Để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện hiện nay Để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện hiện nay
(23/11/2015)
Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là Đảng duy nhất cầm quyền. Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng bao gồm nhiều nội dung, trong đó cần tập trung vào 3 nội dung cốt lõi: cầm quyền một cách khoa học, cầm quyền một cách dân chủ và cầm quyền theo pháp luật. Có thể nói, đó là những phẩm chất, đặc trưng cần có, là yếu tố bảo đảm sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách Đảng cầm quyền.
Những nhận thức lý luận mới về dân chủ qua 20 năm đổi mới và trong Văn kiện Đại hội X của Đảng Những nhận thức lý luận mới về dân chủ qua 20 năm đổi mới và trong Văn kiện Đại hội X của Đảng
(23/11/2015)
Để làm rõ những nhận thức lý luận mới về dân chủ được hình thành từ thực tiễn 20 năm đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và trong các Văn kiện Đại hội X của Đảng, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải những vấn đề, những điểm mới, như: Dân chủ hoá mọi lĩnh vực của đời sống để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách mục tiêu và động lực của đổi mới; dân chủ trong hệ mục tiêu của đổi mới và phát triển; dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền hành chính công minh bạch; tư vấn, phản biện và giám sát xã hội của dân và các tổ chức của dân đối với Đảng, Nhà nước với tư cách con đường, phương thức phát triển dân chủ trên cơ sở đổi mới hệ thống chính trị.
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước
(23/11/2015)
Trong bài viết này, tác giả đã luận giải để góp phần làm rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Theo tác giả, để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, cần chú ý một số yêu cầu sau: 1/Đảng phải xây dựng được đường lối lãnh đạo đúng đắn, phù hợp; 2/ Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng và bồi dưỡng cán bộ; 3/ Coi trọng những nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng; 4/ Chú ý tổng kết kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm đó để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị, như xây dựng Cương lĩnh mới trên cơ sở kế thừa và phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội,... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.
Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua tổng kết 20 năm đổi mới trong các văn kiện đại hội X của Đảng Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua tổng kết 20 năm đổi mới trong các văn kiện đại hội X của Đảng
(23/11/2015)
Tổng kết 20 năm đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở lấy đổi mới tư duy làm xuất phát điểm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá làm cơ sở để xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, tại Đại hội X, Đảng ta đã lý giải, kết luận nhiều vấn đề lý luận – thực tiễn về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận – thực tiễn được luận giải trong bài viết này là: 1. Mục tiêu và bản chất của chủ nghĩa xã hội; 2. Động lực phát triển; 3. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 4. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 5. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Luận giải những vấn đề này, bài viết không chỉ làm rõ quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng theo tiến trình của công cuộc đổi mới, mà còn góp phần khẳng định, sau 20 năm đổi mới, tư duy lý luận của Đảng đã có bước tiến mới, Đảng đã có sự nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Để giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Để giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
(23/11/2015)
Với nước ta hiện nay, xây dựng giai cấp công nhân đủ sức đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức không chỉ là nhu cầu bức thiết, mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu và thực hiện nhiệm vụ này, trước hết chúng ta phải có nhận thức mới về giai cấp công nhân, về các tiêu chí của người công nhân hiện đại. Thứ hai, bản thân giai cấp công nhân phải tự vươn lên để nắm lấy những tri thức ngày càng cao, tự trí thức hoá giai cấp mình. Thứ ba, bản thân giai cấp công nhân phải tự ý thức được trách nhiệm và vai trò làm chủ của mình.
Vấn đề xây dựng và củng cố niềm tin trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay Vấn đề xây dựng và củng cố niềm tin trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay
(22/11/2015)
Trên cơ sở phân tích hiện trạng niềm tin tôn giáo và niềm tin khoa học trong xã hội Việt Nam hiện nay, tác giả đã luận chứng cho một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin khoa học cho nhân dân. Cụ thể là: 1/ Nâng cao mặt bằng dân trí tạo cơ sở cho nhân dân xác định, lựa chọn và phấn đấu theo những niềm tin đúng đắn, khoa học; 2/ Xây dựng những cơ sở thực tiễn nhằm củng cố niềm tin đúng đắn, khoa học và 3/ Xây dựng thế giới quan khoa học cho nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng
(22/11/2015)
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng không chỉ là một quy luật tất yếu, mà còn là sự vận động và phát triển của Đảng trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Với Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của Đảng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng đòi hỏi Đảng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, hiểu rõ phong trào cách mạng Việt Nam. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng còn đòi hỏi Đảng kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và thực hành dân chủ rộng rãi, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện “Đảng – dân một ý chí”. Xây dựng Đảng phải gắn kết với chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất trên cơ sở tự phê bình và phê bình, trở thành một Đảng “vừa đạo đức, vừa văn minh”, xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Mấy suy nghĩ về phạm vi điều chỉnh chính sách phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay Mấy suy nghĩ về phạm vi điều chỉnh chính sách phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay
(21/11/2015)
Theo tác giả, với việc gia nhập WTO, Đảng và Nhà nước ta cần có những điều chỉnh về chính sách đối với lĩnh vực văn hoá đáp ứng yêu cầu của phát triển trong quá trình hội nhập. Theo đó, vì văn hoá hiện diện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội và con người nên phạm vi điều chỉnh của chính sách văn hoá ở nước ta hiện nay phải bao quát được toàn bộ các quan hệ vật chất và tinh thần của con người với xã hội, với tự nhiên và với sự phát triển của con người. Phân tích phương diện văn hoá của những lĩnh vực căn bản nhất (kinh tế, chính trị, con người, nghệ thuật, v.v.), tác giả nhấn mạnh rằng, sự điều chỉnh của chính sách văn hoá vừa phải có định hướng lâu dài, vừa cập nhật; hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp; thu hút được mọi nguồn lực và có tinh thần khoan dung sâu sắc.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Một vấn đề bức xúc của chúng ta hiện nay Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Một vấn đề bức xúc của chúng ta hiện nay
(20/11/2015)
Một trong những vấn đề bức xúc đang được đặt ra trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay là vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Để làm rõ tính bức xúc của vấn đề này, tác giả bài viết đã đưa ra và luận giải những điều kiện mới, hoàn cảnh mới hiện đang đặt ra những vấn đề mới về phương thức  lãnh đạo của Đảng. Đổi mới hơn nữa quan niệm về phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực hiện thực hoá quan niệm đã được đổi mới - đó là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
Biện chứng xã hội và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay(*) Biện chứng xã hội và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay(*)
(17/11/2015)
Mối quan hệ giữa biện chứng xã hội và công cuộc đổi mới ở nư­ớc ta hiện nay đ­ược thể hiện ở chỗ, công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội làm bộc lộ biện chứng khách quan của sự phát triển xã hội; đ­ường lối đổi mới là kết quả của sự vận dụng tổng hợp những quan điểm phư­ơng pháp luận cơ bản của triết học mácxít, của phép biện chứng xã hội vào giai đoạn phát triển mang tính bư­ớc ngoặt; bản thân quá trình đổi mới là quá trình biện chứng đầy mâu thuẫn, có tính quy luật. Đó là biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa phát triển kinh tế thị tr­ường định hư­ớng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà n­ước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội dân sự; giữa tăng trư­ởng kinh tế, phát triển văn hoá với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa tăng c­ường đại đoàn kết toàn dân tộc với sự đa dạng hoá ngày một tăng lên về cơ cấu xã hội; giữa việc giữ vững độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh giao l­ưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007