QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Cao Thu Hằng

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 2 (153), tháng 2 - 2004

Tác giả: TS.Nguyễn Thanh

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, 212 tr.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trong lịch sử nhân loại, công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tư cách quá trình "kinh tế - kỹ thuật - xã hội" được coi là con đường tạo dựng nền văn minh mới, đồng thời là nấc thang đánh dấu trình độ phát triển nền văn minh nhân loại. Đây là một quá trình tất yếu, mang tính quy luật đối với tất cả các nước có nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển tiến lên nền kinh tế hiện đại. Song, vấn đề đặt ra đối với các nước muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá là: họ sẽ lấy nguồn tài nguyên phong phú, nguồn vốn dồi dào hay nguồn lực con người làm nhân tố chính thực hiện quá trình này? Kinh nghiệm của các nước phát triển và các nước công nghiệp mới (NICs) đã chứng minh rằng, chính con người là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định sự thành công của mỗi quốc gia. Bởi lẽ, các nguồn lực khác như vốn, tài nguyên thiên nhiên dù có bao nhiêu vẫn là hữu hạn, hơn nữa, các nguồn lực này chỉ phát huy tác dụng khi có một đội ngũ những người lao động có đủ năng lực và phẩm chất khai thác và sử dụng.

Nhằm làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn, quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như quan điểm của Đảng ta về vấn đề này, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, TS. Nguyễn Thanh đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Cuốn sách gồm ba chương. Chương 1 - Phát triển nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay gồm hai nội dung. Ở nội dung thứ nhất, tác giả nêu lên quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra mục tiêu tổng quát của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta và tính thiết yếu của việc phát triển nguồn nhân lực. Trong phần này, tác giả đã chỉ ra sai lầm của việc thực hiện công nghiệp hoá trước đây ở Việt Nam, luận giải cho sự cần thiết phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phải thực hiện một cách đồng bộ. Theo tác giả, để có mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thích hợp, về mặt phương pháp luận, chúng ta phải dựa trên cơ sở lý luận là lý thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự nhận thức đúng đắn về các nhân tố phát triển (các nguồn lực).

Chương 2 trình bày việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng ở nước ta hiện nay - thực trạng và một số định hướng chủ yếu. Về thực trạng nguồn nhân lực, theo tác giả, kể từ khi chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nguồn nhân lực đã có nhiều biến đổi cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Dựa vào nguồn tài liệu có độ tin cậy cao, với những số liệu cụ thể, tác giả đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực nước ta ở các khía cạnh: số lượng, cơ cấu, trình độ, thể lực, trí lực, tuổi và giới; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó. Từ đó, tác giả đưa ra một số định hướng chủ yếu trong việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay. Đó là một hệ thống các giải pháp đồng bộ như: giải pháp kinh tế - xã hội, giải pháp về giáo dục và đào tạo, về chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống, giải pháp về văn hoá.

Trong hệ thống các giải pháp đó thì giáo dục và đào tạo là "một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người". Đây chính là nội dung của chương 3 - Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở lấy phát triển giáo dục và đào tạo làm quốc sách hàng đầu. Phần luận giải cho quan điểm coi giáo dục và đào tạo là yếu tố trực tiếp và đóng vai trò quyết định trong chiến lược phát triển con người được tác giả dựa trên các luận cứ sau: kinh nghiệm thành công của các nước, quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta. Trong phần này, tác giả cũng chỉ ra thực trạng và nguyên nhân của giáo dục và đào tạo ở nước ta và cho rằng, đổi mới công tác giáo dục và đào tạo là giải pháp hàng đầu trong việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, bao gồm một hệ thống đồng bộ các biện pháp cụ thể, như tăng nguồn đầu tư ngân sách, thực hiện xã hội hoá giáo dục, sử dụng và kết hợp nhiều hình thức đào tạo, tiếp tục cải cách nội dung và phương pháp đào tạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xung quanh vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Song, có thể nói, dưới góc độ triết học, đề tài này còn ít được nghiên cứu. Do vậy, có thể coi Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là đóng góp mới của tác giả - TS. Nguyễn Thanh. Sách giúp ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy triết học Mác - Lênin về vấn đề con người trong phát triển xã hội, giúp các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách… 

 

Đã xem: 1528
Thời gian đăng: Thứ ba - 02/06/2015 23:41
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất