QC Shop
Ảnh minh họa

Góp phần nhận diện cơ cấu xã hội ở nước ta qua 20 năm đổi mới

Qua 20 năm đổi mới, cơ cấu xã hội nước ta đã có những thay đổi đáng kể theo chiều hướng tiến bộ, cả từ giác độ nhận thức lẫn giác độ thực tế. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ cấu ấy vẫn chưa đáp ứng được những chuẩn mực của một cơ cấu xã hội hiện đại. Trong quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu ấy còn ít nhiều chịu ảnh hưởng của những yếu tố mang tính cố hữu của nền kinh tế tiểu nông, tâm lý của người sản xuất nhỏ, sự phân tầng xã hội không hợp thức, sự phân bố dân cư và cơ cấu lao động xã hội chưa hợp lý, nguồn lực con người chưa hội tụ đủ các tố chất cần thiết cho sự phát triển và hội nhập.

Thời gian đăng:: 14-11-2015 01:43:30 AM | Đã xem: 1061 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vai trò của nhà nước trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

Tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là biện chứng khách quan của sự phát triển, tiến bộ xã hội trong thời đại hiện nay. Tăng trưởng kinh tế là cơ sở kinh tế, là giá đỡ vật chất cho công bằng xã hội; thực hiện công bằng xã hội lại là điều kiện xã hội, động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là một trong những nguyên tắc chủ yếu trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Lực lượng nòng cốt để thực hiện sự “kết hợp” ấy chính là nhà nước. Muốn thành công, một mặt, chúng ta phải có quan niệm đúng đắn, khách quan trên quan điểm lịch sử cụ thể về công bằng xã hội; mặt khác, các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng xã hội của nhà nước phải hướng vào sự phát triển kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:44:40 AM | Đã xem: 1732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Xây dựng nhà nước pháp quyền và vấn đề dân chủ hóa xã hội ở nước ta hiện nay

Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Thực hiện dân chủ là một trong những nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền, đặc biệt là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Không có nhà nước pháp quyền thực sự thì không có nền dân chủ rộng rãi và bền vững. Dân chủ đóng vai trò cơ sở, động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà nước pháp quyền. Đối với nước ta, dân chủ hoá xã hội vừa là điều kiện tiên quyết để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa là biện pháp căn bản để đẩy nhanh sự phát triển của đất nước.

 

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:11:02 AM | Đã xem: 4471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

"Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế" trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay

Toàn cầu hoá, mà trước hết là toàn cầu hoá kinh tế, là một xu thế khách quan mà mọi quốc gia, dân tộc đều không thể chống lại hay quay lưng lại với nó. Tuy nhiên, toàn cầu hoá hiện nay vừa có khả năng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển, vừa có thể dẫn đến những nguy cơ to lớn mà hậu quả của chúng rất khó lường đối với bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, đối với Việt Nam, việc “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” trong bối cảnh toàn cầu hoá là điều cần thiết, đảm bảo cho việc nắm bắt và tận dụng những cơ hội mới, đồng thời khắc phục, hạn chế những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 03:00:16 AM | Đã xem: 2720 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Tính tất yếu và một số nguyên tắc cơ bản của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Trong 20 năm qua, hệ thống chính trị của nước ta đã có những bước chuyển biến quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị vẫn là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Việc đổi mới này, xét cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, là  một yêu cầu có tính tất yếu, khách quan. Việc đổi mới hệ thống chính trị phải dựa trên một số nguyên tắc cơ bản: 1) Xuất phát từ những quan điểm chủ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hệ thống chính trị; 2) Đảm bảo mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ chính trị; 3) Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo nguyên tắc thực hiện đồng bộ, từng bước vững chắc; 4) Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục tư tưởng và giải quyết thoả đáng các chế độ chính sách nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có trách nhiệm và năng lực sáng tạo.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 02:56:26 AM | Đã xem: 10290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Nhà nước pháp quyền - Công cụ thực hiện dân chủ

Trong sự phát triển của xã hội, pháp luật và dân chủ luôn song hành với nhau. Trong lịch sử, nhà nước pháp quyền tư sản là một hình thức tổ chức quyền lực để thực hiện nền dân chủ tư sản – một nền dân chủ của thiểu số bọn bóc lột trong xã hội. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình dân chủ hoá trong đời sống xã hội. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ đầy đủ nhất, triệt để nhất. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay là, chúng ta phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sử dụng nó như một công cụ quyền lực để thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thời gian đăng:: 05-11-2015 11:18:07 PM | Đã xem: 2720 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, theo quan niệm của Đảng ta, là nội dung trọng tâm, trụ cột của hệ thống chính trị; là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân. Nhà nước Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Để xây dựng nhà nước như vậy, chúng ta cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng cao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiện toàn và làm trong sạch bộ máy nhà nước.    

Thời gian đăng:: 05-11-2015 10:57:53 PM | Đã xem: 20182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay nhìn từ giác độ mâu thuẫn của quá trình phát triển

Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Song, để đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, chúng ta phải giải quyết rất nhiều mâu thuẫn phức tạp mà trong bài viết này mới điểm danh đại thể 8 mâu thuẫn. Việc giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 03:15:05 AM | Đã xem: 1708 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Về một số nét đặc thù của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngoài các đặc trưng chung, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng còn có một số đặc thù riêng. Cụ thể là, thứ nhất, đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; thứ hai, tính chất xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta do tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế quy định; thứ ba, Nhà nước Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; thứ tư, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thống nhất giữa cái phổ biến và cái đặc thù.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:35:24 AM | Đã xem: 4807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước Việt Nam: Lịch sử và những vấn đề đặt ra

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc là một đặc trưng của Nhà nước Việt Nam. Nhưng, trong lịch sử dân tộc, sự thống nhất ấy của nhà nước phong kiến không phải lúc nào cũng bộc lộ điển hình. Chỉ sau khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, sự thống nhất không tách rời giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước mới thực sự được củng cố, phát triển. Để giữ vững sự thống nhất hữu cơ đó, chúng ta cần: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tập trung xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử cũng như xây dựng nền hành chính quốc gia vững mạnh.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:31:00 AM | Đã xem: 5002 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Mối quan hệ giữa chức năng xã hội - chính trị và chức năng xã hội - dân sự trong việc kiện toàn nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Theo quan niệm mácxít, nhà nước vừa có chức năng xã hội - chính trị, vừa có chức năng xã hội - dân sự. Tư tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về vấn đề này là cơ sở phương pháp luận quan trọng đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để phát triển sự thống nhất giữa chức năng xã hội - chính trị và chức năng xã hội - dân sự của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần: Nhận thức và xử lý đúng đắn những mâu thuẫn chủ yếu trong sự thống nhất giữa các chức năng của nhà nước; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta; xây dựng mối quan hệ hữu cơ giữa phương thức thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, phương thức tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước và phương thức làm chủ của nhân dân.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:34:06 AM | Đã xem: 1363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Một số vấn đề lý luận về quan hệ nhà nước, xã hội và công dân trong nhà nước pháp quyền

Giữa nhà nước pháp quyền và xã hội công dân, cũng như giữa nhà nước pháp quyền và cá nhân (công dân) có mối quan hệ biện chứng. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và cá nhân (công dân) là quan hệ thống nhất về quyền và nghĩa vụ pháp lý, được khẳng định bằng hiến pháp và cụ thể hoá thông qua các quan hệ pháp luật. Để giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước, xã hội và cá nhân (công dân), theo tác giả, cần: xác định mức độ can thiệp hợp lý của nhà nước vào xã hội, đồng thời xây dựng quy chế trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và cá nhân (công dân) theo nguyên tắc quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:30:22 AM | Đã xem: 2015 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được coi là những biện pháp chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Ở đây, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của mình đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Đảng cần phải: Tập trung giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể; xác định rõ nhiệm vụ, phương thức hoạt động và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở.

 

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:22:53 AM | Đã xem: 1190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới của nước ta. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội… trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Để tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cần: nâng cao năng lực trí tuệ, trình độ tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng; nâng cao hơn nữa những phẩm chất chính trị; tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng…

Thời gian đăng:: 31-10-2015 03:34:27 AM | Đã xem: 26139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vấn đề nhận thức và giải quyết mối quan hệ chính trị - kinh tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Giữa chính trị và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ và tác động biện chứng với nhau. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ hoá xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:36:42 AM | Đã xem: 4070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Xu hướng phát triển của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

Trong quá trình đổi mới, nhất là trong thời gian gần đây, kinh tế tư nhân ở nước ta phát triển khá nhanh và mạnh. Tuy nhiên, nó vẫn còn nhiều hạn chế về mọi phương diện. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân sẽ phát triển thành kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa hoặc một loại hình tương tự nào đó. Xét về lôgíc phát triển và xuất phát điểm hiện nay, con đường phát triển của kinh tế cá thể và tiểu chủ là kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa ® kinh tế tư nhân - nhà nước xã hội chủ nghĩa ® kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:46:28 AM | Đã xem: 2103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Đổi mới về sở hữu ở Việt Nam: Một số cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận căn bản của việc đổi mới về sở hữu ở Việt Nam là: thứ nhất, sự đổi mới quan niệm về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thứ hai, sự thay đổi quan niệm về sở hữu, coi sở hữu vừa là mục đích vừa là phương tiện. Theo đó, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần với các loại hình sở hữu khác nhau là chiến lược lâu dài và tối ưu, nhằm phát triển lực lượng sản xuất, năng động hoá nền kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân lao động. Sự thành công tiếp theo của công cuộc đổi mới phần nhiều phụ thuộc vào những chủ trương và giải pháp nhằm sử dụng một cách tối ưu các loại hình sở hữu.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:08:22 AM | Đã xem: 2592 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Trong giai đoạn cách mạng mới, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cần được coi trọng và đẩy mạnh.Cùng với việc phát huy những truyền thống và kinh nghiệm vốn có, Đảng cần tiến hành đổi mới tư duy lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ; đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đó chính là những biện pháp tích cực, cần thiết để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 02:52:33 AM | Đã xem: 1140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vấn đề phát huy vai trò quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quần chúng nhân dân là lực lượng chân chính sáng tạo nên lịch sử. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhờ sức mạnh vô địch của lực lượng này, đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế và văn hoá - xã hội… Trong bài viết này, tác giả đã có sự phân tích xác đáng nhằm luận chứng rõ vì sao việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:31:34 AM | Đã xem: 12535 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Để phát triển con người một cách bền vững

Phát triển con người một cách bền vững là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển con người một cách bền vững là phát triển thường xuyên, liên tục và lâu dài mọi năng lực thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách con người – phát triển những năng lực bản chất nhất, những năng lực đang ở dưới dạng tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và ngày càng nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng đồng và qua đó, tạo động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Để phát triển con người một cách bền vững, cần phải tuân thủ quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện và cách tiếp cận đúng. Cách tiếp cận đúng đắn là cách tiếp cận quán triệt quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và xem xét con người trên quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện.

 

 

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:25:21 AM | Đã xem: 4234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất