QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Niềm tin và xây dựng niềm tin khoa học

Tác giả: TS. Trịnh Đình Bảy

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, 254 tr.

Thời gian đăng:: 17-06-2015 09:37:53 AM | Đã xem: 4049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới , Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn - Những bài học kinh nghiệm chủ yếu

Tập thể tác giả. Chủ biên: GS, TS. Lê Hữu Tầng

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, 327 tr.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:32:18 PM | Đã xem: 8614 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Tập thể tác giả. Chủ biên: GS, TS. Nguyễn Trọng Chuẩn;

                                       PGS, TS. Nguyễn Văn Phúc.

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, 324 tr.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 10:53:33 AM | Đã xem: 4078 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tác giả: TS.Nguyễn Thanh

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 212 tr.

Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:41:04 AM | Đã xem: 2207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới

Văn hóa và thời đại

Tác giả: Nguyễn Chí Tình

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003, 400 tr.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 03:50:41 PM | Đã xem: 712 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất