Thông tin về việc thực hiện đề tài Nhà nước Mã số: CTDT.24.17/16-20

1. Tên đề tài: Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra” Mã số: CTDT.24.17/16-20 thuộc Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia ​giai đoạn 2016 - 2020: “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, Mã số: CTDT/16-20
2. Mục tiêu nghiên cứu:
a/ Mục tiêu tổng quát:
Làm rõ kết quả, hiệu quả, tác động trong thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay; đồng thời, nhận diện những vấn đề về dân chủ ở cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số hiện nay và đề xuất các quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta đến năm 2030.
b/ Mục tiêu cụ thể:
 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số: Khái niệm, nội hàm; đặc điểm; khung phân tích; bài học kinh nghiệm về đảm bảo dân chủ cơ sở ở vùng dân tộc của Trung Quốc.
- Đánh giá, phân tích kết quả, hiệu quả, tác động thực hiện dân chủ cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay; làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.
- Nhận diện, phân tích những vấn đề đặt ra trong dân chủ cơ sở ở vùng dân tộc hiện nay.
- Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta đến năm 2030.
3. Kinh phí thực hiện: 2.858 triệu đồng;
4. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2019;
5. Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
6. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
1. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHVN
2. GS.TS. Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm KHXHVN
3. TS. Trần Tuấn Phong, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHVN
4. PGS.TS. Cao Thu Hằng, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHVN
5.TS. Nguyễn Đình Hòa, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHVN
6. PGS.TS. Lê Thanh Sang, Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm KHXHVN
7. PGS.TS. Đỗ Thị Thạch, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
8. ThS. Nguyễn Đức Nguyên, Ban Tuyên giáo huyện ủy Mộc Châu
9.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXHVN
10. PGS.TS. Nguyễn Thu Nghĩa, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXHVN

Tác giả: Nguyễn Thu Nghĩa

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam