QC Shop
Ảnh minh họa

Những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến tinh thần chiến đấu của quân đội cách mạng Lào

Nhân tố tinh thần có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức chiến đấu của quân đội cách mạng. Nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Để nâng cao tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, cần phát huy vai trò của các yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể là, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giáo dục quân đội luôn trung thành với Đảng và gắn bó chặt chẽ với nhân dân; đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết của quân đội và đảm bảo các nhân tố cần thiết khác, như tri thức quân sự, bồi dưõng năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ và củng cố lòng tin của chiến sỹ…

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:01:19 AM | Đã xem: 4133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Về mối liên hệ và sự tác động giữa phát triển và bảo đảm quyền con người

Phát triển và quyền con người là hai mặt của quá trình vận động lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Mục đích tự thân của quá trình phát triển không ngoài ý nghĩa vì con người, cho con người. Quyền con người là sức sống nội tại, là thước đo trực tiếp phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Trong quan hệ giữa chúng, phát triển là tiền đề, là yếu tố thứ nhất quy định tính chất và trình độ đảm bảo quyền con người; quyền con người có tính độc lập tương đối và tác động trở lại đối với sự phát triển. Nắm vững mối quan hệ này không chỉ giúp chúng ta xác định, thực hiện những biện pháp phát triển xã hội đúng hướng và hợp quy luật, mà còn đem lại cho chúng ta cơ sở khoa học để đấu tranh với những quan điểm phi lịch sử - hiện thực, muốn áp đặt các chuẩn mực nhân quyền mà không dựa trên trình độ phát triển hiện thực, cụ thể.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:49:15 AM | Đã xem: 1030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Dư luận xã hội có phải là một bộ phận của ý thức xã hội?

Dư luận xã hội có hình thức biểu hiện, đối tượng phản ánh và chủ thể của nó. Dư luận xã hội là một dạng tồn tại đặc biệt của ý thức xã hội, hiện diện trong từng  hình thái ý thức xã hội. Mặc dù dựa trên nền tảng tinh thần là ý thức xã hội và  có tác động trở lại đối với ý thức xã hội, song dư luận xã hội không phải là một bộ phận của ý thức xã hội, càng không phải là một hình thái ý thức xã hội. Nó là một hiện tượng thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội, mang bản chất xã hội. Dư luận xã hội gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, là “cầu nối” giữa ý thức xã hội và hành động xã hội.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:55:12 AM | Đã xem: 3004 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Về đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức nghề nghiệp là một nhánh trong hệ thống đạo đức xã hội, là một loại đạo đức đã được thực tiễn hoá. Lương tâm nghề nghiệp là sự tự phán xét, tự ý thức về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp và lương tâm nghề nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Đánh mất ý thức về nghĩa vụ đạo đức là đánh mất ý thức về bản thân mình, làm mất ý nghĩa làm người cũng như giá trị động lực của lao động. Do vậy, giáo dục đạo đức nghề nghiệp chính là để hình thành nhân cách nghề nghiệp của mỗi chủ thể; hướng con người vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong hoạt động nghề nghiệp.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:49:02 AM | Đã xem: 25036 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
I.Cantơ (1724 - 1804)

Đạo đức học Cantơ và ý nghĩa hiện thời của nó

I.Cantơ đã đi vào lịch sử tư tưởng triết học nhân loại với tư cách người sáng lập nền triết học cổ điển Đức và phép biện chứng tiên nghiệm. Triết học I.Cantơ thấm đượm tính nhân văn. Tính nhân văn đó biểu hiện sâu sắc nhất trong học thuyết của ông về đạo đức và được thể hiện ra như là những tư tưởng vượt thời đại nhằm hướng tới các giá trị toàn nhân loại. Những nội dung cơ bản trong đạo đức học Cantơ được tập trung trong nguyên tắc tối cao là “mệnh lệnh tuyệt đối”. Mệnh lệnh này đòi hỏi con người phải tự ý thức về mình, phải tự xem xét bản thân mình, tự tìm kiếm trong tâm hồn mình, trong lương tâm của mình một sức mạnh đạo đức để có thể thực hiện những hành động sao cho phù hợp với các quy tắc đạo đức phổ biến và tiến dần tới các quy tắc đạo đức phổ biến đó.

Quan niệm về đạo đức của I.Cantơ hoàn toàn đối lập với quan niệm ích kỷ, vụ lợi, thực dụng, hẹp hòi. Nó hướng tới những giá trị chung toàn nhân loại, thể hiện khát vọng của con người hướng tới cái thiện, tới hạnh phúc cho mọi người. Muốn đạt được những điều đó thì không những đòi hỏi mọi người phải thực hành đạo đức, phải có hành động đạo đức phù hợp với những đòi hỏi phổ biến của quy luật đạo đức, phải có lòng tin đạo đức mà còn phải có tình cảm đạo đức.

Nếu loại bỏ tất cả những gì là ảo tưởng, những gì là trừu tượng và những gì là sai lầm duy tâm đi, chúng ta vẫn có thể tìm thấy không ít các giá trị trong quan điểm của I.Cantơ về đạo đức và đó là những giá trị có ích đối với chúng ta hôm nay.                      

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:43:01 AM | Đã xem: 1349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Mối quan hệ cá nhân - gia đình trong bối cảnh Việt Nam đi vào toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh đất nước tham gia vào quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, mối quan hệ cá nhân – gia đình ở Việt Nam đang có những biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc, cả tích cực lẫn tiêu cực. Điều này thể hiện ở sự thay đổi mô hình gia đình truyền thống, ở sự thay đổi trong các mối quan hệ truyền thống giữa các thành viên của gia đình cũng như sự xuất hiện những vấn đề gia đình và xã hội khác. Trong điều kiện như vậy, chúng ta cần phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, dân chủ của các thành viên trong gia đình.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:49:54 AM | Đã xem: 1402 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Một giải pháp cơ bản để xây dựng và phát triển đạo đức

Đạo đức là một hiện tượng xã hội, một mặt, luôn bị quy định bởi đời sống kinh tế, mặt khác, nó cũng có sự tác động tích cực hoặc tiêu cực trở lại đối với chính cơ sở kinh tế mà trên đó, nó được nảy sinh. Để phát huy vai trò tích cực của đạo đức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thì cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nền kinh tế nếu được định hướng phát triển đúng đắn, được tổ chức, quản lý một cách khoa học, xác lập được những quan hệ kinh tế phù hợp là tiền đề dẫn đến sự hình thành các giá trị đạo đức mới, các chuẩn mực đạo đức mới đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển đất nước.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:27:15 AM | Đã xem: 1040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Tình cảm đạo đức và vấn đề bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Tình cảm đạo đức có vai trò quan trọng trong việc thực hiện những hành động đạo đức. Nó vừa là động lực, vừa là năng lực đạo đức của con người, một yếu tố không thể thiếu trong cấu trúc nhân cách. Nhờ đó, con người mới có thể thực hiện những hành động đạo đức. Trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức qua một số biện pháp sẽ giúp mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành những con người có đủ tâm, đủ tài.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:59:31 AM | Đã xem: 2390 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 24-10-2015 05:04:52 AM | Đã xem: 1284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Việc đề cao các giá trị đạo đức là đặc điểm nổi bật trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, lòng thương người, tình đoàn kết và tinh thần lao động cần cù, tiết kiệm là những giá trị đạo đức căn bản và xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Những giá trị đó, qua các thời đại, được những thế hệ nối tiếp nhau bồi đắp, kế thừa và chúng trở thành động lực, bản sắc của nhân cách con người Việt Nam. Tuy nhiên, trong nội dung của các giá trị đạo đức truyền thống đó còn có một số hạn chế mang tính thời đại và giai cấp. Yêu cầu đạo đức đối với con người Việt Nam hiện nay là tiếp tục mở rộng, đổi mới và nâng cao – với tính thần kế thừa có lọc bỏ - những giá trị đạo đức được kết tinh trong truyền thống của dân tộc.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 12:43:46 AM | Đã xem: 11725 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay

Toàn cầu hoá (globalization) là khái niệm ra đời từ những năm 80 của thế kỷ XX, dùng để chỉ quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, làm biến đổi các quan hệ thế giới, từ đó nảy sinh những sự kiện mới. Toàn cầu hoá là bước phát triển mới về chất của quốc tế hoá- một khái niệm đã có từ trước đó.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 04:03:05 AM | Đã xem: 4344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:54:34 AM | Đã xem: 1964 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về bản chất của tư duy

Khái niệm là cái chỉ có trong tư duy trừu tượng, do vậy, để thấy được vai trò của khái niệm trong nhận thức, chúng ta phải hiểu được bản chất của tư duy. Với suy nghĩ như vậy, trong bài viết này, chúng tôi tập trung nói về bản chất của tư duy từ lập trường triết học mácxít.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 04:45:58 AM | Đã xem: 7151 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Nguồn: Internet

Nhận thức nghệ thuật với tư cách một loại trí nhớ xã hội

Trong bài viết, tác giả đã chỉ rõ, do tính đặc thù của nhận thức nghệ thuật là nhận thức bằng hình tượng, bằng cảm xúc, cảm nghĩ của con người về phương diện trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ luôn gắn liền với những hình tượng khác trong trí nhớ cảm quan, nên nhận thức nghệ thuật không chỉ với tư cách một loại trí nhớ, mà là một loại trí nhớ xã hội - trí nhớ của sự liên tưởng, có khả năng tổng hợp và phát triển các năng lực trí nhớ trong hoạt động nhận thức của con người. Nhờ đó,  thông qua  nghệ thuật, con người có thể nhận biết được quá khứ đã qua, lý giải được cái hiện tại đang hình thành và đồng thời, có khả năng dự báo sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 04:30:52 AM | Đã xem: 864 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Nguồn: Internet

Cội nguồn của ý thức thẩm mỹ và sự thức tỉnh những năng lực sáng tạo nghệ thuật của con người

Việc tìm hiểu cội nguồn của ý thức thẩm mỹ trên quan điểm của chủ nghĩa Mác về hình thái ý thức xã hội đã chứng minh một cách đúng đắn rằng sự lớn dậy của những lực lượng bản chất của con người, trong đó phải kể đến các năng lực cảm giác, cảm xúc chủ quan của con người, đã được hình thành từ trong lao động thực tiễn. Những năng lực này đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra nghệ thuật, đồng thời đã tác động đến các hoạt động của con người trong suốt tiến trình lịch sử. 

Thời gian đăng:: 02-02-2015 02:20:19 AM | Đã xem: 1675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Nguồn: Internet

Cơ chế, chuẩn mực đạo đức xã hội và những hành vi đạo đức cá nhân

Việc tuyên truyền các chuẩn mực và những giá trị đạo đức mới một cách sâu rộng, cổ vũ tính trung thực, vạch trần tính cơ hội bằng hệ thống truyền thông đại chúng, hệ thống giáo dục và các phương tiện truyền thống cũng như hiện đại là cái góp phần tích cực trong việc điều chỉnh hành vi dạo đức cá nhân hướng đến các giá trị đạo đức phổ biến mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc khi mở rộng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta

Thời gian đăng:: 02-02-2015 01:48:32 AM | Đã xem: 2587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
  Trang trước  1 2 3
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất