QC Shop
Ảnh tư liệu

Liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng ta

Quan tâm xây dựng, củng cố và không ngừng tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng Cộng sản với nhân dân là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, là cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng. Để nâng cao sức mạnh và giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, trong mối quan hệ với nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam cần: luôn chăm lo đầy đủ đến lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là cơ sở tạo nên sức mạnh để Đảng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:52:19 AM | Đã xem: 5599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay

Xã hội dân sự là một vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích vai trò quan trọng của xã hội dân sự. Chức năng của xã hội dân sự, như tác giả khẳng định, bao gồm: thứ nhất, là cầu nối các cá nhân với nhà nước; thứ hai, tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; thứ ba, tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước; thứ tư, góp phần phát huy các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất và luận giải một số phương hướng, biện pháp cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:48:42 AM | Đã xem: 6412 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vai trò của nhà nước trong việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

Tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là biện chứng khách quan của sự phát triển, tiến bộ xã hội trong thời đại hiện nay. Tăng trưởng kinh tế là cơ sở kinh tế, là giá đỡ vật chất cho công bằng xã hội; thực hiện công bằng xã hội lại là điều kiện xã hội, động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là một trong những nguyên tắc chủ yếu trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Lực lượng nòng cốt để thực hiện sự “kết hợp” ấy chính là nhà nước. Muốn thành công, một mặt, chúng ta phải có quan niệm đúng đắn, khách quan trên quan điểm lịch sử cụ thể về công bằng xã hội; mặt khác, các chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng xã hội của nhà nước phải hướng vào sự phát triển kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:44:40 AM | Đã xem: 1731 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vị trí của công bằng trong tiến bộ xã hội

Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, nội dung của thước đo công bằng xã hội luôn bị quy định bởi quan hệ phân phối và quan hệ trao đổi - những quan hệ bị quy định bởi quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất và đối với sức lao động. Các quan hệ phân phối và trao đổi này mới đầu còn bất công và ở trình độ thấp nhưng càng về sau, càng trở nên công bằng hơn. Điều đó có nghĩa là, mức độ công bằng xã hội tăng dần qua sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp tới cao, từ chế độ nô lệ đến chủ nghĩa cộng sản. Và như vậy, nếu coi tiến bộ xã hội là tiến trình vận động của xã hội từ một hình thái kinh tế – xã hội này lên hình thái kinh tế – xã hội khác cao hơn, tốt đẹp hơn, thì có thể thấy, trình độ của công bằng xã hội đạt được trong mỗi thời kỳ lịch sử nhất định chính là thước đo về mặt xã hội của tiến bộ xã hội tương ứng với thời kỳ lịch sử ấy.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:33:48 AM | Đã xem: 922 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

"Gạn đục khơi trong" trước toàn cầu hóa

Toàn cầu hoá là một quá trình tất yếu, khách quan. Nó vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Những khuyết tật của toàn cầu hoá chỉ được giảm thiểu từ bên trong tiến trình của nó. Trong truyền thống văn hoá, ngoài những giá trị hữu ích cần trân trọng và phát huy, còn có một số nhược điểm phải được khắc phục. Hoàn cảnh mới của đất nước đòi hỏi phải đổi mới tư duy, biết “gạn đục khơi trong” từ nguồn văn hoá dân tộc để giữ gìn và phát huy phần tinh hoa; đồng thời, tiếp thu và phát triển những giá trị mới của thời đại toàn cầu hoá. Ngày nay, các doanh nhân và doanh nghiệp đang giữ vai trò chủ động, tích cực trong công cuộc phát triển đất nước. Để tiếp tục phát triển, chúng ta cần xây dựng một mô hình có khả năng kết hợp hài hoà các yếu tố thị trường, pháp lý của nhà nước và xã hội dân sự.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:29:25 AM | Đã xem: 999 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Toàn cầu hóa hiện nay và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội

Toàn cầu hoá hiện nay đang diễn ra với những nét khác biệt hết sức lớn so với các giai đoạn trước mà nhân loại đã từng chứng kiến. Nó phản ánh xu thế khách quan, tiến lên của lịch sử nhân loại, xu thế hợp tác để cùng phát triển giữa các quốc gia dân tộc. Nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hoá đến chính trị. Nó là kết quả của sự phát triển mang tính đột biến của khoa học và công nghệ cao, trước hết là công nghệ thông tin; đồng thời là sản phẩm của kinh tế thị trường hiện đại. Nó tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội. Nó tác động mạnh đến quá trình dân chủ hoá trong lĩnh vực tài chính và vốn đầu tư quốc tế, mở ra khả năng thực tế cho quá trình dân chủ hoá trong việc tiếp cận và tiếp nhận các công nghệ mới, dân chủ hoá thông tin. Tác động của toàn cầu hoá hiện nay đến quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội diễn ra cả theo hướng tích cực lẫn theo hướng tiêu cực, vừa tạo cơ hội cho sự phát triển, sự tiến bộ, vừa làm nảy sinh không ít những thách thức mà nhân loại phải đối mặt, phải sớm tìm cách giải quyết để thúc đẩy lịch sử tiến lên.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:25:40 AM | Đã xem: 1115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Toàn cầu hóa - Một số vấn đề triết học đặt ra ở châu Á - Thái Bình Dương hiện nay

Toàn cầu hoá là một hiện tượng phức tạp, có tác động sâu rộng đến mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong bối cảnh đó, các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thái độ như thế nào đối với vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc; phải giải quyết các vấn đề quốc gia dân tộc, chủ quyền dân tộc, tính tự quyết dân tộc, phân tầng xã hội, giá trị người và đời sống con người… như thế nào? Đặc biệt, phải làm gì để chống lại sự huỷ hoại về mặt giá trị của toàn cầu hoá…? Đó là những vấn đề triết học cần được làm sáng tỏ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:21:29 AM | Đã xem: 1262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Xây dựng nhà nước pháp quyền và vấn đề dân chủ hóa xã hội ở nước ta hiện nay

Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Thực hiện dân chủ là một trong những nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền, đặc biệt là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Không có nhà nước pháp quyền thực sự thì không có nền dân chủ rộng rãi và bền vững. Dân chủ đóng vai trò cơ sở, động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà nước pháp quyền. Đối với nước ta, dân chủ hoá xã hội vừa là điều kiện tiên quyết để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa là biện pháp căn bản để đẩy nhanh sự phát triển của đất nước.

 

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:11:02 AM | Đã xem: 4469 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

"Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế" trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay

Toàn cầu hoá, mà trước hết là toàn cầu hoá kinh tế, là một xu thế khách quan mà mọi quốc gia, dân tộc đều không thể chống lại hay quay lưng lại với nó. Tuy nhiên, toàn cầu hoá hiện nay vừa có khả năng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển, vừa có thể dẫn đến những nguy cơ to lớn mà hậu quả của chúng rất khó lường đối với bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, đối với Việt Nam, việc “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” trong bối cảnh toàn cầu hoá là điều cần thiết, đảm bảo cho việc nắm bắt và tận dụng những cơ hội mới, đồng thời khắc phục, hạn chế những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 03:00:16 AM | Đã xem: 2716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Tính tất yếu và một số nguyên tắc cơ bản của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Trong 20 năm qua, hệ thống chính trị của nước ta đã có những bước chuyển biến quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị vẫn là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Việc đổi mới này, xét cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, là  một yêu cầu có tính tất yếu, khách quan. Việc đổi mới hệ thống chính trị phải dựa trên một số nguyên tắc cơ bản: 1) Xuất phát từ những quan điểm chủ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hệ thống chính trị; 2) Đảm bảo mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ chính trị; 3) Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và theo nguyên tắc thực hiện đồng bộ, từng bước vững chắc; 4) Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục tư tưởng và giải quyết thoả đáng các chế độ chính sách nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có trách nhiệm và năng lực sáng tạo.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 02:56:26 AM | Đã xem: 10282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vai trò của công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội

Công bằng xã hội là một nguyên tắc phân phối lợi ích, thước đo của nó là sự bình đẳng trong quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của các cá nhân. Công bằng xã hội không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực kinh tế, mà còn đóng vai trò điều chỉnh quan hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, đạo đức… Do vậy, nó vừa tạo nên trạng thái ổn định của xã hội, vừa tạo nên những điều kiện cần thiết thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ. Đồng thời, công bằng xã hội còn là điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy cao nhất năng lực vốn có cũng như được phát triển ngày càng toàn diện hơn.

       

Thời gian đăng:: 05-11-2015 11:35:15 PM | Đã xem: 6089 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nhà nước pháp quyền - Công cụ thực hiện dân chủ

Trong sự phát triển của xã hội, pháp luật và dân chủ luôn song hành với nhau. Trong lịch sử, nhà nước pháp quyền tư sản là một hình thức tổ chức quyền lực để thực hiện nền dân chủ tư sản – một nền dân chủ của thiểu số bọn bóc lột trong xã hội. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình dân chủ hoá trong đời sống xã hội. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ đầy đủ nhất, triệt để nhất. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay là, chúng ta phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sử dụng nó như một công cụ quyền lực để thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thời gian đăng:: 05-11-2015 11:18:07 PM | Đã xem: 2718 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Đổi mới, phát triển tính quy luật của chủ nghĩa xã hội

Trong lĩnh vực xã hội, đổi mới và phát triển không tách rời nhau, quan hệ nhân quả với nhau. Phân tích sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, tác giả cho rằng, chủ nghĩa xã hội tạo ra những khả năng khách quan cho sự phát triển năng động và bền vững vì con người. Song, khai thác, tận dụng được các khả năng ấy hay không lại tuỳ thuộc vào nhân tố chủ quan.

Thời gian đăng:: 05-11-2015 11:15:01 PM | Đã xem: 1145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, theo quan niệm của Đảng ta, là nội dung trọng tâm, trụ cột của hệ thống chính trị; là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân. Nhà nước Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Để xây dựng nhà nước như vậy, chúng ta cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng cao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiện toàn và làm trong sạch bộ máy nhà nước.    

Thời gian đăng:: 05-11-2015 10:57:53 PM | Đã xem: 20171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Phong trào đấu tranh chống toàn cầu hóa hiện nay và những vấn đề đặt ra

Trong những năm qua,  phong trào đấu tranh chống toàn cầu hoá diễn ra khá rộng, dưới nhiều hình thức đa dạng. Nó chống lại những nghịch lý, những bất công – tức là chống lại những mặt trái của toàn cầu hoá. Tuy nhiên, phong trào này hiện đang có một số hạn chế. Cần phải thấy rằng, cuộc đấu tranh chống toàn cầu hoá chỉ thành công khi giải quyết được mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hoá cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Chỉ đến lúc đó, chúng ta mới có một toàn cầu hoá thật sự hướng đến lợi ích của mọi quốc gia, mọi người trên hành tinh.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 03:22:34 AM | Đã xem: 3205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay nhìn từ giác độ mâu thuẫn của quá trình phát triển

Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Song, để đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, chúng ta phải giải quyết rất nhiều mâu thuẫn phức tạp mà trong bài viết này mới điểm danh đại thể 8 mâu thuẫn. Việc giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 03:15:05 AM | Đã xem: 1707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Về một số nét đặc thù của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngoài các đặc trưng chung, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng còn có một số đặc thù riêng. Cụ thể là, thứ nhất, đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; thứ hai, tính chất xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta do tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế quy định; thứ ba, Nhà nước Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; thứ tư, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thống nhất giữa cái phổ biến và cái đặc thù.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:35:24 AM | Đã xem: 4804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội

Trước đổi mới người ta quan niệm rằng, kinh tế thị trường không tồn tại trong chủ nghĩa xã hội, còn sau đổi mới, người ta lại quan niệm rằng kinh tế thị trường tồn tại cả trong chủ nghĩa xã hội. Sự thay đổi này có nguyên nhân ở sự thay đổi quan niệm về chủ nghĩa xã hội từ chỗ coi chủ nghĩa xã hội là xã hội nhất thiết có chế độ công hữu đến chỗ coi chủ nghĩa xã hội là xã hội không nhất thiết có chế độ công hữu. Trình tự phát triển của kinh tế thị trường là: kinh tế phi thị trường nguyên thủy ® kinh tế thị trường nhỏ ® kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ® kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ® kinh tế phi thị trường văn minh. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không có công bằng, còn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có công bằng vì chủ nghĩa xã hội là xã hội công bằng.

 

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:08:06 AM | Đã xem: 1116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước Việt Nam: Lịch sử và những vấn đề đặt ra

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc là một đặc trưng của Nhà nước Việt Nam. Nhưng, trong lịch sử dân tộc, sự thống nhất ấy của nhà nước phong kiến không phải lúc nào cũng bộc lộ điển hình. Chỉ sau khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, sự thống nhất không tách rời giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước mới thực sự được củng cố, phát triển. Để giữ vững sự thống nhất hữu cơ đó, chúng ta cần: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tập trung xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử cũng như xây dựng nền hành chính quốc gia vững mạnh.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:31:00 AM | Đã xem: 4999 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Ảnh hưởng của tâm lý sản xuất nhỏ đối với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay

Tâm lý sản xuất nhỏ không chỉ là đặc trưng của người nông dân, mà ít nhiều còn thẩm thấu vào các tầng lớp xã hội khác. Tâm lý sản xuất nhỏ và ý thức tiểu nông là một trở ngại lớn đối với việc đổi mới tư duy và thực hiện dân chủ ở nông thôn hiện nay. Để khắc phục, xoá bỏ ảnh hưởng của tâm lý sản xuất nhỏ, ngoài những biện pháp cần thiết khác, cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình dân chủ hoá ở nông thôn. Việc thực hiện, phát huy dân chủ lại là cơ sở vững chắc để người nông dân đoạn tuyệt với những gì cũ kỹ, lạc hậu, lỗi thời, phản phát triển và hướng đến cái mới, hiện đại, tiến bộ, văn minh.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:37:26 AM | Đã xem: 1960 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất