QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Thời gian đăng:: 04-07-2018 03:07:37 PM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 05 (324) tháng 05 năm 2018

Thời gian đăng:: 04-07-2018 03:07:34 PM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 04 (323) tháng 04 năm 2018

Tạp chí Triết học số 04 (323) tháng 04 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 04 (323) tháng 04 năm 2018

Thời gian đăng:: 19-06-2018 11:10:21 AM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
hủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). (Ảnh tư liệu)

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của những năm bôn ba, lăn lộn trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở nước ta. Tư tưởng đó vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Thời gian đăng:: 18-05-2018 11:10:10 AM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30-12-1966) - Nguồn: baotanghochiminh.vn

Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị sự nghiệp của Người là giá trị nhân văn. Đó là giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất người, được thể hiện qua tư tưởng, hành động của Người, từ đó lan rộng ra toàn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và của toàn thể nhân loại. "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.

Thời gian đăng:: 18-05-2018 10:41:18 AM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Báo cáo, tọa đàm
Tạp chí Triết học số 01 (320) tháng 01 năm 2018

Tạp chí Triết học số 01 (320) tháng 01 năm 2018

Mục lục Tạp chí Triết học số 01 (320) tháng 01 năm 2018

Thời gian đăng:: 21-03-2018 09:18:44 AM | Đã xem: 555 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 12 (319) tháng 12 năm 2017

Tạp chí Triết học số 12 (319) tháng 12 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 12 (319) tháng 12 năm 2017

Thời gian đăng:: 09-01-2018 10:29:16 AM | Đã xem: 860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 11 (318) tháng 11 năm 2017

Tạp chí Triết học số 11 (318) tháng 11 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 11 (318) tháng 11 năm 2017

Thời gian đăng:: 25-12-2017 10:07:46 AM | Đã xem: 626 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 10 (317) tháng 10 năm 2017

Tạp chí Triết học số 10 (317) tháng 10 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 10 (317) tháng 10 năm 2017

Thời gian đăng:: 13-12-2017 09:51:10 AM | Đã xem: 685 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 9 (316) tháng 9 năm 2017

Tạp chí Triết học số 9 (316) tháng 9 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 9 (316) tháng 9 năm 2017

Thời gian đăng:: 06-11-2017 09:40:02 AM | Đã xem: 877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 8 (315) tháng 8 năm 2017

Tạp chí Triết học số 8 (315) tháng 8 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 8 (315) tháng 8 năm 2017

Thời gian đăng:: 09-10-2017 09:34:27 AM | Đã xem: 927 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 7 (314) tháng 7 năm 2017

Tạp chí Triết học số 7 (314) tháng 7 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 7 (314) tháng 7 năm 2017

Thời gian đăng:: 01-09-2017 09:43:12 AM | Đã xem: 1092 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 6 (313) tháng 6 năm 2017

Tạp chí Triết học số 6 (313) tháng 6 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 6 (313) tháng 6 năm 2017

Thời gian đăng:: 10-08-2017 09:38:49 AM | Đã xem: 1158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 12 (307) tháng 12 năm 2016

Tạp chí Triết học số 12 (307) tháng 12 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 12 (307) tháng 12 năm 2016

Thời gian đăng:: 16-02-2017 02:19:50 PM | Đã xem: 1179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 11 (294) năm 2015

Tạp chí Triết học số 11 (294) năm 2015

Đón đọc Tạp chí Triết học số 11 (294), tháng 12 năm 2014

Thời gian đăng:: 29-12-2015 12:24:22 PM | Đã xem: 1947 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Bìa Tạp chí Triết học số 12 (283), tháng 12 năm 2014

Tạp chí Triết học số 12 (283), tháng 12 năm 2014

Ra mắt Tạp chí Triết học số 12 (283), tháng 12 năm 2014

Thời gian đăng:: 31-01-2015 08:47:13 PM | Đã xem: 2464 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Chân dung Phùng Hữu Lan (Feng Youlan)

Lược luận thuyết Cảnh giới của Phùng Hữu Lan

Triết học Trung Quốc thời kỳ cận đại là một trong những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của lịch sử Triết học Trung Quốc; có ý nghĩa trong việc chuyển hướng tư tưởng từ những tư tưởng triết học truyền thống sang hướng hiện đại. Tân Nho gia là một trào lưu triết học đã được sản sinh ra trong thời kỳ này mà nét mới của nó là sự vận dụng những tư tưởng triết học truyền thống với tư tưởng triết học phương Tây cận đại để sáng tạo ra một loạt quan điểm mới về triết học nhân sinh, trong đó, nổi bật nhất là thuyết cảnh giới của các nhà tư tưởng mang tính đại biểu như: Phùng Hữu Lan, Phương Đông Mỹ và Đường Quân Nghị. Ba nhà tư tưởng này đã dựa trên những cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận khác nhau để xác lập nên thuyết cảnh giới của mình, tạo ra những giá trị tích cực cho giới học thuật đương thời. Bài viết tập trung luận giải về thuyết cảnh giới của Phùng Hữu Lan -  một trong những thuyết cảnh giới có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc về nhân sinh quan và quá trình nhận thức của con người qua bốn cảnh giới: Cảnh giới tự nhiên, cảnh giới công lợi, cảnh giới đạo đức và cảnh giới thiên địa.

Thời gian đăng:: 25-01-2015 02:14:04 AM | Đã xem: 1958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Triết học phương Đông
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội trong nền kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay.

Bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội  trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Thời gian đăng:: 20-01-2015 10:30:25 AM | Đã xem: 15256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Thực tiễn xã hội
Minh họa Lê Lợi và Nguyễn Trãi

Một số vấn đề triết học trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước ở thế kỷ XV

Bài viết tập trung trình bày hai vấn đề cơ bản trong tư tưởng triết học thời Lê Sơ là thế giới quan và nhân sinh quan. Thế giới quan thời Lê Sơ mang sắc thái thần quyền siêu hình, đề cao giá trị của hồn thiêng sông núi, địa linh nhân kiệt của đất nước. Đặc biệt là vai trò của người anh hùng dân tộc Lê Lợi và những tướng lĩnh tài giỏi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Nhân sinh quan triết học thời Lê Sơ phản ánh tâm thế của các nhà tư tưởng trước những sự kiện lớn lao của thời đại – đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng đất nước Đại Việt trong điều kiện hòa bình. Tuy nhiên, lời thề trong chiến tranh không được duy trì, sự bội ước không bị trừng phạt trong thời bình, cùng với sự bất công và đố kỵ đã làm cho một số nhà tư tưởng, trong đó có Nguyễn Trãi muốn chuyển từ xu hướng nhập thế tích cực của Nho giáo sang xuất thế của Phật giáo

Thời gian đăng:: 19-01-2015 01:40:34 AM | Đã xem: 1871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Triết học Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hành dân chủ trong công tác lý luận và tư tưởng của Đảng

Sau khi trình bày vắn tắt vấn đề thực hành dân chủ trong công tác lý luận và xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được thể hiện qua quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội và các hội nghị Trung ương, các tác giả bài viết tập trung phân tích vấn đề thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng, khái quát một số vấn đề tư tưởng đang đặt ra hiện nay, nguyên nhân dẫn đến những vấn đề đó và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

Thời gian đăng:: 18-01-2015 07:46:13 PM | Đã xem: 3309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Thực tiễn xã hội
1 2  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất