QC Shop
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay

Toàn cầu hoá hiện nay không chỉ là sản phẩm, là thành quả của nền văn minh nhân loại, mà còn là sản phẩm của nền kinh tế thị trường hiện đại và chính sách của các nước phát triển, nhất là của Hoa Kỳ. Toàn cầu hoá hiện nay là một quá trình khách quan, diễn ra trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; nó không chỉ tạo cơ hội phát triển cho tất cả các nước, mà còn tạo ra những thách thức không nhỏ cho nhiều nước. Trong bối cảnh này, hội nhập quốc tế là cách tốt nhất để các dân tộc, các quốc gia cùng phát triển, để các nước chậm tiến thực hiện con đường phát triển rút ngắn. Toàn cầu hoá hiện nay cũng đặt ra những cơ hội và thách thức cho việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống. Để có thể nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thử thách này, chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, có thể coi là một giải pháp hữu hiệu để phát huy vai trò động lực của các giá trị truyền thống.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:59:45 AM | Đã xem: 2659 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ xã hội và công bằng xã hội phải được thực hiện ngay trong từng bước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nền kinh tế thị trường mà Việt Nam đang tạo dựng và phát triển có thể đảm bảo thực hiện công bằng xã hội. Thậm chí, trong điều kiện trình độ phát triển của lực lượng sản xuất như hiện nay thì chỉ duy nhất nền kinh tế đó mới có thể thực hiện tốt nhất công bằng xã hội. Công bằng xã hội phải được tiến hành ngay trong mỗi bước phát triển, song song với tăng trưởng kinh tế, và đó là một trong những động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội. Việc thực hiện công bằng xã hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phân phối khác nhau cả từ bên ngoài lẫn bên trong nội dung kinh tế của khái niệm công bằng.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:33:29 AM | Đã xem: 1742 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:42:58 PM | Đã xem: 1328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Nguồn: Internet

Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ có những biến đổi nhanh chóng như ngày nay được coi là những phương thức cơ bản, quan trọng nhất để cải biến một xã hội nông nghiệp, lạc hậu thành một xã hội công nghiệp, văn minh. Hai quá trình này không tách rời, biệt lập nhau; trái lại, chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động biện chứng. 

Thời gian đăng:: 01-06-2015 03:48:11 AM | Đã xem: 1445 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Thời gian đăng:: 02-02-2015 10:45:07 PM | Đã xem: 727 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
  Trang trước  1 2 3 4
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất