Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tên sách: Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Một số vấn đề triết học xã hội ở Việt Nam hiện nay

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Lý luận chung về sự phát triển xã hội

Chương II: Phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay

Chương III: Các động lực phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chương IV: Con người và nguồn nhân lực trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chương V: Định hướng chính trị vì mục tiêu phát triển và bảo vệ đất nước

Tác giả: Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam