QC Shop

Nghiên cứu Triết học

​V.I Lê-nin - Lãnh tụ cách mạng kiệt xuất

B.T (tổng hợp)

Nguồn: www.baobaclieu.vn

Vladimir IIyich Lenin (V.ILênin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, người phát triển học thuyết của Kark Marx (1818 - 1883) và Friedrich Engels. Ông là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới
​V.I Lê-nin - Lãnh tụ cách mạng kiệt xuất

​V.I Lê-nin - Lãnh tụ cách mạng kiệt xuất

V.I Lê-nin sinh ngày 22/4/1870, tháng 10/1888, gia nhập nhóm Mác-xít. Mùa thu năm 1895, Lê-nin thành lập Hội Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Peterburg, Matxcơva, Kiev… Sau đó Lê-nin bị đi đày 3 năm. Năm 1900, thời hạn lưu đày của V.I.Lê-nin kết thúc, Người lại tập hợp những người mác-xít cách mạng thành lập đảng. Chính quyền Nga hoàng cấm V.I. Lê-nin sống ở thủ đô và các thành phố lớn. V.I. Lê-nin phải ra nước ngoài cùng với Plekhanov lập ra tờ báo Tia lửa.

Năm 1903, tại Luân Đôn, tiến hành Đại hội lần II Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, Lê-nin khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng một Đảng Mác-xít kiểu mới có khả năng là người tổ chức cách mạng của quần chúng. Những nguyên tắc của tổ chức Đảng kiểu mới được Lê-nin trình bày trong các tác phẩm Làm gì, và Một bước tiến hai bước lùi. Tháng 4/1905, tại Đại hội lần III Đảng Công nhân xã hội dân chủ (CNXHDC) Nga, Lê-nin được bầu làm Chủ tịch Đại hội và là người đứng đầu Ủy ban Trung ương. Tháng 1/1912, Lê-nin lãnh đạo Hội nghị lần thứ VI toàn Nga Đảng CNXHDC, sau đó từ Paris chuyển về Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự Thật). Đồng thời, Lê-nin soạn thảo xong Đề cương Mác-xít về vấn đề dân tộc.

Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Lê-nin đưa ra khẩu hiệu: Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng; kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học Mác-xít, phát triển lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa… Sau cuộc cách mạng tháng 2/1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô Viết các đại biểu công nhân và binh sĩ.

Trước tình hình đó, ngày 16/4/1917, Lê-nin đến Petrograd để trình bày Luận cương Tháng Tư, thực chất là một văn kiện mang tính chất Cương lĩnh đề ra đường lối giành thắng lợi cho cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu nổi tiếng: “Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết”… Tháng 7/1917, Lê-nin viết xong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang.

Đầu tháng 10/1917, sau khi từ Phần Lan bí mật trở về Petrograd, kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của Lê-nin được Ủy ban Trung ương Đảng CNXHDC Nga thông qua vào ngày 23/10/1917. Tối ngày 6/11/1917, tại Cung điện Smolnưi, V.I. Lê-nin trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng 10. Đến rạng sáng ngày 7/11/1917, toàn thành phố Peterburg nằm trong tay những người khởi nghĩa, và đến đêm ngày 7/11/1917, Cách mạng tháng Mười Nga đã toàn thắng, chính quyền về tay Nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời.

Bên cạnh việc lãnh đạo Nhân dân lao động Nga - Xô Viết chống lại các lực lượng phản cách mạng, Lê-nin có công lao trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Nga cũng như thi hành chính sách đối ngoại, đề ra nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau. Lê-nin tham gia sáng lập Quốc tế Cộng sản và được bầu làm Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân năm 1920; đề xướng kế hoạch điện khí hóa toàn Nga, đề ra chính sách kinh tế NEP… Ngày 21/1/1924, Lê-nin qua đời tại làng Gorki, Mátxcơva.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công, tạo tiền đề để nhân loại bước vào thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Những thay đổi đó gắn liền với sự nghiệp cách mạng lỗi lạc của Lê-nin. Trên hành trình tìm đường cứu nước, tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đọc, tiếp cận Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Ngay từ đấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm về Lê-nin và cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, ca ngợi thiên tài và tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của Lê-nin.

Tin tưởng và đi theo con đường cách mạng do Lê-nin lãnh đạo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ủng hộ Quốc tế Ba do Lê-nin thành lập. Ðồng thời ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam. Đi theo con đường cách mạng của Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đã phát triển và làm phong phú lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bằng thực tiễn lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ðó là các vấn đề xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, đã kết hợp nhuần nhuyễn ba yếu tố là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào yêu nước và phong trào công nhân; về con đường cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; về đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công, nông, trí; về tiến hành hai chiến lược cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam; về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân do Ðảng lãnh đạo; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đã xem: 285
Thời gian đăng: Thứ ba - 21/04/2020 09:19
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất