việc và đóng góp ý kiến tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương,…

 2.3. Đánh giá kết quả công tác quản lý khoa học

 Trong năm 2016, công tác quản lý khoa học của Viện Triết học được tổ chức theo đúng quy trình và tiến độ. Cụ thể, tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đúng tiến độ 04 đề tài khoa học cấp Bộ; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã hoàn thành nghiệm thu (04 đề tài đạt loại xuất sắc, 19 đề tài đạt loại khá); triển khai xây dựng thuyết minh nội dung khoa học và dự toán kinh phí 05 nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm (2017 - 2018)...

3. Về công tác hợp tác quốc tế

Năm 2016, Viện đã tham gia 01 Hội thảo quốc tế tổ chức tại nước ngoài: Diễn đàn quốc tế Xã hội chủ nghĩa lần thứ IV với chủ đề: “Cải cách và đổi mới tại các nước xã hội chủ nghĩa: Nhìn lại và triển vọng” thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên giữa Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (tổ chức tại Quế Lâm, Trung Quốc, tháng 11/2016).

Tổ chức 03 Hội thảo quốc tế tại Việt Nam:

- Hội thảo “Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, phối hợp với Viện FES, Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức tại Đà Nẵng, tháng 7/2016.

- Hội thảo “Nghiên cứu so sánh tư tưởng Lê Quý Đôn và Dasan (Jeong Yak Yong)”, phối hợp với Quỹ Văn hóa Dasan, tổ chức tại Hà Nội, tháng 10/2016.

- Hội thảo “Phòng chống tham nhũng dưới góc nhìn triết học: Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc”, phối hợp với Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, tổ chức tại Hà Nội, tháng 12/2016.

Ngoài ra, Viện còn tổ chức 01 Hội thảo của đề tài cấp Nhà nước và 04 Hội thảo khoa học cấp Viện chuyên ngành theo đề xuất của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoàn thành các chuyên đề khoa học độc lập thuộc kế hoạch khoa học chung năm 2016.  

3. Về công tác tổ chức và đào tạo

Trong năm 2016, công tác sử dụng và quản lý viên chức được áp dụng theo quy hoạch của Đề án đã phê duyệt năm 2012 và có bổ sung hàng năm để làm căn cứ cho công tác bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các cấp trong Viện. Ngoài ra, Viện Triết học tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận cán bộ và thực hiện tốt các công tác đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên. Trong cơ quan không có đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện tốt.

4. Về công tác kế hoạch – tài chính, quản lý cơ sở vật chất

Viện đã đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và mức độ bám sát kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong việc triển khai kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể đối với các đề tài. Trong nguồn kinh phí hạn hẹp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc, an tâm công tác, Viện vẫn cố gắng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; trang thiết bị văn phòng cho cán bộ viên chức trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản trị, vật tư, điện nước được duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động của Viện.

5. Về công tác Thông tin – Thư viện, Xuất bản và Tạp chí

Mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng trong năm 2016, công tác thông tin – thư viện đã có những tiến bộ. Thư viện đã bổ sung được 136 cuốn sách tiếng Việt, 05 đầu tạp chí tiếng Việt, trao đổi với 20 Tạp chí trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu sách, tạp chí; hồi cố lại nhiều tài liệu Hán cổ, tư liệu khoa học; đáp ứng được nhu cầu bạn đọc trong và ngoài đơn vị.

Trong năm 2016, Viện Triết học đã xuất bản 02 cuốn sách thuộc nhiệm vụ cấp Bộ ; 01 cuốn sách sản phẩm nghiên cứu của đề tài Nafosted; 02 cuốn sách của PGS. TS. Phạm Văn Đức: Practical issues and Social philosophy in Vietnam todayMột số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay ; 01 cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Tài Đông làm chủ biên: Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam; 01 cuốn sách của TS. Nguyễn Thị Phương Mai: Vận dụng tư tưởng khoan dung trong bối cảnh Việt Nam hiện nay; 01 cuốn sách chuyên khảo của TS. Nguyễn Thu Nghĩa: Cái đẹp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; 01 cuốn sách chuyên khảo của TS.Cao Thu Hằng: Xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay - Dưới góc độ truyền thống. Ngoài ra, Viện còn tổ chức dịch, hiệu đính một số công trình khoa học, kỷ yếu hội thảo, dự kiến sẽ xuất bản đầu năm 2017.

Trong năm qua, Tạp chí Triết học cũng không ngừng đổi mới về hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng các bài viết, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của xã hội và của bạn đọc; đã xuất bản 12 số (tháng/số) tiếng Việt và 4 số (3 tháng/số) bằng tiếng Anh. Các chuyên mục của Tạp chí được đa dạng hoá; trong đó, một số chuyên mục quan trọng, như Nghị quyết của Đảng và thực tiễn cuộc sốngGiá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin,... được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền và phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời luận giải từ góc độ triết học các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của đất nước.  

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng khẳng định vai trò quan trọng của đoàn thể trong các hoạt động của cơ quan.  Theo đó, mọi sự thành công trong nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động khác của Viện gắn liền với sự đóng góp và công sức của cả Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh Viện Triết học. Các đoàn thể trong Viện luôn có sự đoàn kết, nhất trí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; có những hoạt động sôi nổi, tích cực, như đẩy mạnh phong trào học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào tình nghĩa; văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác nữ công, công tác thi đua giữa các phòng,;...

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông cũng cho rằng, những thay đổi trong Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Tạp chí Triết học và cán bộ chủ chốt của một số phòng trong năm vừa qua đã tạo ra một số khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu và các công tác khác củaViện. Đặc biệt là ý thức kỷ luật lao động chưa cao, văn hóa công sở chưa được hoàn thiện, đội ngũ chuyên gia còn mỏng và Viện Triết học chưa khẳng định được hết vai trò đối với các địa phương, các bộ, ban, ngành và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc tư vấn chính sách. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện Triết học đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch và những nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu trong Báo cáo. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến Báo cáo tổng kết, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ trong Viện, nhấn mạnh đến tầm quan trong của việc tăng cường truyền thống đoàn kết, tính đồng thuận và tinh thần dân chủ của tập thể Viện Triết học. Đặc biệt, đồng chí nêu rõ, trong những năm tiếp theo, Viện Triết học sẽ ngày càng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ trong việc học tập và rèn luyện năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, ý thức chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong Báo cáo công tác thi đua, TS. Trần Tuấn Phong, Phó Viện trưởng Viện Triết học nhấn mạnh tính hiệu quả của công tác thi đua của Viện Triết học trong thời gian vừa qua. Trong năm 2016, các phong trào thi đua của Viện Triết học đã tạo được sự đồng thuận và đạt kết quả tốt, tạo sự đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. Công tác thi đua của Viện ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào thi đua thực sự có chất lượng và hiệu quả, các cán bộ trong Viện nhiệt tình hơn trong công tác nghiên cứu khoa học, cũng như trong tham gia các hoạt động phong trào.

PGS.TS. Nguyễn Thu Nghĩa – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân Viện Triết học năm 2016 về các mặt, như giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác công đoàn; công tác thanh niên; công tác tài chính; nghiên cứu khoa học; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động…; Báo cáo chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của công tác thanh tra trong năm qua và đề xuất các phương hướng khắc phục trong năm tới.

PGS.TS.Nguyễn Đình Tường

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã chúc mừng những thành tựu mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Triết học đã đạt được trong năm 2016, ghi nhận những thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Triết học đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, với nền khoa học nước nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch khẳng định, những thành tích đáng tự hào như vậy là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Viện Triết học. Đồng chí hy vọng, trong những năm tiếp theo, Viện Triết học sẽ giữ gìn và phát huy được sự đoàn kết và đồng thuận – một tài sản vô giá mà các thế hệ đi trước đã để lại. Đồng chí cũng đưa ra những gợi ý thiết thực và quý báu cho công tác sắp tới của Viện Triết học trong các lĩnh vực, như tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch và những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khẳng định rằng, trong các năm tới, Viện Triết học sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2017, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, Viện Triết học sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế dưới tác động của toàn cầu hoá.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu toàn diện, có hệ thống và sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh ; cụ thể hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn 2011 – 2020; tham gia xây dựng cơ sở khoa học cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề triết học nảy sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị đến văn hoá – xã hội – môi trường; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu các trào lưu tư tưởng triết học tiến bộ của nhân loại nhằm tìm ra những yếu tố hợp lý trong các lý thuyết phát triển đương đại của thế giới.

Đặc biệt, năm 2017 là năm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực tại Liên Xô, Viện Triết học sẽ phối hợp với các cơ quan trong nước và ngoài nước tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỷ niệm ngày lễ Cách mạng Tháng Mười Nga. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện trong năm 2017 còn hướng tới việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật C.Mác vào năm 2018, là dịp để đánh giá lại di sản lý luận của C.Mác, ý nghĩa của di sản này đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Các hoạt động của Viện Triết học trong năm 2017 cũng hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Triết học (1959 - 2019). Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2017 để xứng đáng với vị thế của mình và sự tin cậy của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đã xem: 883
Thời gian đăng: Thứ sáu - 06/01/2017 02:14
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất