QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Thời gian đăng:: 22-04-2019 12:04:37 AM | Đã xem: 564 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó

Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó

Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó
Nguyễn Tài Đông - Trần Tuấn Phong - Cao Thu Hằng (Đồng chủ biên)
Nxb Khoa học xã hội, 2018, 778tr

Thời gian đăng:: 21-04-2019 11:57:29 PM | Đã xem: 468 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
TS.Cao Thu Hằng (Chủ biên)
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016, 227tr

Thời gian đăng:: 09-04-2019 03:47:30 AM | Đã xem: 536 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Vận dụng tư tưởng khoan dung trong bối cảnh Việt Nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng khoan dung trong bối cảnh Việt Nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng khoan dung trong bối cảnh Việt Nam hiện nay
TS.Nguyễn Thị Phương Mai, Viện Triết học
Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, HN, 2016, 217tr

Thời gian đăng:: 06-11-2018 03:56:18 AM | Đã xem: 511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)

Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)

Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)
Prof.Dr. Pham Van Duc - Dr. Tran Tuan Phong (Editors)
University of Education Publising House - 2017

 

Thời gian đăng:: 25-08-2017 05:15:19 AM | Đã xem: 1422 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Tên sách: Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Thời gian đăng:: 04-10-2016 03:54:00 AM | Đã xem: 1738 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tên sách: Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Thời gian đăng:: 22-09-2016 11:39:00 PM | Đã xem: 1395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tên sách: Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Thời gian đăng:: 22-09-2016 11:37:19 PM | Đã xem: 2132 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Logic hình thức

Logic hình thức

Tên sách: Logic hình thức

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Gia Thơ

Nhà xuất bản Thế giới - 2016

Thời gian đăng:: 22-09-2016 11:35:32 PM | Đã xem: 1014 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống

Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống

Tên sách: Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Gia Thơ (Chủ biên)

Nhà xuất bản Thế giới - 2015

Thời gian đăng:: 22-09-2016 11:33:23 PM | Đã xem: 1383 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Tên sách: Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Tài Đông (Chủ biên) - Nguyễn Tài Thư - Lê Thị Lan - Trần Nguyên Việt - Nguyễn Bá Cường - Trần Thị Thúy Ngọc - Hoàng Minh Quân

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - 2016

Thời gian đăng:: 22-09-2016 11:30:24 PM | Đã xem: 1575 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Niềm tin và xây dựng niềm tin khoa học

Tác giả: TS. Trịnh Đình Bảy

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, 254 tr.

Thời gian đăng:: 16-06-2015 10:37:53 PM | Đã xem: 3389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới , Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
 

Bài mới nhất