QC Shop
Ảnh minh họa

Phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phân tích quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân theo tiến trình của công cuộc đổi mới đất nước, tác giả bài viết đã đi đến kết luận: 1. Trong quan điểm của Đảng ta, đây là những vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách; 2. Kinh tế tư nhân là bộ phận hợp thành không thể thiếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là một động lực để phát triển đất nước; 3. Việc Đảng ta cho phép đảng viên của Đảng được làm kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế tư bản tư nhân là bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong đổi mới tư duy của Đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 12:22:54 AM | Đã xem: 7275 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Đổi mới hệ thống chính trị để phát huy dân chủ

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ rằng, đổi mới hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để thực hành và phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay. Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị khác; trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là mấu chốt. Việc đổi mới hệ thống chính trị phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó cũng là nhân tố bảo đảm xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 11:33:02 PM | Đã xem: 13773 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước

Trong bài viết này, tác giả đã luận giải để góp phần làm rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Theo tác giả, để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, cần chú ý một số yêu cầu sau: 1/Đảng phải xây dựng được đường lối lãnh đạo đúng đắn, phù hợp; 2/ Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng và bồi dưỡng cán bộ; 3/ Coi trọng những nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng; 4/ Chú ý tổng kết kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm đó để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị, như xây dựng Cương lĩnh mới trên cơ sở kế thừa và phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội,... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 11:28:53 PM | Đã xem: 1285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Thông tin với việc ra quyết định của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Trong bài viết này, tác giả cho rằng, thông tin đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc xây dựng và ra quyết định của cấp lãnh đạo, quản lý nói chung và của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng. Vì vậy, để phát huy vai trò của thông tin, không những cần đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, độ chính xác và sự đa dạng của thông tin, mà điều không kém phần quan trọng là phải nâng cao trình độ, năng lực nắm bắt, phân tích và xử lý thông tin của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nhằm xây dựng và ra quyết định đúng đắn, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 11:05:01 PM | Đã xem: 6156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Phân tích và khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm của Đảng ta về chủ trương chủ động và hơn nữa, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan và nhất là khi Việt Nam ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tác giả bài viết đã khẳng định: để thực hiện thắng lợi chủ trương này, một mặt, chúng ta cần phải chủ động và tích cực hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương; đồng thời thực hiện hội nhập có trọng điểm, theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Mặt khác, chúng ta phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải gắn liền với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp theo phương châm lấy nội lực làm cái có ý nghĩa quyết định, lấy ngoại lực làm cái có ý nghĩa quan trọng.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:40:37 PM | Đã xem: 3871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề đặc trưng của chủ nghĩa xã hội

Để làm rõ nhận thức mới của Đảng ta về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội qua thực tiễn 20 năm đổi mới đất nước, tác giả bài viết đã đi từ quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đến quan niệm của Đảng ta trước và trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, khi phân tích và luận giải một cách có luận cứ xác đáng trên cơ sở so sánh quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và trong Văn kiện Đại hội X của Đảng về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, tác giả đã làm rõ những nhận thức mới và sự sáng tạo của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:37:12 PM | Đã xem: 2214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua tổng kết 20 năm đổi mới trong các văn kiện đại hội X của Đảng

Tổng kết 20 năm đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở lấy đổi mới tư duy làm xuất phát điểm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá làm cơ sở để xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, tại Đại hội X, Đảng ta đã lý giải, kết luận nhiều vấn đề lý luận – thực tiễn về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận – thực tiễn được luận giải trong bài viết này là: 1. Mục tiêu và bản chất của chủ nghĩa xã hội; 2. Động lực phát triển; 3. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 4. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 5. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Luận giải những vấn đề này, bài viết không chỉ làm rõ quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng theo tiến trình của công cuộc đổi mới, mà còn góp phần khẳng định, sau 20 năm đổi mới, tư duy lý luận của Đảng đã có bước tiến mới, Đảng đã có sự nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:33:07 PM | Đã xem: 2697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Để giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

Với nước ta hiện nay, xây dựng giai cấp công nhân đủ sức đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức không chỉ là nhu cầu bức thiết, mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu và thực hiện nhiệm vụ này, trước hết chúng ta phải có nhận thức mới về giai cấp công nhân, về các tiêu chí của người công nhân hiện đại. Thứ hai, bản thân giai cấp công nhân phải tự vươn lên để nắm lấy những tri thức ngày càng cao, tự trí thức hoá giai cấp mình. Thứ ba, bản thân giai cấp công nhân phải tự ý thức được trách nhiệm và vai trò làm chủ của mình.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 09:38:36 PM | Đã xem: 3615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vấn đề xây dựng và củng cố niềm tin trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở phân tích hiện trạng niềm tin tôn giáo và niềm tin khoa học trong xã hội Việt Nam hiện nay, tác giả đã luận chứng cho một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin khoa học cho nhân dân. Cụ thể là: 1/ Nâng cao mặt bằng dân trí tạo cơ sở cho nhân dân xác định, lựa chọn và phấn đấu theo những niềm tin đúng đắn, khoa học; 2/ Xây dựng những cơ sở thực tiễn nhằm củng cố niềm tin đúng đắn, khoa học và 3/ Xây dựng thế giới quan khoa học cho nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 12:23:28 AM | Đã xem: 1808 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng không chỉ là một quy luật tất yếu, mà còn là sự vận động và phát triển của Đảng trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Với Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của Đảng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng đòi hỏi Đảng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, hiểu rõ phong trào cách mạng Việt Nam. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng còn đòi hỏi Đảng kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và thực hành dân chủ rộng rãi, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện “Đảng – dân một ý chí”. Xây dựng Đảng phải gắn kết với chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất trên cơ sở tự phê bình và phê bình, trở thành một Đảng “vừa đạo đức, vừa văn minh”, xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 11:41:14 PM | Đã xem: 1346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vấn đề xây dựng ý thức xã hội ở nước ta hiện nay

Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng ý thức xã hội mới là vấn đề bức thiết. Xây dựng ý thức xã hội mới là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,  kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Xây dựng ý thức xã hội mới, chúng ta cần phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng đời sống kinh tế mới, văn hoá mới, con người mới; không ngừng hoàn thiện ý thức xã hội theo hướng khoa học, cách mạng, tiến bộ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức xã hội mới.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 01:09:31 AM | Đã xem: 37583 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Mấy suy nghĩ về phạm vi điều chỉnh chính sách phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay

Theo tác giả, với việc gia nhập WTO, Đảng và Nhà nước ta cần có những điều chỉnh về chính sách đối với lĩnh vực văn hoá đáp ứng yêu cầu của phát triển trong quá trình hội nhập. Theo đó, vì văn hoá hiện diện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội và con người nên phạm vi điều chỉnh của chính sách văn hoá ở nước ta hiện nay phải bao quát được toàn bộ các quan hệ vật chất và tinh thần của con người với xã hội, với tự nhiên và với sự phát triển của con người. Phân tích phương diện văn hoá của những lĩnh vực căn bản nhất (kinh tế, chính trị, con người, nghệ thuật, v.v.), tác giả nhấn mạnh rằng, sự điều chỉnh của chính sách văn hoá vừa phải có định hướng lâu dài, vừa cập nhật; hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp; thu hút được mọi nguồn lực và có tinh thần khoan dung sâu sắc.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 01:06:12 AM | Đã xem: 786 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Phát triển kinh tế tư nhân - Xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một xu hướng tất yếu, một chủ trương đúng đắn và nhất quán của Đảng ta. Điều này thể hiện ở chỗ, thứ nhất, với trình độ phát triển như hiện nay của lực lượng sản xuất ở nước ta, sự tồn tại của kinh tế tư nhân vẫn là nhu cầu khách quan; thứ hai, kinh tế tư nhân đã và đang tiếp tục chứng tỏ vai trò động lực của nó đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; thứ ba, sự phát triển của kinh tế tư nhân trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua đã đóng góp không nhỏ vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội của đất nước. Tất nhiên, kinh tế tư nhân chỉ phát triển đúng hướng khi Đảng và Nhà nước có chính sách và biện pháp quản lý phù hợp, không làm mất động lực phát triển của nó, nhưng cũng không để nó vận động một cách tự phát.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 12:52:13 AM | Đã xem: 5437 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Xã hội dấn sự: Khái niệm và các vấn đề

Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch định chính sách quan tâm. Khái niệm “xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở châu Âu. Các định nghĩa phổ biến về “xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã hội dân sự được tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền lợi hiện đại và những tổ chức truyền thống, giữa các tổ chức chính thức và phi chính thức. Ở Việt Nam, ngoài các tổ chức xã hội truyền thống, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời. Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện mới.

Thời gian đăng:: 19-11-2015 10:34:28 PM | Đã xem: 975 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Phát triển xã hội bền vững và hài hòa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ rằng, phát triển xã hội bền vững và hài hoà là một xu hướng tất yếu, khách quan của thời đại. Phát triển bền vững không thể dựa trên khuôn mẫu tư duy cũ, các quan niệm và giá trị cũ; nó đòi hỏi phải có tư duy mới, khoa học hơn, nghĩa là cần có một thế giới quan triết học mới. Theo tác giả, vấn đề cấp thiết, đặc biệt quan trọng đặt ra hiện nay không chỉ là giữ gìn, bảo vệ, mà còn là cải thiện môi trường sinh thái. Do vậy, nội dung của quan niệm phát triển xã hội bền vững và hài hoà phải bao gồm tăng trưởng kinh tế, hiện đại hoá hay phát triển xã hội gắn với việc giữ gìn, bảo vệ và cải thiện môi trường.

Thời gian đăng:: 19-11-2015 10:31:19 PM | Đã xem: 2278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Một vấn đề bức xúc của chúng ta hiện nay

Một trong những vấn đề bức xúc đang được đặt ra trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay là vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Để làm rõ tính bức xúc của vấn đề này, tác giả bài viết đã đưa ra và luận giải những điều kiện mới, hoàn cảnh mới hiện đang đặt ra những vấn đề mới về phương thức  lãnh đạo của Đảng. Đổi mới hơn nữa quan niệm về phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực hiện thực hoá quan niệm đã được đổi mới - đó là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 19-11-2015 10:12:54 PM | Đã xem: 7138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tập thể

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích quan điểm của Đảng ta về vị trí và vai trò của kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong chủ trương tiếp tục đổi mới và phát triển các thành phần kinh tế này mà Đảng ta đã đưa ra tại Đại hội X vừa qua.

Thời gian đăng:: 18-11-2015 04:21:00 AM | Đã xem: 2619 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Quan điểm của Đảng ta về "bồi dưỡng, đào tạo và tôn vinh các doanh nhân có tài, có đức và thành đạt"

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã đưa ra và khẳng định quan điểm “bồi dưỡng, đào tạo và tôn vinh các doanh nhân có tài, có đức và thành đạt”. Trong bài viết này, khi tập trung luận giải sự đúng đắn và tính khả thi trong quan điểm đó của Đảng ta, tác giả đã khẳng định: Quan điểm đúng đắn này của Đảng không chỉ là sự giải phóng về mặt tư tưởng cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay, mà trên thực tế, còn tạo điều kiện cho họ phát triển về đội ngũ, trưởng thành về năng lực, thực sự đảm đương vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo động lực và điều hành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang tạo dựng.

Thời gian đăng:: 18-11-2015 02:11:55 AM | Đã xem: 1257 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Quan điểm về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Bước phát triển mới trong đường lối tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng ta

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những luận chứng để làm rõ rằng, chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức là bước phát triển mới trong nhận thức của Đảng ta về đường lối tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm đúng đắn này được chính thức khởi đầu tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khoá VII) và được bổ sung, hoàn thiện trong các kỳ Đại hội sau đó của Đảng. Theo tác giả, việc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước cũng như chủ động và tích cực hội nhập quốc tế… là cơ sở để chúng ta hiện thực hoá quan điểm của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 18-11-2015 02:08:55 AM | Đã xem: 15639 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Triết học trong "Thế giới phẳng": Về diện mạo của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu

Khi đưa ra và luận giải một số quan niệm đang nhận được những ý kiến đánh giá, bình phẩm khác nhau về vị trí và vai trò của triết học trong kỷ  nguyên toàn cầu của một số nhà triết học có tên tuổi trên diễn đàn triết học quốc tế, như J.Habermas, S.P.Huntington, W.L.McBride, T.Friedman, E.Le Boucher,…, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những suy tư của mình về diện mạo của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu này. Đó là: Tại sao triết học, trong khi vẫn có đầy đủ uy tín của mình trên diễn đàn quốc tế, lại kém đi vào cuộc sống đến thế? Một khi các nhà triết học không biết cách ngăn chặn cái ác, cái xấu thì khi đó, tiếng nói nhân đạo, những định hướng giá trị sáng suốt sẽ ra sao? Liệu triết học trong kỷ nguyên toàn cầu có đủ khôn khéo để nhắc nhở loài người tôn trọng những giá trị quý báu của những bài học đã từng phải trả giá cho quá khứ? Trong một “Thế giới phẳng “ (thuật ngữ do T.Friedman đưa ra), triết học sẽ mang diện mạo nào?…

Thời gian đăng:: 17-11-2015 05:27:21 AM | Đã xem: 1044 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất