QC Shop
Ảnh minh họa

Sai lầm, rủi ro trong khoa học phương Tây và đổi mới tư duy về khoa học ở Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1) Vấn đề phán xét các sai lầm trong khoa học; 2) Việc phân loại các sai lầm trong khoa học; 3) Bản chất của các sai lầm thuần túy khoa học; 4) Vấn đề dân chủ hóa trong khoa học và trách nhiệm công dân của nhà khoa học; 5) Sai lầm thuần túy khoa họcvà đổi mới tư duy về khoa học ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 23-12-2016 11:02:24 AM | Đã xem: 2049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 11-10-2016 02:57:29 PM | Đã xem: 1650 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 21-09-2016 03:20:48 PM | Đã xem: 1866 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
J.P.Sartre (1905 - 1980)

Tự do và trách nhiệm cá nhân trong “Tồn tại và hư vô” của J.-P.Sartre

“Tồn tại và hư vô” của J.-P.Sartre được công bố lần đầu tiên vào năm 1943 tại Paris. Đây là tác phẩm không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong dòng chảy của triết học hiện sinh, mà còn cho thấy rõ tư tưởng triết học hiện sinh độc đáo của J.-P.Sartre. Trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải quan niệm của J.-P.Sartre về tự do với tư cách phương thức hiện hữu của tồn tại người và duy nhất phù hợp với tồn tại người trong mối quan hệ không thể tách rời với trách nhiệm - trách nhiệm đối với thế giới và đối với bản thân mình của con người.

Thời gian đăng:: 21-09-2016 03:06:51 PM | Đã xem: 1299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
G.V.Ph.Hêghen

Quan niệm của Hêghen về xã hội công dân

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một cách khái quát quan niệm của G.V.Ph.Hêghen về xã hội công dân (xã hội dân sự), về các mối quan hệ kinh tế của xã hội công dân cũng như cơ cấu đẳng cấp và biện chứng của xã hội công dân. Theo tác giả, Hêghen đã đứng trên cơ sở của chủ nghĩa duy tâm khách quan, thần bí để xem xét mối quan hệ giữa xã hội công dân và nhà nước, coi nhà nước là cái có trước, là cơ sở và động lực của xã hội công dân. Vì vậy, có thể nói, quan niệm của Hêghen về xã hội công dân nói riêng và triết học của ông nói chung có tính chất mâu thuẫn.

Thời gian đăng:: 21-09-2016 03:02:56 PM | Đã xem: 1329 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 22-03-2016 03:55:41 PM | Đã xem: 1121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Ảnh minh họa

Xã hội công dân và xã hội dân sự: Từ Arixtốt đến Hêghen

Bài viết phân tích tư tưởng của Arixtốt về cộng đồng chính trị - một khái niệm được coi là khởi thuỷ của khái niệm xã hội công dân/xã hội dân sự sau này. Đồng thời, phân tích tư tưởng về xã hội dân sự trong thời cận đại qua một số đại biểu điển hình. Đặc biệt, tác giả đã làm rõ sự kế thừa và phát triển của Hêghen đối với quan điểm của Arixtốt về xã hội công dân. Theo tác giả, tư tưởng của Hêghen về xã hội dân sự và nhà nước tuy mang tính duy tâm, song những luận điểm của ông đóng vai trò nhất định trong sự hình thành tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen về xã hội dân sự, về vai trò của nhà nước.

Thời gian đăng:: 22-03-2016 03:48:05 PM | Đã xem: 1686 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 25-02-2016 03:23:38 PM | Đã xem: 2176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 25-01-2016 03:34:05 PM | Đã xem: 950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 25-01-2016 11:30:41 AM | Đã xem: 2162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 25-01-2016 11:04:09 AM | Đã xem: 980 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
M.Heidegger (1889 – 1976)

“Haecceitas” (Sở ngã tính) và “Dasein” (Hiện tính thể) trong quan niệm của J.D.Scotus và M.Heidegger

Nghiên cứu so sánh hai khái niệm “Haecceitas” (Sở ngã tính) và “Dasein” (Hiện tính thể) trong quan niệm của J.D.Scotus và M.Heidegger, làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm của các ông về hai khái niệm này, trong bài viết này, tác giả đã cho thấy, cả D.Scotus lẫn M.Heidegger đều muốn nhấn mạnh cá nhân tính, độc nhất tính, tính cao cả và phẩm giá con người. Song, do bối cảnh lịch sử và văn hoá rất khác xa nhau, trong quan niệm của các ông đã có sự khác biệt. Do vậy, mặc dầu cả hai ông đều phát hiện ra “nỗi cô đơn tột cùng” và “tính thể quy tử” của mỗi con người, song cách giải thích của hai ông về vấn đề này cũng không giống nhau. Sự khác biệt này bắt nguồn từ sự hiểu biết rất khác nhau về ý nghĩa của hiện hữu tính.

Thời gian đăng:: 20-01-2016 04:01:35 PM | Đã xem: 1717 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Ảnh minh họa

Nhập môn lịch sử triết học

“Nhập môn lịch sử triết học” của nhà nghiên cứu lịch sử triết học nổi tiếng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên M.V.Lômônôxốp – V.V.Xôcôlốp - đã được sử dụng như một giáo trình cho sinh viên khoa triết học của các trường đại học tổng hợp thuộc Liên bang Nga. Trong cuốn sách này, Giáo sư, Tiến sĩ V.V.Xôcôlốp đã đưa ra một quan niệm mới về triết học với tư cách lịch sử triết học mà có ý kiến cho là còn xuất sắc hơn cả quan niệm của Cantơ và Hêghen. Không chỉ thế, trong cuốn sách này, ông còn đưa ra quan điểm coi lịch sử triết học như là triết học trong quá trình phát triển lịch sử của nó và nhiều tư tưởng độc đáo liên quan đến tính đặc thù của tri thức triết học, đến nhận thức triết học và lịch sử của nó.

Ngay sau khi ra mắt độc giả, cuốn sách này đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét, phê bình của các học giả có tên tuổi. Tạp chí “Những vấn đề triết học” (Nga) đã tổ chức một Hội thảo khoa học với tiêu đề “Triết học với tư cách lịch sử triết học”. Nội dung của Hội thảo này đã được đăng tải trên một loạt số Tạp chí Triết học trong năm 2007. Ban biên tập Tạp chí Triết học đã nhận được nhiều ý kiến hoan nghênh và đề nghị cho đăng toàn văn nội dung cuốn sách của Giáo sư, Tiến sĩ V.V.Xôcôlốp – “Nhập môn lịch sử triết học”.

Đáp ứng nguyện vọng này của đông đảo độc giả Việt Nam, bắt đầu từ số này, Tạp chí Triết học sẽ cho đăng tải bản dịch toàn văn cuốn sách của Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Nguyên Việt, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hữu Toàn (hiệu đính) như một tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học, nhất là lịch sử triết học ở nước ta.

Toà soạn Tạp chí Triết học hy vọng nhận được nhiều ý kiến trao đổi của đông đảo độc giả để có được bản dịch hoàn hảo và những ý kiến trao đổi về các vấn đề đặt ra trong cuốn sách này.

Thời gian đăng:: 20-01-2016 03:55:10 PM | Đã xem: 1236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
M.Heidegger (1889 – 1976)

Quan niệm của M.Heidegger về bản chất chân lý

Để làm rõ quan niệm của M.Heidegger về bản chất chân lý, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích quan điểm của ông về chân lý, quá trình hình thành và phát triển quan niệm của ông về chân lý từ “tồn tại và thời gian” đến “về bản chất của chân lý”. Đặc biệt, tác giả đã làm rõ sự khác biệt căn bản trong quan niệm của M.Heidegger và quan niệm truyền thống về tồn tại luận (bản thể luận hay tính luận), nhận thức luận và mối quan hệ giữa chân lý, Dasein (tồn tại người, hiện tính thể ) và tự do.

Thời gian đăng:: 12-01-2016 02:26:05 PM | Đã xem: 1792 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 09-01-2016 03:23:09 PM | Đã xem: 1074 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
I.Cantơ (1724 - 1804)

Quan niệm của I.Kant về động lực phát triển của xã hội

Để làm rõ quan điểm triết học lịch sử của I.Kant nói chung, quan niệm của ông về động lực phát triển của lịch sử nhân loại nói riêng, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải tư tưởng, luận điểm của ông về: 1) Các phương tiện, phương thức đạt tới trạng thái lý tưởng của nhân loại; 2) Tự do cá nhân; 3) Đối kháng xã hội và vai trò tích cực của cái ác trong lịch sử nhân loại; 4) Vai trò của văn hoá trong phát triển xã hội.

                                           

Thời gian đăng:: 09-01-2016 03:17:29 PM | Đã xem: 1845 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất