QC Shop
Ảnh minh họa

Chủ nghĩa dân tộc và vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại

Trong bài viết này, trước hết tác giả đưa ra và phân tích những quan niệm khác nhau về chủ nghĩa dân tộc, về nội dung của khái niệm “dân tộc”. Tiếp đó, tác giả tập trung luận giải vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại và trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.

Thời gian đăng:: 07-03-2017 03:33:02 PM | Đã xem: 6068 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đã có khá nhiều ý kiến thông qua các cuộc hội thảo hoặc các bài viết đăng tải trên các phương tiện báo chí cùng bàn về khái niệm “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”. Bài viết này  bàn góp thêm về khái niệm đó và liên hệ với thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay. 

Thời gian đăng:: 07-03-2017 03:05:11 PM | Đã xem: 34027 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Thực hiện dân chủ ở cơ sở và vấn đề tăng cường ý thức trách nhiệm của nhà nước

Trên cơ sở làm rõ nội dung của các khái niệm dân chủ, xã hội dân chủ, nhà nước dân chủ, quyền và trách nhiệm công dân, tác giả đã luận giải việc triển khai pháp lệnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở. Theo tác giả, để thực thi pháp lệnh này có hiệu quả cần: 1/ Phát huy trách nhiệm và quyền hạn của người dân; 2/ Nâng cao vai trò của chính quyền nhà nước các cấp trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.

Thời gian đăng:: 14-02-2017 10:59:08 AM | Đã xem: 12217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Sự phát triển quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về các hình thức sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần

Bài viết trình bày và phân tích một cách tương đối có hệ thống sự phát triển quan niệm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về các hình thức sở hữu cũng như sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quan niệm của Đảng về sự tồn tại tất yếu, khách quan của các hình thức sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần xuất phát từ chính nhu cầu vận động, phát triển của thực tiễn đất nước; đồng thời tác động trở lại thực tiễn, thấm vào đời sống kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng vào việc tạo ra những thành quả phát triển to lớn của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế.  

Thời gian đăng:: 23-12-2016 02:29:19 PM | Đã xem: 1959 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Đồng thuận xã hội: Một số vấn đề lý luận

Bài viết góp phần luận giải một số vấn đề lý luận xoay quanh đồng thuận xã hội. Cụ thể là, tác giả đã: thứ nhất, trình bày cách hiểu riêng của mình về khái niệm đồng thuận xã hội; thứ hai, phân tích các đặc điểm và bản chất của đồng thuận xã hội; thứ ba, phân tích vai trò của đồng thuận xã hội với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội; thứ tư, làm rõ những cơ sở chủ yếu để xây dựng sự đồng thuận xã hội - lợi ích, mục tiêu và lý tưởng chung, công bằng xã hội, truyền thống văn hóa,…

Thời gian đăng:: 11-10-2016 03:55:15 PM | Đã xem: 2840 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý tưởng và hiện thực vào nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay

Bài viết phân tích sự vận dụng nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý tưởng và hiện thực của chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay. Theo tác giả, sự thống nhất giữa cái lý tưởng với cái hiện thực không chỉ là yêu cầu, đòi hỏi của đời sống hiện thực, mà còn là điều kiện, sức sống nội tại mang tính động lực của hoạt động lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay. Hoạt động lý luận chính trị hiện nay cần tập trung vào một số nội dung ưu tiên sau: nghiên cứu mô hình phát triển riêng của Việt Nam; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới; phát huy vai trò của lý luận đối với sự vận động, phát triển của thực tiễn; tổng kết thực tiễn để tiếp tục phát triển lý luận.  

Thời gian đăng:: 11-10-2016 03:50:37 PM | Đã xem: 6707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Trách nhiệm xã hội của báo chí Việt Nam hiện nay

Trong một thế giới luôn có sự lệ thuộc lẫn nhau hiện nay, trách nhiệm xã hội là một vấn đề đang đặt ra với mỗi cá nhân, tổ chức. Báo chí cách mạng Việt Nam là một bộ phận của công tác văn hóa - tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ đã được xác định của mình chính là phương thức để báo chí thực hiện trách nhiệm xã hội. Trên cơ sở làm rõ một số chức năng, nhiệm vụ cơ bản của báo chí Việt Nam, tác giả đã phân tích và luận giải trách nhiệm xã hội của báo chí trên một số lĩnh vực nhạy cảm và bức xúc hiện nay.

Thời gian đăng:: 11-10-2016 02:25:14 PM | Đã xem: 5093 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực được coi là yếu tố hàng đầu quyết định quy mô, tốc độ, tính chất và hiệu quả của sự phát triển kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực này là trách nhiệm của xã hội, của nhà nước, của các cộng đồng và của mỗi công dân. Nhu cầu tạo dựng nguồn nhân lực này đòi hỏi phải phân định vai trò của các bộ phận trong nguồn nhân lực (đội ngũ trí thức, tầng lớp chính khách và doanh nhân). Với Việt Nam hiện nay, việc tạo dựng và phát triển tam giác nhân lực này là trách nhiệm xã hội của toàn thể cộng đồng, của cả quốc gia, trước hết là của Nhà nước, không ai có thể làm thay Nhà nước trong việc xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển nhân lực.

Thời gian đăng:: 11-10-2016 02:18:01 PM | Đã xem: 1814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Bước đầu tìm hiểu những vấn đề lịch sử về xung đột xã hội

Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội là những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Trong bài viết này, tác giả đã khảo sát các quan niệm khác nhau trong lịch sử về xung đột xã hội, từ thời cổ đại, cận đại đến nửa đầu thế kỷ XX. Theo tác giả, những ưu điểm và nhược điểm tạo thành thực chất của hiện tượng hết sức phức tạp như xung đột xã hội, ở mức độ đáng kể, được xác định bởi đặc điểm phương pháp luận của các phương hướng nghiên cứu; chúng ta có thể lựa chọn trong đó những tư tưởng có tính phổ quát và tính thời sự đối với các quan điểm hiện đại về xung đột xã hội.

Thời gian đăng:: 10-10-2016 03:14:19 PM | Đã xem: 1431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Kinh tế thị trường. Những thách thức xã hội toàn cầu - Một cách nhìn từ nước Đức

Trong bài viết này, tác giả, dưới góc nhìn từ nước Đức, đã phân tích một cách khái quát những lợi ích và thách thức xã hội toàn cầu của kinh tế thị trường tự do. Từ đó, trình bày ý tưởng của Giáo hội Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở Đức về “nền kinh tế thị trường xã hội”, cái được coi là con đường tốt nhất để thực hiện tự do và công bằng trong xã hội hiện đại; phân tích những nhân tố cơ bản của nền kinh tế thị trường xã hội cũng như những vấn đề đặt ra hiện nay của kinh tế thị trường xã hội ở nước Đức. Đặc biệt, từ những kinh nghiệm vận dụng kinh tế thị trường xã hội ở Đức, tác giả đã có một số ý kiến đóng góp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến sự chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 10-10-2016 03:09:36 PM | Đã xem: 1821 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Trách nhiệm xã hội và vai trò của nó trong cơ chế thị trường ở nước ta

Khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hoá và phát triển kinh tế thị trường, việc thảo luận những vấn đề bản thể của trách nhiệm xã hội là cần thiết, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích những quan niệm khác nhau về trách nhiệm xã hội, về vai trò của trách nhiệm xã hội đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 10-10-2016 03:04:00 PM | Đã xem: 1766 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Về một số thuật ngữ triết học, chính trị - xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài

Trao đổi về một số thuật ngữ triết học, chính trị - xã hội có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, trong bài viết này, tác giả đã khẳng định cách phiên âm tên địa phương và tên người ra tiếng Việt tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn chưa thống nhất; việc phiên dịch các thuật ngữ thì một số thiếu chính xác, một số sai cơ bản, một số khác tuy không sai nhưng cũng cần phải tìm hiểu mới có thể sử dụng đúng được.

Thời gian đăng:: 06-10-2016 03:19:38 PM | Đã xem: 1901 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Về sự hình thành, ảnh hưởng và nguyên nhân căn bản của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ: Những nội dung trao đổi giữa hai nhà kinh tế học Trình Ân Phú và David Kotz

Từ đầu năm 2007 đến nay, nước Mỹ đã bùng phát cuộc khủng hoảng tín dụng trên thị trường thế chấp nhà đất, sự khủng hoảng của thị trường này đã nhanh chóng lan sang các khu vực tài chính khác, đồng thời mở rộng ra phạm vi toàn thế giới. Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu tham khảo về sự hình thành, ảnh hưởng và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ, Tạp chí Triết học xin giới thiệu nội dung cuộc đối thoại giữa Giáo sư Trình Ân Phú, Hội trưởng Hội Kinh tế chính trị học thế giới, Uỷ viên Hội đồng khoa học Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác và nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ - Giáo sư David Kotz xung quanh vấn đề kinh tế chính trị nóng bỏng này.

Thời gian đăng:: 06-10-2016 03:14:56 PM | Đã xem: 805 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Trách nhiệm xã hội - nhiệm vụ của khu vực kinh doanh, chính trị và xã hội dân sự

 Bài viết đề cập ba vấn đề sau: 1/ Đạo đức học kinh tế như là một sự kết hợp giữa luật lệ bên ngoài và chiến lược bên trong; 2/ Cộng đồng các quyền; và 3/ Nguyên tắc liên đới trong cơ cấu xã hội của một xã hội dân sự. Theo tác giả, một nền kinh tế thị trường xã hội chỉ là hiện thực khi chính trị có được sự ưu tiên hàng đầu so với kinh tế, khi chính trị có trách nhiệm với “lợi ích chung” (công ích) và cùng với đó là việc thường xuyên kiến tạo xã hội. Khi phân tích cộng đồng các quyền, tác giả đã có những sự so sánh với Học thuyết xã hội Công giáo. Dẫn Học thuyết xã hội Công giáo, tác giả cho rằng, chỉ có sự công bằng và tình liên đới mới đảm bảo lâu dài cho sự bền vững của nền kinh tế thị trường tự do và từ đó, tác giả bàn về nguyên tắc bổ trợ. Theo đó, sự bổ trợ có thể được xem như một chuẩn mực mang tính chiến lược bên trong của việc hiện thực hoá tình liên đới.

Thời gian đăng:: 21-09-2016 02:58:10 PM | Đã xem: 1223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Một số vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam

Trong bài viết này, sau khi nói về trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tác giả tập trung luận giải vấn đề xây dựng xã hội dân sự và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường. Theo tác giả, trách nhiệm xã hội ở Việt Nam đã được nhận thức và bước đầu được thực hiện và đó chính là cơ sở để chúng ta tin rằng, cùng với quá trình phát triển đất nước, trách nhiệm đó sẽ được đề cao cùng với sự hoàn thiện của khung pháp luật, bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế thị trường và các thể chế của xã hội dân sự.

Thời gian đăng:: 21-09-2016 02:53:16 PM | Đã xem: 1629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Mối quan hệ biện chứng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam

Sau khi định nghĩa khái niệm trách nhiệm, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhà nước, xác định trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm của cá nhân công dân nước Việt Nam, tác giả đã tập trung phân tích mối quan hệ mật thiết, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm của công dân Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo tác giả, bồi đắp sức mạnh liên hợp, tổng hợp giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhà nước vì lợi ích chính đáng của mỗi người dân và lợi ích chung của toàn thể cộng đồng xã hội cần có sự cố gắng từ cả hai phía người dân và nhà nước, cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của toàn thể công dân và ý thức trách nhiệm nhà nước của toàn thể bộ máy, của cán bộ, nhân viên nhà nước.

Thời gian đăng:: 21-09-2016 02:49:45 PM | Đã xem: 1782 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Chú trọng dân sinh văn hoá, thúc đẩy xã hội hài hoà

Dân sinh văn hoá là một phạm trù chứa đựng nội dung với nhiều tầng mức khác nhau như cuộc sống hàng ngày, quyền lợi văn hoá, cơ chế thực hiện, mục đích cuối cùng, v.v.. Chú trọng dân sinh văn hoá là một vấn đề không thể thiếu trong xây dựng xã hội hài hoà; thể hiện tính tự giác văn hoá mới trong tiến trình xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc hiện nay. Theo tác giả, chú trọng dân sinh văn hoá tất yếu phải tôn trọng quyền lợi văn hoá của người dân, trong đó cốt lõi là công bằng văn hoá. Hạt nhân của xây dựng dân sinh văn hoá chính là xây dựng tinh thần gia đình, tạo sự bình yên về tinh thần, làm cho cuộc sống ngày càng hạnh phúc, vui vẻ.

Thời gian đăng:: 22-03-2016 03:31:13 PM | Đã xem: 894 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách khái quát tư tưởng về sự hài hoà của một số nhà triết học, đồng thời nêu ra một số nội dung cơ bản nhất của lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc. Đặc biệt, tác giả đã phân tích để làm rõ điểm tương đồng giữa lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và đường lối đổi mới của Việt Nam hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu: nội hàm của khái niệm hài hoà, mục tiêu chung, cơ sở lý luận,… Theo tác giả, lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc có giá trị gợi mở nhất định đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay.

Thời gian đăng:: 22-03-2016 03:27:46 PM | Đã xem: 1833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Trách nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam: Sự thách thức đối với doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự

Bài viết bàn về vấn đề trách nhiệm doanh nghiệp và công dân doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong xã hội dân sự. Sau những phân tích sâu sắc nội hàm định nghĩa trách nhiệm doanh nghiệp và công dân doanh nghiệp, tác giả phân tích vấn đề trách nhiệm doanh nghiệp ở châu Á. Trong đó, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề trách nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam với một vốn hiểu biết phong phú.

Thời gian đăng:: 22-03-2016 03:22:52 PM | Đã xem: 1286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Bài mới nhất