Logic hình thức

Tên sách: Logic hình thức

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Gia Thơ

Nhà xuất bản Thế giới - 2016

Logic hình thức

Cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của logic hình thức

Chương 2: Khái niệm

Chương 3: Phán đoán

Chương 4: Những quy luật cơ bản của tư duy trong logic hình thức

Chương 5: Suy luận diễn dịch

Chương 6: Suy luận quy nạp

Chương 7: Loại suy

Chương 8: Giả thuyết

Chương 9: Các phương pháp xác suất trong logic học

Chương 10: Chứng minh và bác bỏ

Tác giả: Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam