Quan điểm của Đảng về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay Quan điểm của Đảng về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
(26/04/2022)
Lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đã chứng minh một cách thuyết phục ý nghĩa quyết định của nhân tố con người đối với sự thành bại hay hưng vong của đất nước. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc khủng hoảng đất nước sau hai cuộc chống ngoại xâm của thế kỷ XX là cách nhìn nhận, sử dụng con người. Vận dụng tư tưởng triết học Mác về vai trò của con người vào thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã khẳng định nhân tố con người giữ vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế – xã hội. Động lực cơ bản phát huy nhân tố con người hiện nay ở Việt Nam là phải quan tâm đến lợi ích của con người, phải thực hiện dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội và nâng cao năng lực trí tuệ cho con người.
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Tư tưởng của Hồ Chí Minh và nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Tư tưởng của Hồ Chí Minh và nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam
(20/04/2022)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nội dung đặc sắc trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng ấy chứa đựng những giá trị to lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn. Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng đi vào chiều sâu. Thực tiễn đòi hỏi công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục được đẩy mạnh. Để đạt được hiệu quả trong công tác đặc biệt quan trọng nhưng cũng rất khó khăn này, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa kinh nghiệm của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi Đảng được thành lập đến nay, đặc biệt là trong 30 năm qua.
Bổ sung, phát triển lý luận - Bản chất khoa học vốn có của Chủ nghĩa Mác - Lênin Bổ sung, phát triển lý luận - Bản chất khoa học vốn có của Chủ nghĩa Mác - Lênin
(20/04/2022)
Bổ sung, phát triển lý luận là bản chất khoa học, cách mạng vốn có của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bởi lẽ, bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống mở, mang trong lòng nó thuộc tính khoa học và cách mạng. Điều này được chứng minh bằng chính sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin không bao giờ coi học thuyết của các ông là một giáo điều, mà là kim chỉ nam cho hành động. Những người mácxít chân chính phải biết vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin sao cho phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể, truyền thống văn hóa,... của mỗi nước và phải biết tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển.
Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển quan điểm Mác - Lênin về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển quan điểm Mác - Lênin về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(08/04/2022)
Khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức “phát triển rút ngắn” – “bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” là sự vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ, về con đường và phương thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước lạc hậu, tiền tư bản chủ nghĩa, trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải: 1) Quan điểm Mác – Lênin về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 2) Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 3) Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, về thực chất, là con đường “phát triển rút ngắn” với các biện pháp “quá độ gián tiếp” – bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
(08/02/2022)
Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được C.Mác và Ph.Ăngghen nêu ra mang tính dự báo, được V.I.Lênin phát triển toàn diện, sâu sắc - từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết sau Cách mạng tháng Mười - về khái niệm, tính tất yếu, nội dung, hình thức, tính chất... Trên cơ sở đó, bài viết đã luận giải, làm rõ sự vận dụng lý luận ấy vào thực tiễn Việt Nam. Đó là một điển hình của sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể điển hình; mặt khác, chính thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam góp phần phát triển lý luận, khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới.
Sự phát triển quan điểm Sự phát triển quan điểm "Chân lý là một quá trình" từ G.W.F.HÊGHEN đến C.Mác, Ph.Ăngghen Và V.I.Lênin
(25/01/2022)
Để làm rõ sự phát triển quan điểm “chân lý là một quá trình” từ G.W.F.Hêghen đến C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, tác giả tập trung trả lời ba câu hỏi: Thứ nhất, xuất phát từ lập trường duy tâm, G.W.F.Hêghen quan niệm như thế nào về tính quá trình của chân lý? Thành tựu và hạn chế của ông là ở đâu? Thứ hai, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã phát triển so với G.W.F.Hêghen ở nội dung nào? Thứ ba, ý nghĩa của nó đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn trong giai đoạn hiện nay là gì?
Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
(11/08/2021)
Quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” không chỉ là vấn đề lý luận quan trọng, mà còn là vấn đề thực tiễn cấp thiết, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày và luận giải sáu quan điểm cơ bản cần nắm vững trong quá trình đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Việc đổi mới mối quan hệ này phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp cũng như sự hưởng ứng của toàn dân.
Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay Về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
(09/07/2021)
Không chỉ khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là nhân tố quyết định những thành tựu to lớn của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong bài viết này, tác giả còn làm rõ vì sao chúng ta cần đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, phương hướng và một số vấn đề hiện đang được đặt ra đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
Tư tưởng chỉ đạo, phương châm và nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam Tư tưởng chỉ đạo, phương châm và nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
(16/06/2021)
Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản nhằm góp phần làm rõ tư tưởng chỉ đạo, phương châm, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: thứ nhất, kiên định, đổi mới và phát triển là tư tưởng chủ đạo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam; thứ hai, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển đất nước bền vững là phương châm cơ bản; thứ ba, luận giải những nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Cách mạng tháng mười Nga - bài học lịch sử, kinh nghiệm thực tiễn trong thời đại ngày nay và cho công cuộc đổi mới của chúng ta hôm nay Cách mạng tháng mười Nga - bài học lịch sử, kinh nghiệm thực tiễn trong thời đại ngày nay và cho công cuộc đổi mới của chúng ta hôm nay
(09/03/2021)
Với tính chất vạch thời đại, Cách mạng tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách cuộc cách mạng mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Với tư cách đó, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vẫn mãi là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử, mang ý nghĩa toàn cầu, ý nghĩa thời đại và là bài học lịch sử, kinh nghiệm thực tiễn vô giá cho tất cả các quốc gia, dân tộc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của nó vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao, là sức mạnh không gì ngăn cản được của nhân loại tiến bộ trên con đường tự giải phóng. Ánh sáng của Cách mạng tháng Mười không bao giờ tắt. Dưới ánh sáng của nó, giải phóng và sáng tạo - đó vẫn là triết lý phát triển của thời đại ngày nay.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007