QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)

Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)

Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)
Prof.Dr. Pham Van Duc - Dr. Tran Tuan Phong (Editors)
University of Education Publising House - 2017

 

Thời gian đăng:: 25-08-2017 04:15:19 PM | Đã xem: 816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Tên sách: Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Thời gian đăng:: 04-10-2016 02:54:00 PM | Đã xem: 1299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tên sách: Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Thời gian đăng:: 23-09-2016 10:39:00 AM | Đã xem: 999 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tên sách: Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Thời gian đăng:: 23-09-2016 10:37:19 AM | Đã xem: 1377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Logic hình thức

Logic hình thức

Tên sách: Logic hình thức

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Gia Thơ

Nhà xuất bản Thế giới - 2016

Thời gian đăng:: 23-09-2016 10:35:32 AM | Đã xem: 729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống

Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống

Tên sách: Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Gia Thơ (Chủ biên)

Nhà xuất bản Thế giới - 2015

Thời gian đăng:: 23-09-2016 10:33:23 AM | Đã xem: 743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Tên sách: Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Tài Đông (Chủ biên) - Nguyễn Tài Thư - Lê Thị Lan - Trần Nguyên Việt - Nguyễn Bá Cường - Trần Thị Thúy Ngọc - Hoàng Minh Quân

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - 2016

Thời gian đăng:: 23-09-2016 10:30:24 AM | Đã xem: 938 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Niềm tin và xây dựng niềm tin khoa học

Tác giả: TS. Trịnh Đình Bảy

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, 254 tr.

Thời gian đăng:: 17-06-2015 09:37:53 AM | Đã xem: 2431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sách mới , Thông tin - Tư liệu - Thư viện , Sách mới bổ sung
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất