QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Triết học năm 2015

Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ngày 23/12/2015, tại Hà Nội, Viện Triết học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 

PGS. TS. Nguyễn Tài Đông, Q.Viện trưởng, ThS. Trần Thị Minh Tâm, chủ tịch Công đoàn Viện Triết học đồng chủ trì Hội nghị

PGS. TS. Nguyễn Tài Đông, Q.Viện trưởng, ThS. Trần Thị Minh Tâm, chủ tịch Công đoàn Viện Triết học đồng chủ trì Hội nghị

Đến dự Hội nghị có PGS TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam , PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, PGS.TS. Nguyễn An Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy, ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm. Ngoài ra, đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện của Ban Tổ chức cán bộ, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Khoa học, Ban Thi đua khen thưởng, Đảng ủy, Công đoàn,  Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Triết học.


PGS.TS. Nguyễn Tài Đông trình bày báo cáo tổng kết năm 2015

Thay mặt lãnh đạo Viện Triết học, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Quyền Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo đã đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của Viện Triết học, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015; đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại,trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và nội dung công tác của Viện Triết học trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

1. Về công tác nghiên cứu khoa học:

Trong năm 2015, Viện Triết học đã nghiệm thu thành công có 2 đề tài cấp nhà nước, 5 đề tài cấp Viện Hàn lâm và tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ khoa học cấp Viện Hàn lâm mới. Viện cũng đã tiến hành 4 đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ; hoàn thành 23 đề tài cấp cơ sở; hoàn thiện bản thảo tập 1 trong Dự án Từ điển Triết học và Tôn giáo do MISEREOR tài trợ; hoàn thành dịch 2 cuốn tập 1 và tập 3 trong bộ sách Dân chủ xã hội do Viện FES (Văn phòng Việt Nam) tài trợ. Viện cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ khoa học đột xuất do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao. Nhiều công trình khoa học được in thành sách và đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước.

2. Về công tác hợp tác quốc tế

Trong năm 2015, Viện Triết học đã tổ chức và phối hợp tổ chức 02 hội thảo quốc tế tại Hàn Quốc, 04 Hội thảo quốc tế trong nước, 01 Hội thảo chuyên đề, cụ thể:

- Hội thảo quốc tế “Tư tưởng của các nhà Nho tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam” phối hợp tổ chức cùng Trung tâm nghiên cứu Nho giáo, Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc, ngày 25/3/2015;

- Hội thảo quốc tế "Những vấn đề tranh chấp về chủ quyền quốc gia: trường hợp Việt Nam và Hàn Quốc" phối hợp tổ chức cùng Trung tâm nghiên cứu Nho giáo, Đại học Quốc gia Chungnam và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề Dokdo, Đại học Yeongnam, Hàn Quốc, tháng 3/2015;

- Hội thảo quốc tế “Nhận thức chú giải học về triết học kinh điển trong thời đại ngày nay”, tổ chức tại Đà Nẵng, tháng 7/2015;

- Hội thảo quốc tế "Giá trị và giáo dục giá trị trong bối cảnh hội nhập", phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại Hà Nội, tháng 7/2015;

- Diễn đàn Quốc tế Xã hội chủ nghĩa lần thứ III “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước trong bối cảnh mới”, tổ chức tại Huế, tháng 7/ 2015;

- Hội thảo quốc tế “Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại”, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2015

- Hội thảo: "Thông báo triết học của cán bộ nghiên cứu trẻ năm 2015", tổ chức tháng 9/2015.

3. Về công tác tổ chức và đào tạo

Trong năm 2015, Viện Triết học đã kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện các thủ tục bổ nhiệm 3 cán bộ cấp Viện; 4 cán bộ bổ nhiệm cấp phòng, 4 cán bộ luân chuyển trong Viện, 1 cán bộ luân chuyển trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tiếp nhận 4 cán bộ đi học nước ngoài về, cử  3 cán bộ đi nước ngoài học tập. Thực hiện tốt các công tác đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước.

 

4. Về công tác kế hoạch – tài chính, quản lý cơ sở vật chất

Viện đã đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và mức độ bám sát kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong việc triển khai kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể đối với các đề tài. Trong nguồn kinh phí hạn hẹp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc, an tâm công tác, Viện vẫn cố gắng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; trang thiết bị văn phòng cho cán bộ viên chức trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản trị, vật tư, điện nước được duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động của Viện.

5. Về công tác Thông tin – Thư viện, Xuất bản và Tạp chí

Mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng trong năm – 2015, công tác thông tin – thư viện đã có những tiến bộ. Thư viện đã bổ sung được 70 cuốn sách tiếng Việt, 04 đầu tạp chí tiếng Việt, trao đổi với 20 Tạp chí trong và ngoài Viện Hàn lâm KHXHVN; xây dựng cơ sở dữ liệu sách, tạp chí; hồi cố lại nhiều tài liệu Hán cổ, tư liệu khoa học liên quan Giáo sư Trần Đức Thảo; đáp ứng được nhu cầu bạn đọc trong và ngoài đơn vị. Viện và các cán bộ trong Viện cũng đã xuất bản được nhiều đầu sách có giá trị như: “Dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền và hội nhập quốc tế”, “Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích trong tiến trình phát triển ở Việt Nam hiện nay”, “Trách nhiệm xã hội của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc”.

Trong năm qua, Tạp chí Triết học cũng không ngừng đổi mới về hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng các bài viết, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của xã hội và của bạn đọc; đã xuất bản 12 số (tháng/số) tiếng Việt và 4 số (3 tháng/số) bằng tiếng Anh. Các chuyên mục của Tạp chí được đa dạng hoá; trong đó, một số chuyên mục quan trọng, như Nghị quyết của Đảng và thực tiễn cuộc sống, Giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin,... được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền và phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời luận giải từ góc độ triết học các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của đất nước.  

Bên cạnh đó, báo cáo cũng khẳng định vai trò quan trong của đoàn thể trong các hoạt động của cơ quan.  Theo đó, mọi sự thành công trong nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động khác của Viện gắn liền với sự đóng góp và công sức của cả Chi bộ Đảng, các đoàn thể, như Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh Viện Triết học. Các đoàn thể trong Viện luôn có sự đoàn kết, nhất trí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức trong đơn vị; có những hoạt động sôi nổi, tích cực, như đẩy mạnh phong trào học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia các phong trào tình nghĩa; văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác nữ công, công tác thi đua giữa các phòng, ban;...

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông cũng cho rằng, những thay đổi trong Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Tạp chí Triết học và cán bộ chủ chốt của một số phòng trong năm vừa qua đã tạo ra một số khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu và các công tác khác củaViện. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện Triết học đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch và những nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo tổng kết. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến báo cáo tổng kết, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ trong Viện, nhấn mạnh đến tầm quan trong của việc tăng cường truyền thống đoàn kết, tính đồng thuận và tinh thần dân chủ của tập thể Viện Triết học. Đặc biệt, đồng chí nêu rõ, trong những năm tiếp theo, Viện Triết học sẽ ngày càng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ trong việc học tập và rèn luyện năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, ý thức chính trị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong Báo cáo công tác thi đua, ThS. Phạm Ngọc Hà nhấn mạnh tính hiệu quả của công tác thi đua của Viện Triết học trong thời gian vừa qua. Trong năm 2015, các phong trào thi đua của Viện Triết học đã tạo được sự đồng thuận và đạt kết quả tốt, tạo sự đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. Công tác thi đua của Viện ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào thi đua thực sự có chất lượng và hiệu quả, các cán bộ trong Viện nhiệt tình hơn trong công tác nghiên cứu khoa học, cũng như trong tham gia các hoạt động phong trào.

TS. Nguyễn Thu Nghĩa – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Viện Triết học năm 2015 về các mặt, như giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác công đoàn; công tác thanh niên; công tác tài chính; nghiên cứu khoa học; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động…; Báo cáo chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của công tác thanh tra trong năm qua và đề xuất các phương hướng khắc phục trong năm tới.

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đã chúc mừng những thành tựu mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Triết học đã đạt được trong năm 2015, ghi nhận những thành tích và đóng góp quan trọng của Viện Triết học đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, với nền khoa học nước nhà. Phó Chủ tịch Phạm Văn Đức khẳng định, những thành tích đáng tự hào như vậy là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Viện Triết học. Đồng chí hy vọng, trong những năm tiếp theo, Viện Triết học sẽ giữ gìn và phát huy được sự đoàn kết và đồng thuận – một tài sản vô giá mà các thế hệ đi trước đã để lại. Đồng chí cũng đưa ra những gợi ý thiết thực và quý báu cho công tác sắp tới của Viện Triết học trong các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo...

PGS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Phạm Văn Đức và những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khẳng định rằng, trong các năm tới, Viện Triết học sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Viện Triết học giai đoạn 2016 – 2020, đồng chí Quyền Viện trưởng nhấn mạnh, Viện Triết học sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, giải đáp những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế dưới tác động của toàn cầu hoá.

Thứ hai, cụ thể hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn 2011 – 2020; tham gia xây dựng cơ sở khoa học cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề triết học nảy sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị đến văn hoá – xã hội – môi trường; đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa các trụ cột của phát triển bền vững, giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường,…

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Triết học năm 2015

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2016, kế hoạch giai đoạn 2016-2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đã xem: 1448
Thời gian đăng: Thứ tư - 23/12/2015 22:50
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất