QC Shop
Ảnh minh họa

Triết học trong hệ thống giáo dục đại học(*)

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra quan điểm của mình về việc loại bỏ các bộ môn khoa học nhân văn (triết học, sử học, đạo đức học, thẩm mỹ học,…) khỏi chương trình giảng dạy ở các trường đại học nhằm trao đổi ý kiến với một số học giả có quan điểm tán đồng việc loại bỏ này. Với những luận cứ lý luận và thực tiễn xác đáng, tác giả đã khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu của các bộ môn khoa học nhân văn, nhất là triết học trong việc đào tạo các nhà khoa học chuyên ngành, các chuyên gia không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn trở thành những công dân chân chính của đất nước – những công dân có nhân cách, biết sáng tạo ra cuộc sống của chính mình một cách có suy nghĩ, có trách nhiệm, hiểu rõ những giá trị đích thực của cuộc sống, biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích dân tộc,… Không chỉ thế, triết học ngoài chức năng thế giới quan và phương pháp luận, nó còn đem lại cho các nhà khoa học, các chuyên gia sự hiểu biết đúng đắn về mục đích của hoạt động nhận thức, hoạt động thực tiễn, về giá trị xã hội của khoa học và gợi mở, kích thích mạnh mẽ đối với sáng tạo khoa học của họ. Với quan điểm này, tác giả đã khẳng định, triết học không chỉ cần, mà còn rất cần trong việc đào tạo các nhà khoa học chuyên ngành, các chuyên gia và do vậy không thể loại bỏ hay cắt giảm.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 04:02:51 AM | Đã xem: 1454 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Những vấn đề đó là: 1. Khái niệm công bằng xã hội, những điểm tương đồng và khác biệt giữa nó và khái niệm bình đẳng xã hội; 2. Công bằng xã hội theo chiều dọc và công bằng xã hội theo chiều ngang; 3. Công bằng về cơ hội và bình đẳng về cơ hội; vai trò của trình độ phát triển kinh tế trong việc thực hiện công bằng xã hội; 4. Phân phối theo kết quả lao động và theo hiệu quả kinh tế; 5. Phân phối theo cống hiến cho xã hội; 6. Công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế; 7. Vấn đề thực hiện công bằng xã hội và bình đẳng xã hội.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 03:47:58 AM | Đã xem: 1179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Với tư cách Báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những đánh giá khái quát về thành tựu và hạn chế trong thực hiện công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội ở Việt Nam trước và trong những năm đổi mới đất nước; đồng thời, gợi mở những vấn đề cần thảo luận để việc thực thi công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội không chỉ là một mục tiêu phấn đấu, mà còn là một động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước và đảm bảo cho sự phát triển của Việt Nam là một sự phát triển bền vững.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 03:43:24 AM | Đã xem: 1534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng qua việc dạy và học triết học Mác - Lênin trong tình hình hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích những nội dung cơ bản của việc rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên qua chương trình môn triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất quy trình và những phương pháp dạy học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên. Có thể nói, xác định rõ nội dung và chọn đúng phương pháp rèn luyện phương pháp biện chứng là cơ sở quan trọng để xây dựng năng lực nhận thức và giải quyết các vấn đề đặt ra một cách khoa học, đúng đắn.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:47:43 AM | Đã xem: 1770 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Pháp luật với vấn đề thực hiện dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng vai trò quan trọng của pháp luật với việc bảo đảm và thực hiện dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay, thể hiện ở chức năng hướng dẫn thực hiện dân chủ, điều chỉnh và bổ sung các giá trị mới, định hướng nhận thức về quyền và nghĩa vụ, đồng thời góp phần cải tạo tâm lý tiểu nông, các luật tục và thói quen lạc hậu cũng như đấu tranh khắc phục tệ quan liêu, gia trưởng của một bộ phận cán bộ ở cơ sở. Từ đó, bài viết khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân ở nông thôn nước ta.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:37:31 AM | Đã xem: 1555 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo - Một yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Bài viết tập trung luận giải nhằm khẳng định việc nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở làm rõ khái niệm “năng lực tư duy khoa học” cũng như các bộ phận hợp thành của nó, tác giả nhấn mạnh một số biện pháp cơ bản để nâng cao năng lực tư duy khoa học của đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đó là: 1/ Nâng cao năng lực phương pháp luận biện chứng duy vật; 2/ Nâng cao năng lực tư duy lôgíc; 3/ Nâng cao năng lực vận dụng, tổng kết thực tiễn; 4/ Tạo dựng môi trường xã hội thuận lợi; 5/ Nâng cao sự hiểu biết về khoa học và công nghệ hiện đại.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:11:46 AM | Đã xem: 3093 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nhận thức về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân

Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân mà lần đầu tiên, Đảng ta chính thức thông qua tại Đại hội X của Đảng, không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề chính trị; không chỉ là vấn đề lý luận phức tạp, mà còn là vấn đề thực tiễn cấp bách, có liên quan đến thái độ của chúng ta đối với chủ nghĩa tư bản, đối với các thành phần kinh tế và đối với vấn đề bóc lột. Để làm rõ những vấn đề đó, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải tiến trình đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức của Đảng ta về những vấn đề này, từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá VI (1988) đến Văn kiện Đại hội X (2006).

Thời gian đăng:: 23-11-2015 10:24:48 PM | Đã xem: 7627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và hướng giải quyết

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay. Cụ thể là: 1. Chưa thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại; 2. Tạo ra áp lực lớn về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất canh tác; 3. Làm gia tăng sự phân hoá giàu nghèo; 4. Gây ô nhiễm môi trường,… Trên cơ sở đó, tác giả luận chứng những biện pháp cần thiết để giải quyết, khắc phục những vấn đề nảy sinh nhằm nâng cao hiệu quả của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 10:12:17 PM | Đã xem: 10272 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Văn hóa quản lý nhà nước và vấn đề nâng cao văn hóa quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay

Phân tích sự thể hiện văn hoá trong các xã hội phương Đông phong kiến và các xã hội phương Tây hiện đại, tác giả cho rằng, sự gia tăng hàm lượng văn hoá là xu thế chung của sự phát triển của quản lý nhà nước. Chính sự gia tăng hàm lượng văn hoá là nhân tố tạo nên hiệu quả của quản lý nhà nước. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, những bất cập trong quản lý nhà nước thể hiện ở cả bình diện phương thức quản lý lẫn bình diện nhân cách con người quản lý. Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hoàn thiện phương thức quản lý, nâng cao đạo đức và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cán bộ công chức chính là nâng cao hàm lượng văn hoá của quản lý nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay.

 

Thời gian đăng:: 23-11-2015 10:03:17 PM | Đã xem: 2471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề đảng viên cộng sản làm kinh tế tư nhân dưới góc nhìn kết hợp các mặt đối lập

Trên cơ sở trình bày một cách vắn tắt quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về tính chất quá độ của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bài viết đưa ra và luận giải sự tồn tại và phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ là một tất yếu khách quan; con người của thời kỳ quá độ cũng là “con người quá độ”; Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam và do vậy, mọi đảng viên của Đảng đều có quyền tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh với quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh được pháp luật bảo hộ – nghĩa là có quyền làm kinh tế tư nhân theo định hướng chính trị của Đảng.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 02:45:18 AM | Đã xem: 966 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Để hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam trở thành một hệ giá trị xã hội

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một cách khái quát hệ giá trị của giai cấp công nhân, biểu hiện trên một số khía cạnh cơ bản: lao động, công bằng, bình đẳng, sự phát triển tự do và toàn diện; phân tích những tiền đề, điều kiện cần thiết cho sự hình thành và phát triển hệ giá trị của giai cấp công nhân. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề đang đặt ra trong quá trình xác lập và phát triển hệ giá trị giai cấp công nhân ở Việt Nam, tác giả đã luận chứng những yêu cầu về mặt nhận thức và mặt hành động nhằm khẳng định và phát huy hệ giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam, đưa hệ giá trị đó trở thành một hệ giá trị xã hội.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 02:36:03 AM | Đã xem: 1390 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng

Trong bài viết này, tác giả đã nêu một cách khái quát về thực trạng, quy mô và tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển của xã hội; về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua ở nước ta. Theo tác giả, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta chưa cao là do liều lượng của các biện pháp phòng, chống tham nhũng hiện còn chưa đủ mạnh, chưa nhằm trúng khâu đột phá. Khâu đột phá đó, như quan niệm của tác giả, là cần trừng phạt nghiêm những kẻ tham nhũng, đặc biệt với những kẻ tham nhũng là đảng viên – cán bộ.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 02:28:46 AM | Đã xem: 21476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức

Bài viết trình bày một cách khái quát vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững. Trên cơ sở phân tích một số nét tích cực và hạn chế của nguồn nhân lực nước ta hiện nay cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, tác giả đã đề xuất và luận chứng một số giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức. Cụ thể là: 1/ Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo; 2/ Nâng cao thể lực cho con người; 3/ Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực; 4/ Tăng cường công tác dự báo nguồn nhân lực; 5/ Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 02:06:25 AM | Đã xem: 13953 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Các quan điểm khác nhau trong lịch sử triết học về vấn đề mưu cầu hạnh phúc cá nhân và ý nghĩa của nó đối với xã hội ta hiện nay

Hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc cá nhân là vấn đề luôn được quan tâm trong lịch sử triết học. Bài viết điểm qua các quan niệm trong lịch sử triết học – cả phương Đông và phương Tây – về vấn đề quan trọng này. Từ đó, bài viết nêu lên quan điểm của chủ nghĩa Mác: phản đối những quan điểm hạnh phúc mang tính ảo tưởng, cực đoan; hạnh phúc cá nhân không thể tách rời hạnh phúc cộng đồng; quan niệm về hạnh phúc phải được xem xét từ phương diện toàn diện và lịch sử cụ thể; vấn đề hạnh phúc liên quan chặt chẽ đến sự xác định và thực hiện lý tưởng sống của mỗi cá nhân, v.v.. Thông qua cách nhìn mácxít về hạnh phúc, bài viết xác định một vài vấn đề đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 01:44:55 AM | Đã xem: 1807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phân tích quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân theo tiến trình của công cuộc đổi mới đất nước, tác giả bài viết đã đi đến kết luận: 1. Trong quan điểm của Đảng ta, đây là những vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách; 2. Kinh tế tư nhân là bộ phận hợp thành không thể thiếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một động lực để phát triển đất nước; 3. Việc Đảng ta cho phép đảng viên của Đảng được làm kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế tư bản tư nhân là bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong đổi mới tư duy của Đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 12:22:54 AM | Đã xem: 7272 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Đổi mới hệ thống chính trị để phát huy dân chủ

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ rằng, đổi mới hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để thực hành và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay. Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị khác; trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là mấu chốt. Việc đổi mới hệ thống chính trị phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó cũng là nhân tố bảo đảm xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 11:33:02 PM | Đã xem: 13752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Thông tin với việc ra quyết định của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Trong bài viết này, tác giả cho rằng, thông tin đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc xây dựng và ra quyết định của cấp lãnh đạo, quản lý nói chung và của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng. Vì vậy, để phát huy vai trò của thông tin, không những cần đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, độ chính xác và sự đa dạng của thông tin, mà điều không kém phần quan trọng là phải nâng cao trình độ, năng lực nắm bắt, phân tích và xử lý thông tin của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhằm xây dựng và ra quyết định đúng đắn, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 11:05:01 PM | Đã xem: 6137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Phân tích và khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm của Đảng ta về chủ trương chủ động và hơn nữa, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan và nhất là khi Việt Nam ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tác giả bài viết đã khẳng định: để thực hiện thắng lợi chủ trương này, một mặt, chúng ta cần phải chủ động và tích cực hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương; đồng thời thực hiện hội nhập có trọng điểm, theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Mặt khác, chúng ta phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải gắn liền với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp theo phương châm lấy nội lực làm cái có ý nghĩa quyết định, lấy ngoại lực làm cái có ý nghĩa quan trọng.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:40:37 PM | Đã xem: 3866 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề đặc trưng của chủ nghĩa xã hội

Để làm rõ nhận thức mới của Đảng ta về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội qua thực tiễn 20 năm đổi mới đất nước, tác giả bài viết đã đi từ quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đến quan niệm của Đảng ta trước và trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, khi phân tích và luận giải một cách có luận cứ xác đáng trên cơ sở so sánh quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và trong Văn kiện Đại hội X của Đảng về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, tác giả đã làm rõ những nhận thức mới và sự sáng tạo của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:37:12 PM | Đã xem: 2206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề xây dựng ý thức xã hội ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng ý thức xã hội mới là vấn đề bức thiết. Xây dựng ý thức xã hội mới là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,  kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Xây dựng ý thức xã hội mới, chúng ta cần phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng đời sống kinh tế mới, văn hoá mới, con người mới; không ngừng hoàn thiện ý thức xã hội theo hướng khoa học, cách mạng, tiến bộ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức xã hội mới.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 01:09:31 AM | Đã xem: 37552 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất