Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Tên sách: Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Lịch sử triết học của xã hội dân sự

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Quan điểm của một số nhà triết học tiêu biểu trong lịch sử triết học về xã hội dân sự.

Chương II: Một số quan điểm về cách tiếp cận hiện đại về xã hội dân sự.

Chương III: Mô hình xã hội dân sự ở một số nước trên thế giới.

Tác giả: Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam