Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Triết học

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Triết học 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Triết học Tác giả: Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam