QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ngày 27/12/2017, tại 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Phát – Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Phạm Đức Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Đỗ Tuấn Thành – Ban Tổ chức Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; bà Nguyễn Hương Lan – Ban Kế hoạch Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ngoài ra, đến dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Khoa học, Đoàn Thanh niên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Triết học.
Thay mặt toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đã đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của Viện Triết học, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm; đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và nội dung công tác của Viện Triết học trong năm 2018 và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2016 - 2020.
 
PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Viện trưởng Viện Triết học 
 
Phát huy tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”, năm 2017, Viện Triết học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đăng ký với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tạo ra môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, tích cực. Những thành quả đạt được thể hiện sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học.
1. Về công tác quản lý, điều hành
1.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
Ban Lãnh đạo đã phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nghiên cứu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức đã được lên kế hoạch, phân công và thực hiện nghiêm túc, cụ thể, rõ ràng. Do đó, các cán bộ đã nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng quy định, nhiệm vụ của mình.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Ban Lãnh đạo Viện Triết học là duy trì tập thể đoàn kết và dân chủ trong việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, bộ phận trong Viện Triết học một cách hợp lý, đúng người, đúng việc. Tập thể lãnh đạo Viện đã kế thừa, củng cố được các quan hệ trong nước và quốc tế; tạo được nhiều cơ hội để cán bộ tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn; động viên cán bộ tích cực làm việc. Việc bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đều có sự bàn bạc công khai, thống nhất và thực hiện theo đúng nguyên tắc tổ chức cán bộ.
Ban Lãnh đạo đã luôn cập nhật, thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy tốt vai trò của tập thể và trách nhiệm người đứng đầu trong việc ban hành các quyết định của cơ quan, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng thẩm quyền.
1.2.Về công tác đảm bảo kỷ luật, lao động, kỷ cương hành chính
Viện Triết học đã thực hiện việc tăng cường kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính; lấy kỷ cương lao động và kỷ luật hành chính làm một trong những tiêu chuẩn để Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện đánh giá, bình bầu các danh hiệu tổng kết cuối năm đối với từng cán bộ.
Lãnh đạo Viện và Phòng Tổ chức - hành chính lên kế hoạch thực hiện nội quy, quy chế của Viện quy định về ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa công sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Viện cũng đề cao vai trò của cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, phát hiện nhắc nhở kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật của Viện.
1.3.Về công tác cải cách hành chính
Viện Triết học đã hoàn thiện và được phê duyệt Quy chế hoạt động của Viện; hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ trình cấp trên xem xét và phê duyệt; tiếp thu và thực hiện các văn bản hướng dẫn, các qui chế mới sửa đổi thuộc các lĩnh vực công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin với việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản tác nghiệp trong công tác văn thư, tổ chức cán bộ năm 2017 đã có hiệu quả và thuận lợi trong các hoạt động chuyên môn.
Ngoài việc họp định kỳ Chi uỷ, Lãnh đạo Viện, Công đoàn thì Viện thực hiện họp giao ban hai tuần một lần  để lãnh đạo Viện và cán bộ chủ chốt cập nhật tình hình, nắm bắt được nội dung công tác, tăng cường phối hợp, thúc đẩy tiến độ công việc.
2. Về công tác nghiên cứu khoa học
Triển khai đúng tiến độ giai đoạn 2 đề tài cấp Nhà nước (2016 - 2017): "Nghiên cứu tổng thể vấn đề tôn giáo đối với việc phát triển bền vững Tây Nam Bộ" thuộc chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, do TS. Trần Tuấn Phong làm chủ nhiệm, dự kiến nghiệm thu đầu năm 2018.
Ký hợp đồng và tổ chức triển khai đúng tiến độ giai đoạn 1 đề tài cấp Nhà nước (2017-2019): "Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: thực trạng, những vấn đề đặt ra" thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia của Uỷ ban Dân tộc, do PGS.TS. Nguyễn Tài Đông làm chủ nhiệm.
Viện chủ trì 01 đề tài nghiên cứu cơ bản: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam” do PGS.TS. Đặng Hữu Toàn làm chủ nhiệm, đã hoàn thiện hồ sơ chờ nghiệm thu.
Triển khai đúng tiến độ giai đoạn 1 nội dung khoa học của các đề tài cấp Bộ ; triển khai hệ đề tài cơ sở năm 2017. Năm 2017, thực hiện quy định mới của Viện Hàn lâm về việc nâng cao chất lượng hệ đề tài cơ sở, ngoài sản phẩm là báo cáo tổng hợp, báo cáo chắt lọc, các đề tài thuộc hệ đề tài cơ sở năm 2017 của Viện Triết học đều có sản phẩm khoa học được công bố.
3. Về công tác quản lý khoa học
Năm 2017 công tác quản lý khoa học của Viện Triết học được triển khai đúng theo quy chế quản lý khoa học và các văn bản quy định đối với hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện tốt chức năng tư vấn khoa học trong việc xét chọn đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở.
Các kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện của Viện Triết học đều có giá trị lý luận và thực tiễn, các cán bộ có các công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản ngày càng nhiều hơn. Chất lượng các công trình được nâng cao hơn, vừa bảo đảm tính triết học, vừa phục vụ tốt hơn những đòi hỏi của cuộc sống theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.
4. Về công tác tổ chức Hội thảo và Hợp tác quốc tế
Đối với Hội thảo quốc tế tổ chức tại nước ngoài: Viện tổ chức 02 hội thảo: Diễn đàn Quốc tế Xã hội chủ nghĩa lần thứ V với chủ đề: “Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong xây dựng chủ nghĩa xã hội” đã được tổ chức tại Viêng-chăn, CHDCND Lào thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên giữa Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (tháng 11/2017) và Hội thảo quốc tế với chủ đề “Triết học chính trị Nho giáo Hàn Quốc và Việt Nam” được tổ chức tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu Văn hóa Dasan, Hàn Quốc (12/2017).
Đối với Hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam : Viện tổ chức thành công 02 Hội thảo và 01 tọa đàm quốc tế-Hội thảo: “Tư tưởng của C.Mác về công bằng phân phối và ý nghĩa hiện thời của nó”, tổ chức tại Buôn Mê Thuột, tháng 5/2017; Hội thảo: “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”, tổ chức tại Hà Nội, tháng 8/2017 và Tọa đàm: “Đổi mới ở Việt Nam và Trung Quốc trên lĩnh vực hợp tác kinh tế”, tổ chức tại Hà Nội, tháng 1/2017.
Đối với Hội thảo, tọa đàm, báo cáo khoa học cấp Viện chuyên ngành : Viện đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên ngành, như  “Thông báo Triết học của cán bộ nghiên cứu trẻ năm 2017”, Báo cáo khoa học: “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”, Báo cáo khoa học: “Những vấn đề trước Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc”….
5. Về kết quả hoạt động tư vấn chính sách
Hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách của Viện Triết học đã có những đóng góp nhất định. Đó là hoàn thành các công việc liên quan do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao, như chủ trì về nội dung, phối hợp với Viện Hàn lâm tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế “100 năm Chủ nghĩa xã hội hiện thực và lý thuyết văn minh hậu tư bản” (9/2017); phối hợp viết các báo cáo tham luận tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đồng tổ chức (10/2017); tham gia đóng góp ý kiến tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, v.v..
6. Về công tác tổ chức và đào tạo
Công tác sử dụng và quản lý viên chức được áp dụng theo quy định của vị trí việc làm được thể hiện qua trình độ chuyên môn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm chuyên môn gắn với thực tế của các bộ phận, phòng nghiên cứu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cũng được Viện quan tâm, chú trọng. Trong năm 2017, Viện Triết học có nhiều đồng chí tham gia các khóa học lý luận chính trị cao cấp, nghiên cứu sinh, thạc sĩ; ngoại ngữ ở trong và ngoài nước.
7. Về công tác kế hoạch – tài chính, quản lý cơ sở vật chất
Viện đã đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và mức độ bám sát kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trong việc triển khai kinh phí nhiệm vụ khoa học đối với các đề tài. Trong nguồn kinh phí hạn hẹp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc, an tâm công tác, Viện vẫn cố gắng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; trang thiết bị văn phòng cho cán bộ viên chức trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản trị, vật tư, điện nước được duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động của Viện.
8. Về công tác Thông tin – Thư viện, Xuất bản và Tạp chí
Năm 2017, công tác Thông tin – Thư viện đạt được những thành tích tiến bộ. Ngoài việc bổ sung, trao đổi sách, báo, tạp chí và phục vụ bạn đọc trong và ngoài viện, Thư viện Viện Triết học đang từng bước số hóa thư viện theo đề án của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trong năm 2017, Viện Triết học đã xuất bản được nhiều công trình khoa học có giá trị, như công trìnhVietnamese Philosophy – Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam - Những vấn đề lịch sử và đương đại, GS.TS. Phạm Văn Đức - TS. Trần Tuấn Phong đồng chủ biên), Nxb. Đại học Sư phạm; Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại" (GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia) - sản phẩm của Hội thảo quốc tế hợp tác giữa Viện Triết học và Viện FES CHLB Đức, văn phòng Việt Nam…
Tạp chí Triết học đã hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể là, Tạp chí Triết học đã xuất bản 12 số tiếng Việt (1 tháng/số) và 4 số tiếng Anh (3 tháng/số) Các chuyên mục của Tạp chí được đa dạng hoá. Theo đánh giá của đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc, Tạp chí có tính hàn lâm và tính lý luận - khoa học cao, xứng đáng là một tạp chí khoa học đầu ngành.Tạp chí chú trọng và đảm bảo một số chuyên mục quan trọng, như Nghị quyết của Đảng và thực tiễn cuộc sống, Giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin,... Những chuyên mục này được duy trì thường xuyên đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền và phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời luận giải từ góc độ triết học các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của đất nước được nêu ra tại Đại hội XII của Đảng. Ngoài việc thường xuyên có những bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và giải thích, luận chứng kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là Đại hội XII.
9.Công tác thi đua khen thưởng
Với phương châm thi đua: “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, khẩu hiệu thi đua:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức Viện Triết học hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017. Theo đó, 06 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 01 cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 02 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, 08 cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.
10. Hoạt động của các đoàn thể
Công đoàn Viện Triết học đã tham gia tích cực các hoạt động xã hội và từ thiện do Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát động, phối hợp với chính quyền tổ chức vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, mái ấm tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
Lực lượng đoàn viên của chi đoàn luôn thể hiện tiềm năng to lớn, xung kích, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Viện Triết học. Chi bộ và lãnh đạo Viện Triết học thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát và coi đây là lực lượng quan trọng chiến lược phát triển của Viện Triết học.
 

Ths. Trần Thị Minh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Viện Triết học
 
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khẳng định, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện Triết học đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch và những nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia của Viện còn mỏng nên chưa thể phát huy hết được vai trò trong việc tư vấn chính sách. Đặc biệt, ý thức kỷ luật lao động chưa cao, văn hóa công sở chưa được hoàn thiện đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động nghiên cứu khoa học và các công tác khác. Vì vậy, năm 2018, Viện sẽ có những quy định cụ thể hơn trong việc quản lý người lao động nhằm nâng cao hơn nữa năng suất lao động.
 

TS. Trần Tuấn Phong - Phó Viện trưởng Viện Triết học đọc Báo cáo Thi đua khen thưởng
 
Trong Báo cáo công tác thi đua, TS. Trần Tuấn Phong, Phó Viện trưởng Viện Triết họcđánh giá cao tính hiệu quả của công tác thi đua của Viện Triết học.  Điều đó thể hiện rõ các phong trào thi đua của Viện Triết học đã tạo được sự đồng thuận và đạt kết quả tốt, tạo sự đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. 

 

Ths. Phạm Văn Dương đọc Báo cáo Thanh tra

Trong Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Viện Triết học năm 2017, Ths. Phạm Văn Dương đã báo cáo toàn diện các kết quả hoạt động thanh tra, như giám sát việc thực hiện chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giám sát thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm 2017; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; giám sát việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức... Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định đã được phân công và thực hiện nghiêm túc. Ban Thanh tra Nhân dân chưa phải giải quyết vấn đề gì liên quan tới đơn, thư, khiếu nại, tố cáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo tổng kết. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến Dự thảo Báo cáo tổng kết, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ trong Viện, nhấn mạnh đến tầm quan trong của việc tăng cường truyền thống đoàn kết, tính đồng thuận và tinh thần dân chủ của tập thể Viện Triết học.
Trong các phát biểu của đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí đều đánh giá cao các thành tích đạt được của Viện Triết học. Viện Triết học đã có sự đóng góp đáng kể vào các hoạt động chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Viện Triết học trong năm 2018, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, Viện Triết học sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
Thứ nhất, nghiên cứu với tư duy đổi mới những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định có căn cứ khoa học vững chắc những nguyên lý còn giữ nguyên giá trị cần được bảo vệ, kế thừa, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới của thời đại và đất nước. Đặc biệt năm 2018 là năm kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của C.Mác, Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, Viện Triết học sẽ phối hợp với các cơ quan trong nước và ngoài nước tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỷ niệm Ngày sinh C.Mác. Đây là dịp để đánh giá lại di sản lý luận của C. Mác và ý nghĩa của di sản này đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện trong năm 2018 còn hướng tới Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Thứ hai, Viện Triết học sẽ tiếp tục nghiên cứu toàn diện, có hệ thống và sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến giải sáng tạo, độc đáo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về giai cấp và dân tộc, về tự do, dân chủ và pháp quyền, về đảng cầm quyền, về phương thức kết hợp giữa sự phát triển kinh tế và phát triển xã hội, về vai trò soi đường của văn hóa trong phát triển… Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, luận giải khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về Đảng cầm quyền,về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân; về thực hiện dân chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thứ ba, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu các trào lưu tư tưởng triết học tiến bộ của nhân loại nhằm tìm ra những yếu tố hợp lý trong các lý thuyết phát triển đương đại của thế giới.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
 
  
 
  

Đã xem: 1119
Thời gian đăng: Thứ sáu - 29/12/2017 02:51
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất