QC Shop
Ảnh tư liệu

Liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng ta

Quan tâm xây dựng, củng cố và không ngừng tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng Cộng sản với nhân dân là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, là cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng. Để nâng cao sức mạnh và giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, trong mối quan hệ với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam cần: luôn chăm lo đầy đủ đến lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là cơ sở tạo nên sức mạnh để Đảng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:52:19 AM | Đã xem: 5604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay

Xã hội dân sự là một vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích vai trò quan trọng của xã hội dân sự. Chức năng của xã hội dân sự, như tác giả khẳng định, bao gồm: thứ nhất, là cầu nối các cá nhân với nhà nước; thứ hai, tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thứ ba, tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước; thứ tư, góp phần phát huy các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất và luận giải một số phương hướng, biện pháp cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:48:42 AM | Đã xem: 6431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vị trí của công bằng trong tiến bộ xã hội

Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, nội dung của thước đo công bằng xã hội luôn bị quy định bởi quan hệ phân phối và quan hệ trao đổi - những quan hệ bị quy định bởi quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất và đối với sức lao động. Các quan hệ phân phối và trao đổi này mới đầu còn bất công và ở trình độ thấp nhưng càng về sau, càng trở nên công bằng hơn. Điều đó có nghĩa là, mức độ công bằng xã hội tăng dần qua sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp tới cao, từ chế độ nô lệ đến chủ nghĩa cộng sản. Và như vậy, nếu coi tiến bộ xã hội là tiến trình vận động của xã hội từ một hình thái kinh tế – xã hội này lên hình thái kinh tế – xã hội khác cao hơn, tốt đẹp hơn, thì có thể thấy, trình độ của công bằng xã hội đạt được trong mỗi thời kỳ lịch sử nhất định chính là thước đo về mặt xã hội của tiến bộ xã hội tương ứng với thời kỳ lịch sử ấy.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:33:48 AM | Đã xem: 923 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

"Gạn đục khơi trong" trước toàn cầu hóa

Toàn cầu hoá là một quá trình tất yếu, khách quan. Nó vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Những khuyết tật của toàn cầu hoá chỉ được giảm thiểu từ bên trong tiến trình của nó. Trong truyền thống văn hoá, ngoài những giá trị hữu ích cần trân trọng và phát huy, còn có một số nhược điểm phải được khắc phục. Hoàn cảnh mới của đất nước đòi hỏi phải đổi mới tư duy, biết “gạn đục khơi trong” từ nguồn văn hoá dân tộc để giữ gìn và phát huy phần tinh hoa; đồng thời, tiếp thu và phát triển những giá trị mới của thời đại toàn cầu hoá. Ngày nay, các doanh nhân và doanh nghiệp đang giữ vai trò chủ động, tích cực trong công cuộc phát triển đất nước. Để tiếp tục phát triển, chúng ta cần xây dựng một mô hình có khả năng kết hợp hài hoà các yếu tố thị trường, pháp lý của nhà nước và xã hội dân sự.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:29:25 AM | Đã xem: 1001 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Toàn cầu hóa hiện nay và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội

Toàn cầu hoá hiện nay đang diễn ra với những nét khác biệt hết sức lớn so với các giai đoạn trước mà nhân loại đã từng chứng kiến. Nó phản ánh xu thế khách quan, tiến lên của lịch sử nhân loại, xu thế hợp tác để cùng phát triển giữa các quốc gia dân tộc. Nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hoá đến chính trị. Nó là kết quả của sự phát triển mang tính đột biến của khoa học và công nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin; đồng thời là sản phẩm của kinh tế thị trường hiện đại. Nó tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội. Nó tác động mạnh đến quá trình dân chủ hoá trong lĩnh vực tài chính và vốn đầu tư quốc tế, mở ra khả năng thực tế cho quá trình dân chủ hoá trong việc tiếp cận và tiếp nhận các công nghệ mới, dân chủ hoá thông tin. Tác động của toàn cầu hoá hiện nay đến quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội diễn ra cả theo hướng tích cực lẫn theo hướng tiêu cực, vừa tạo cơ hội cho sự phát triển, sự tiến bộ, vừa làm nảy sinh không ít những thách thức mà nhân loại phải đối mặt, phải sớm tìm cách giải quyết để thúc đẩy lịch sử tiến lên.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:25:40 AM | Đã xem: 1116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Toàn cầu hóa - Một số vấn đề triết học đặt ra ở châu Á - Thái Bình Dương hiện nay

Toàn cầu hoá là một hiện tượng phức tạp, có tác động sâu rộng đến mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong bối cảnh đó, các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thái độ như thế nào đối với vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc; phải giải quyết các vấn đề quốc gia dân tộc, chủ quyền dân tộc, tính tự quyết dân tộc, phân tầng xã hội, giá trị người và đời sống con người… như thế nào? Đặc biệt, phải làm gì để chống lại sự huỷ hoại về mặt giá trị của toàn cầu hoá…? Đó là những vấn đề triết học cần được làm sáng tỏ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:21:29 AM | Đã xem: 1263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vai trò của công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội

Công bằng xã hội là một nguyên tắc phân phối lợi ích, thước đo của nó là sự bình đẳng trong quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của các cá nhân. Công bằng xã hội không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực kinh tế, mà còn đóng vai trò điều chỉnh quan hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, đạo đức… Do vậy, nó vừa tạo nên trạng thái ổn định của xã hội, vừa tạo nên những điều kiện cần thiết thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ. Đồng thời, công bằng xã hội còn là điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy cao nhất năng lực vốn có cũng như được phát triển ngày càng toàn diện hơn.

       

Thời gian đăng:: 05-11-2015 11:35:15 PM | Đã xem: 6095 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Đổi mới, phát triển tính quy luật của chủ nghĩa xã hội

Trong lĩnh vực xã hội, đổi mới và phát triển không tách rời nhau, quan hệ nhân quả với nhau. Phân tích sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, tác giả cho rằng, chủ nghĩa xã hội tạo ra những khả năng khách quan cho sự phát triển năng động và bền vững vì con người. Song, khai thác, tận dụng được các khả năng ấy hay không lại tuỳ thuộc vào nhân tố chủ quan.

Thời gian đăng:: 05-11-2015 11:15:01 PM | Đã xem: 1145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Phong trào đấu tranh chống toàn cầu hóa hiện nay và những vấn đề đặt ra

Trong những năm qua,  phong trào đấu tranh chống toàn cầu hoá diễn ra khá rộng, dưới nhiều hình thức đa dạng. Nó chống lại những nghịch lý, những bất công – tức là chống lại những mặt trái của toàn cầu hoá. Tuy nhiên, phong trào này hiện đang có một số hạn chế. Cần phải thấy rằng, cuộc đấu tranh chống toàn cầu hoá chỉ thành công khi giải quyết được mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hoá cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Chỉ đến lúc đó, chúng ta mới có một toàn cầu hoá thật sự hướng đến lợi ích của mọi quốc gia, mọi người trên hành tinh.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 03:22:34 AM | Đã xem: 3208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội

Trước đổi mới người ta quan niệm rằng, kinh tế thị trường không tồn tại trong chủ nghĩa xã hội, còn sau đổi mới, người ta lại quan niệm rằng kinh tế thị trường tồn tại cả trong chủ nghĩa xã hội. Sự thay đổi này có nguyên nhân ở sự thay đổi quan niệm về chủ nghĩa xã hội từ chỗ coi chủ nghĩa xã hội là xã hội nhất thiết có chế độ công hữu đến chỗ coi chủ nghĩa xã hội là xã hội không nhất thiết có chế độ công hữu. Trình tự phát triển của kinh tế thị trường là: kinh tế phi thị trường nguyên thủy ® kinh tế thị trường nhỏ ® kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ® kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ® kinh tế phi thị trường văn minh. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không có công bằng, còn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có công bằng vì chủ nghĩa xã hội là xã hội công bằng.

 

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:08:06 AM | Đã xem: 1117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Ảnh hưởng của tâm lý sản xuất nhỏ đối với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay

Tâm lý sản xuất nhỏ không chỉ là đặc trưng của người nông dân, mà ít nhiều còn thẩm thấu vào các tầng lớp xã hội khác. Tâm lý sản xuất nhỏ và ý thức tiểu nông là một trở ngại lớn đối với việc đổi mới tư duy và thực hiện dân chủ ở nông thôn hiện nay. Để khắc phục, xoá bỏ ảnh hưởng của tâm lý sản xuất nhỏ, ngoài những biện pháp cần thiết khác, cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình dân chủ hoá ở nông thôn. Việc thực hiện, phát huy dân chủ lại là cơ sở vững chắc để người nông dân đoạn tuyệt với những gì cũ kỹ, lạc hậu, lỗi thời, phản phát triển và hướng đến cái mới, hiện đại, tiến bộ, văn minh.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:37:26 AM | Đã xem: 1965 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Độc lập dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Độc lập dân tộc luôn là một mục tiêu hàng đầu của mọi quốc gia dân tộc. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, vấn đề này có những biểu hiện riêng, nhưng cũng phải đảm bảo được những nội dung của nó, chủ yếu là quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Đối với dân tộc Việt Nam, để có thể phát triển một cách bền vững thì vấn đề độc lập dân tộc luôn được gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:45:20 AM | Đã xem: 11920 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

30 năm sau đại thắng mùa xuân 1975 - Bài học về niềm tin và lòng nhân ái

Trong bài này, tác giả rút ra hai bài học quan trọng từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đó là bài học về niềm tin vào tính chính nghĩa và sự tất thắng của dân tộc, vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn và bài học về lòng nhân ái. Chính niềm tin và lòng nhân ái là những giá trị đã góp phần làm nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Dù có gặp khó khăn như thế nào do khách quan hoặc chủ quan thì cũng không được để mất hai sức mạnh đó, bởi vì đó là những điểm tựa tinh thần của dân tộc trong xây dựng đất nước hiện nay.    

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:30:30 AM | Đã xem: 833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở nước ta hiện nay

Năng lực tư duy lý luận có vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với người cán bộ lãnh đạo. Với vị trí đặc thù của mình, là khâu trung gian, là cầu nối trong quy trình lãnh đạo, quản lý từ trung ương và tỉnh đến cơ sở, cán bộ chủ chốt cấp huyện cần phải có trình độ và năng lực tư duy lý luận nhất định mới hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình. Theo chúng tôi, ở nước ta hiện nay, hoạt động lãnh đạo, quản lý của người cán bộ chủ chốt cấp huyện, bên cạnh những điểm tích cực còn có những hạn chế nhất định. Bài viết đưa ra những nguyên tắc và giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 04:23:12 AM | Đã xem: 2109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Cổ phần hóa - Một phương tiện quan trọng để thực hiện sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu

Từ mô hình kế hoạch hoá tập trung chuyển sang mô hình kinh tế thị trường, thì vấn đề đa dạng hoá các hình thức sở hữu là một đòi hỏi khách quan. Để thực hiện đa dạng hoá các hình thức sở hữu, chúng ta cần xem cổ phần hoá là một phương tiện quan trọng và hiệu quả. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó, cần phải xây dựng được hành lang pháp lý đảm bảo: 1) Cổ phần hoá không biến thành tư nhân hóa; 2) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với quá trình cổ phần hoá.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:54:43 AM | Đã xem: 1055 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu và ý nghĩa chiến lược của sự đổi mới đó đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam, việc đổi mới quan niệm về sở hữu nói chung, về chế độ và hình thức sở hữu, về thành phần kinh tế nói riêng, là bước đột phá hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Với nhận thức đúng đắn là lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi nó phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ chiến lược phát triển đất nước là xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu; nhiều thành phần kinh tế. Với chiến lược phát triển này, trong gần 20 năm đổi mới, từ các hình thức sở hữu cơ bản là sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, ở Việt Nam hiện nay, đã hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu; kinh tế tư nhân, kể cả tư bản tư nhân đã được xác định là các thành phần kinh tế có vị trí quan trọng lâu dài. Trên thực tế, sự đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu đang ngày càng phát huy vai trò động lực và ý nghĩa chiến lược của nó. 

Thời gian đăng:: 24-10-2015 04:53:03 AM | Đã xem: 2140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:33:28 AM | Đã xem: 837 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Mấy vấn đề về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đổi mới

Trong quá trình tồn tại và phát triển, Đảng muốn giành được uy tín, giữ được vai trò tiền phong thì phải tạo dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đủ cả đức lẫn tài. Đội ngũ cán bộ có đầy đủ cả hai mặt ấy sẽ làm cho Đảng luôn vững vàng, có đủ ý chí và nghị lực, có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đề xuất được đường lối đúng đắn, đưa sự nghiệp của Đảng đi đến thắng lợi. Thực tiễn lịch sử của Đảng ta đã minh chứng điều đó. Chính vì vậy, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện và phát huy phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:59:29 AM | Đã xem: 20245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:35:55 AM | Đã xem: 1342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Phát huy tinh thần dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay

Tinh thần dân tộc Việt Nam là ý thức dân tộc đã được hình thành trong suốt quá trình lịch sử và được biểu hiện ở các giá trị trong truyền thống văn hóa của người Việt, là sự kết tinh và thăng hoá của các giá trị truyền thống của dân tộc, trong đó tinh thần yêu nướctinh thần độc lập dân tộc là hai giá trị truyền thống chủ đạo. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, tinh thần dân tộc đó đã được phát huy đến cao độ. Chính vì vậy, dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục bất cứ một thế lực nào.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, việc giữ vững và phát huy tinh thần dân tộc được thể hiện ở chỗ: thứ nhất, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc; thứ hai, tìm mô hình phát triển phù hợp với điều kiện của Việt Nam để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường đối thoại với các nền văn hóa khác để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc là phương thức hữu hiệu để thực hiện điều đó.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 01:34:13 AM | Đã xem: 3379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất