QC Shop

Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay

TS. Nguyễn Văn Lý(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 6 (157), tháng 6 - 2004

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nói về vai trò của đạo đức cách mạng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là xây dựng đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa"(1) và "Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"(2). Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng đi vào chiều sâu và triển khai trên diện rộng thì càng đòi hỏi phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên - bộ phận tiên tiến của xã hội trong việc nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách để giải quyết thành công những vấn đề mới mẻ do thực tiễn đặt ra. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, phải chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ, đảng viên để những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng trở thành yếu tố chủ đạo trong việc định hướng hoạt động của họ. Đây là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

Trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những bước trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt. Những thành tựu nổi bật của gần hai thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới gắn liền với tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói rằng, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; có bản lĩnh vững vàng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Là những hạt nhân gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ học vấn, năng lực tư duy lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết cán bộ, đảng viên tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, tập thể. Tác phong, lối sống lành mạnh, sinh hoạt giản dị, gần gũi và chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cổ vũ nhân dân góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình với thái độ trung thực, chân thành, công khai để khắc phục cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt; có ý thức tăng cường đoàn kết trong nội bộ và ngoài xã hội trên cơ sở quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình và do vậy, đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình đổi mới, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là phong trào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phong trào "xoá đói giảm nghèo", "đền ơn đáp nghĩa", phong trào "toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới",... đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có sức thuyết phục, động viên quần chúng noi theo. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế và xu thế toàn cầu hoá kinh tế, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên trực tiếp đảm trách cương vị lãnh đạo và quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đã chủ động thúc đẩy sự hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế theo tinh thần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo vệ độc lập, tự chủ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được tôi luyện trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn giữ vững, phát huy phẩm chất đạo đức của mình. Sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng, trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, nhất là các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền địa phương thông qua công tác giáo dục, tổ chức, kiểm tra cán bộ, đảng viên đã phát huy những mặt tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm pháp luật, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng và hiệu quả pháp luật trong quản lý xã hội đã được tăng cường một bước đáng kể. Đó thực sự là công cụ có hiệu quả trong đấu tranh chống tham nhũng, bệnh quan liêu, lãng phí, vô tổ chức, vô kỷ luật và có tác dụng giáo dục, định hướng đúng đắn hoạt động của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, công tác giáo dục theo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc và thông qua chương trình đào tạo trong hệ thống trường chính trị, trường ngành các cấp cũng được chú trọng. Điều đó góp phần nâng cao ý thức đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nước ta đã giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của mình, tỏ rõ bản lĩnh và xứng đáng với vai trò "vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân", được tuyệt đại đa số nhân dân tin cậy.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội đã tạo tiền đề vật chất, tinh thần để tiếp tục củng cố và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với tính cách là chủ thể năng động, tích cực của sự phát triển xã hội nói chung và lĩnh vực đạo đức nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cơ bản nêu trên, đã xuất hiện "... sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền"(3). Tình trạng đó được biểu hiện ở các mặt sau:

- Giảm sút ý chí phấn đấu, phai nhạt lý tưởng và lòng tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tệ nạn tham nhũng, hối lộ, tiêu xài phung phí, chạy theo các cám dỗ thấp hèn dưới nhiều hình thức của một số cán bộ, đảng viên đã gây ra những mất mát lớn về tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

- Lối sống vị kỷ, thái độ gia trưởng trong lãnh đạo và quản lý cùng với tư tưởng cục bộ, bè phái, đố kỵ, địa phương chủ nghĩa, kèn cựa địa vị, "nói một đàng làm một nẻo", "bằng mặt không bằng lòng"... của một số người, một số cấp uỷ và cơ quan lãnh đạo đã gây mất đoàn kết nội bộ, thậm chí có nơi còn nghiêm trọng và kéo dài.

- Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên còn kém do tư tưởng cầu an, ngại va chạm, muốn "hoà cả làng" để "tất cả cùng vui vẻ".

- Không ít cán bộ, đảng viên đã lợi dụng địa vị, chức quyền của mình để làm giàu bất chính và bao che cho những hành vi làm ăn phi pháp (buôn lậu, làm hàng giả, hối lộ, tổ chức đánh bạc, cá độ, cho vay nặng lãi, kinh doanh các sản phẩm phản văn hoá...) để kiếm danh, kiếm lợi; sự chuyển hoá giữa quyền và tiền dưới hình thức dùng tiền để kiếm quyền và ngược lại diễn ra khá tinh vi và đang bào mòn những giá trị đích thực của nhân tính.

Tình trạng trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước, làm giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tình trạng trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là:

- Những tác động tiêu cực của quá trình thực hiện cơ chế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế đối với đạo đức.

- Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu cùng với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua việc triển khai chiến lược "diễn biến hoà bình" đã gây tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên.

- Trong một thời gian khá dài, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sự thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ của hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên kém phẩm chất lợi dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân ích kỷ của mình. Sự lỏng lẻo trong công tác quản lý và những thiếu sót trong công tác cán bộ cũng ảnh hưởng đến việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, "Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống"(4).

- Ở nhiều nơi, cơ chế nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên chưa được ban hành bằng các văn bản cụ thể nên chưa phát huy được vai trò của nhân dân, của các tổ chức và đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực này.

Nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài, có tác động trực tiếp và to lớn đến thành công của sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: "Trước hết, phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân"(5). Điều đó đòi hỏi phải có phương hướng, giải pháp đồng bộ và triển khai có hiệu quả trong thực tế. Về mặt này, chúng ta cần lưu ý một số điểm chủ yếu sau:

Một là, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh hướng đến việc tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Đạo đức phản ánh và chịu sự quy định của đời sống kinh tế mà trực tiếp là quan hệ lợi ích của con người. Ph.Ăngghen đã từng khẳng định: "Lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của toàn bộ đạo đức"(6). Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào mà quan hệ lợi ích được giải quyết hài hoà thì những nhân tố tích cực của đạo đức cách mạng mới có cơ sở hình thành và phát triển. Việc giải quyết quan hệ này, ở tầm vĩ mô, tuỳ thuộc vào khả năng của các chủ thể lãnh đạo và quản lý (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện một hệ thống chính sách kinh tế - xã hội phù hợp, cho phép vừa đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế, vừa tạo ra môi trường nhân văn cho sự hình thành và phát triển đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, việc "Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân. Đổi mới và hoàn thiện các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phân phối, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của công dân"(7) là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu để tạo dựng đời sống đạo đức lành mạnh, tốt đẹp trong xã hội.

Ở mỗi địa phương, đơn vị, điều này đòi hỏi những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy tổ chức phải thực sự khách quan, công tâm khi giải quyết các quan hệ lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Về mặt này, có thể nói rằng, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền là ở chỗ biết điều phối một cách hợp lý quan hệ giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội trên cơ sở coi lợi ích xã hội, tập thể là lợi ích chủ đạo trong hoạt động của cá nhân.

Trong điều kiện hiện nay, tuy chúng ta chưa thực hiện được bình đẳng xã hội về kinh tế, nhưng công bằng xã hội (tương đối) được đảm bảo thì cơ sở kinh tế - xã hội cho sự tồn tại và phát triển của đạo đức cách mạng vẫn được duy trì.

 Hai là, tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội và tập thể lao động trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Bất kỳ tổ chức nào cũng đều do con người lập ra và đến lượt mình, nó lại quy định hành vi của các cá nhân (thành viên) theo những chuẩn mực nhất định. Cán bộ, đảng viên là những người hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống kinh tế - chính trị, trong đó Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Việc phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, của các cấp uỷ đảng và các tổ chức khác trong hệ thống kinh tế - chính trị nhằm giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực khác về mặt đạo đức của lực lượng này.

Ba là, nâng cao chất lượng tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tự giáo dục là biện pháp quyết định, có ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tự giác hoá quá trình hình thành, phát triển đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rằng, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó được củng cố và phát triển chủ yếu do sự đấu tranh rèn luyện hàng ngày cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Vì vậy, cùng với sự quản lý, giáo dục thường xuyên của tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự mình trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi biểu hiện của nó. Thực tế lịch sử cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên một thời lăn lộn, hy sinh trong kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và có người đã từng giữ cương vị cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, vì không thường xuyên tu dưỡng đạo đức nên có biểu hiện công thần, tự cao, tự đại, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc bị sa ngã trước những cám dỗ tầm thường, thậm chí trở thành kẻ có tội với đất nước, nhân dân.

Chính từ sự kết hợp giữa giáo dục và tự giáo dục đạo đức cách mạng mà những yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới chuyển thành lý tưởng, niềm tin, động cơ hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên. Tự giáo dục đạo đức cách mạng gắn liền với việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ, đảng viên. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và tự giáo dục đạo đức phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Vì vậy, phải đa dạng hoá và kết hợp các hình thức, phương thức tác động đến sự hình thành những phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng kết hợp giữa nâng cao tri thức đạo đức học Mác - Lênin qua các kênh (trong nhà trường, trong sinh hoạt của tổ chức, qua các đợt thi tìm hiểu, qua các phương tiện thông tin đại chúng...) với rèn luyện đạo đức cách mạng qua các hoạt động thực tiễn.

Tự tu dưỡng đạo đức cách mạng phải được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên càng giữ các trọng trách lớn lại càng phải chú tâm rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cổ vũ mọi người học tập.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao đạo đức cách mạng gắn liền với việc củng cố các tổ chức của hệ thống chính trị các cấp, tiến hành thường xuyên và có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện sai trái để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có vi phạm nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật, dù ở bất cứ cương vị nào, sẽ có tác dụng to lớn đối với việc củng cố lòng tin, khơi dậy phong trào quần chúng rộng rãi, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái thiện, cái đẹp; đồng thời, phê phán cái sai, cái ác, cái xấu. Trong điều kiện "Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta"(8), việc tích cực đấu tranh, phòng chống quốc nạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước mắt, cần sớm "Kiện toàn tổ chức và cán bộ ở những cơ quan, đơn vị để xảy ra những biểu hiện không chấp hành nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm việc trì trệ, độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ"(9) để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra Nhà nước, thanh tra nhân dân, giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với những ban ngành có liên quan nhằm ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức cách mạng, hướng các hoạt động của họ theo những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng và pháp luật của Nhà nước ta.

Đứctài là hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó đức là "gốc" của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân"(10). Đạo đức cách mạng chính là cái "gốc" của sự phát triển, vì sự phát triển, hướng đến sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Chăm lo vun trồng cái "gốc" này, trước hết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

 


(*) Tiến sĩ triết học, Phân viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

(1) Hồ Chí Minh. Toàn tập, t.10. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.484 - 485.

(2) Hồ Chí Minh. Sđd., t.9, tr. 283.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam.  Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1998, tr.47.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.138.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam. Sđd., tr.53.

(6) C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t.2. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.199.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.124.

(8) , (9) Đảng Cộng sản Việt Nam. Sđd., tr.50, 140.

(10) Hồ Chí Minh. Toàn tập, t.5. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.252 - 253. 

Đã xem: 20728
Thời gian đăng: Thứ tư - 17/06/2015 04:27
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất