Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Viện Triết học

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Viện Triết học

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Viện Triết họcTác giả: Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam