Góp phần nhận diện cơ cấu xã hội ở nước ta qua 20 năm đổi mới Góp phần nhận diện cơ cấu xã hội ở nước ta qua 20 năm đổi mới
(14/11/2015)
Qua 20 năm đổi mới, cơ cấu xã hội nước ta đã có những thay đổi đáng kể theo chiều hướng tiến bộ, cả từ giác độ nhận thức lẫn giác độ thực tế. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ cấu ấy vẫn chưa đáp ứng được những chuẩn mực của một cơ cấu xã hội hiện đại. Trong quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu ấy còn ít nhiều chịu ảnh hưởng của những yếu tố mang tính cố hữu của nền kinh tế tiểu nông, tâm lý của người sản xuất nhỏ, sự phân tầng xã hội không hợp thức, sự phân bố dân cư và cơ cấu lao động xã hội chưa hợp lý, nguồn lực con người chưa hội tụ đủ các tố chất cần thiết cho sự phát triển và hội nhập.
Vai trò của nhà nước trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay Vai trò của nhà nước trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay
(09/11/2015)
Tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là biện chứng khách quan của sự phát triển, tiến bộ xã hội trong thời đại hiện nay. Tăng trưởng kinh tế là cơ sở kinh tế, là giá đỡ vật chất cho công bằng xã hội; thực hiện công bằng xã hội lại là điều kiện xã hội, động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là một trong những nguyên tắc chủ yếu trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Lực lượng nòng cốt để thực hiện sự “kết hợp” ấy chính là nhà nước. Muốn thành công, một mặt, chúng ta phải có quan niệm đúng đắn, khách quan trên quan điểm lịch sử cụ thể về công bằng xã hội; mặt khác, các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng xã hội của nhà nước phải hướng vào sự phát triển kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.
Tính tất yếu và một số nguyên tắc cơ bản của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Tính tất yếu và một số nguyên tắc cơ bản của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
(06/11/2015)
Trong 20 năm qua, hệ thống chính trị của nước ta đã có những bước chuyển biến quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị vẫn là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Việc đổi mới này, xét cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, là  một yêu cầu có tính tất yếu, khách quan. Việc đổi mới hệ thống chính trị phải dựa trên một số nguyên tắc cơ bản: 1) Xuất phát từ những quan điểm chủ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hệ thống chính trị; 2) Đảm bảo mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ chính trị; 3) Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo nguyên tắc thực hiện đồng bộ, từng bước vững chắc; 4) Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục tư tưởng và giải quyết thoả đáng các chế độ chính sách nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có trách nhiệm và năng lực sáng tạo.
Nhà nước pháp quyền - Công cụ thực hiện dân chủ Nhà nước pháp quyền - Công cụ thực hiện dân chủ
(06/11/2015)
Trong sự phát triển của xã hội, pháp luật và dân chủ luôn song hành với nhau. Trong lịch sử, nhà nước pháp quyền tư sản là một hình thức tổ chức quyền lực để thực hiện nền dân chủ tư sản – một nền dân chủ của thiểu số bọn bóc lột trong xã hội. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình dân chủ hoá trong đời sống xã hội. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ đầy đủ nhất, triệt để nhất. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay là, chúng ta phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sử dụng nó như một công cụ quyền lực để thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay
(06/11/2015)
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, theo quan niệm của Đảng ta, là nội dung trọng tâm, trụ cột của hệ thống chính trị; là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân. Nhà nước Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Để xây dựng nhà nước như vậy, chúng ta cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng cao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiện toàn và làm trong sạch bộ máy nhà nước.
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay nhìn từ giác độ mâu thuẫn của quá trình phát triển Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay nhìn từ giác độ mâu thuẫn của quá trình phát triển
(01/11/2015)
Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Song, để đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, chúng ta phải giải quyết rất nhiều mâu thuẫn phức tạp mà trong bài viết này mới điểm danh đại thể 8 mâu thuẫn. Việc giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
Về một số nét đặc thù của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Về một số nét đặc thù của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(01/11/2015)
Ngoài các đặc trưng chung, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng còn có một số đặc thù riêng. Cụ thể là, thứ nhất, đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; thứ hai, tính chất xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta do tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế quy định; thứ ba, Nhà nước Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; thứ tư, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thống nhất giữa cái phổ biến và cái đặc thù.
Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước Việt Nam: Lịch sử và những vấn đề đặt ra
(01/11/2015)
Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc là một đặc trưng của Nhà nước Việt Nam. Nhưng, trong lịch sử dân tộc, sự thống nhất ấy của nhà nước phong kiến không phải lúc nào cũng bộc lộ điển hình. Chỉ sau khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, sự thống nhất không tách rời giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước mới thực sự được củng cố, phát triển. Để giữ vững sự thống nhất hữu cơ đó, chúng ta cần: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tập trung xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử cũng như xây dựng nền hành chính quốc gia vững mạnh.
Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
(31/10/2015)
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới của nước ta. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội… trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Để tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cần: nâng cao năng lực trí tuệ, trình độ tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng; nâng cao hơn nữa những phẩm chất chính trị; tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng…
Vấn đề nhận thức và giải quyết mối quan hệ chính trị - kinh tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Vấn đề nhận thức và giải quyết mối quan hệ chính trị - kinh tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
(31/10/2015)
Giữa chính trị và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ và tác động biện chứng với nhau. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ hoá xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007