QC Shop
Ảnh minh họa

Mối quan hệ giữa chức năng xã hội - chính trị và chức năng xã hội - dân sự trong việc kiện toàn nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Theo quan niệm mácxít, nhà nước vừa có chức năng xã hội - chính trị, vừa có chức năng xã hội - dân sự. Tư tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về vấn đề này là cơ sở phương pháp luận quan trọng đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để phát triển sự thống nhất giữa chức năng xã hội - chính trị và chức năng xã hội - dân sự của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần: Nhận thức và xử lý đúng đắn những mâu thuẫn chủ yếu trong sự thống nhất giữa các chức năng của nhà nước; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta; xây dựng mối quan hệ hữu cơ giữa phương thức thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, phương thức tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước và phương thức làm chủ của nhân dân.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:34:06 AM | Đã xem: 1361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Một số vấn đề lý luận về quan hệ nhà nước, xã hội và công dân trong nhà nước pháp quyền

Giữa nhà nước pháp quyền và xã hội công dân, cũng như giữa nhà nước pháp quyền và cá nhân (công dân) có mối quan hệ biện chứng. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và cá nhân (công dân) là quan hệ thống nhất về quyền và nghĩa vụ pháp lý, được khẳng định bằng hiến pháp và cụ thể hoá thông qua các quan hệ pháp luật. Để giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước, xã hội và cá nhân (công dân), theo tác giả, cần: xác định mức độ can thiệp hợp lý của nhà nước vào xã hội, đồng thời xây dựng quy chế trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và cá nhân (công dân) theo nguyên tắc quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:30:22 AM | Đã xem: 2009 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được coi là những biện pháp chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Ở đây, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của mình đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Đảng cần phải: Tập trung giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể; xác định rõ nhiệm vụ, phương thức hoạt động và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở.

 

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:22:53 AM | Đã xem: 1190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới của nước ta. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội… trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Để tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cần: nâng cao năng lực trí tuệ, trình độ tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng; nâng cao hơn nữa những phẩm chất chính trị; tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng…

Thời gian đăng:: 31-10-2015 03:34:27 AM | Đã xem: 26131 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Độc lập dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Độc lập dân tộc luôn là một mục tiêu hàng đầu của mọi quốc gia dân tộc. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, vấn đề này có những biểu hiện riêng, nhưng cũng phải đảm bảo được những nội dung của nó, chủ yếu là quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Đối với dân tộc Việt Nam, để có thể phát triển một cách bền vững thì vấn đề độc lập dân tộc luôn được gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:45:20 AM | Đã xem: 11909 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Vấn đề nhận thức và giải quyết mối quan hệ chính trị - kinh tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Giữa chính trị và kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ và tác động biện chứng với nhau. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ hoá xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:36:42 AM | Đã xem: 4064 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

30 năm sau đại thắng mùa xuân 1975 - Bài học về niềm tin và lòng nhân ái

Trong bài này, tác giả rút ra hai bài học quan trọng từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đó là bài học về niềm tin vào tính chính nghĩa và sự tất thắng của dân tộc, vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn và bài học về lòng nhân ái. Chính niềm tin và lòng nhân ái là những giá trị đã góp phần làm nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Dù có gặp khó khăn như thế nào do khách quan hoặc chủ quan thì cũng không được để mất hai sức mạnh đó, bởi vì đó là những điểm tựa tinh thần của dân tộc trong xây dựng đất nước hiện nay.    

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:30:30 AM | Đã xem: 833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở nước ta hiện nay

Năng lực tư duy lý luận có vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với người cán bộ lãnh đạo. Với vị trí đặc thù của mình, là khâu trung gian, là cầu nối trong quy trình lãnh đạo, quản lý từ trung ương và tỉnh đến cơ sở, cán bộ chủ chốt cấp huyện cần phải có trình độ và năng lực tư duy lý luận nhất định mới hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình. Theo chúng tôi, ở nước ta hiện nay, hoạt động lãnh đạo, quản lý của người cán bộ chủ chốt cấp huyện, bên cạnh những điểm tích cực còn có những hạn chế nhất định. Bài viết đưa ra những nguyên tắc và giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 04:23:12 AM | Đã xem: 2105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Thông tin xã hội và vai trò của nó trong quản lý xã hội

Thông tin xã hội có nội dung rất đa dạng và phức tạp. Đối với quản lý xã hội, vai trò quan trọng của nó được thể hiện ở chỗ: thứ nhất, thông tin xã hội là cơ sở, điều kiện cần thiết để tiến hành quản lý xã hội; thứ hai, tuỳ theo chất lượng, nó có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm tốc độ phát triển của hệ thống xã hội và cuối cùng, quyết định sự thành công hay thất bại của cả quá trình quản lý xã hội.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 04:04:48 AM | Đã xem: 4044 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Triết học tự nhiên , KHCN & MT
Ảnh minh họa

Cổ phần hóa - Một phương tiện quan trọng để thực hiện sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu

Từ mô hình kế hoạch hoá tập trung chuyển sang mô hình kinh tế thị trường, thì vấn đề đa dạng hoá các hình thức sở hữu là một đòi hỏi khách quan. Để thực hiện đa dạng hoá các hình thức sở hữu, chúng ta cần xem cổ phần hoá là một phương tiện quan trọng và hiệu quả. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó, cần phải xây dựng được hành lang pháp lý đảm bảo: 1) Cổ phần hoá không biến thành tư nhân hóa; 2) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với quá trình cổ phần hoá.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:54:43 AM | Đã xem: 1055 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh minh họa

Xu hướng phát triển của kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

Trong quá trình đổi mới, nhất là trong thời gian gần đây, kinh tế tư nhân ở nước ta phát triển khá nhanh và mạnh. Tuy nhiên, nó vẫn còn nhiều hạn chế về mọi phương diện. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân sẽ phát triển thành kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa hoặc một loại hình tương tự nào đó. Xét về lôgíc phát triển và xuất phát điểm hiện nay, con đường phát triển của kinh tế cá thể và tiểu chủ là kinh tế tư nhân xã hội chủ nghĩa ® kinh tế tư nhân - nhà nước xã hội chủ nghĩa ® kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:46:28 AM | Đã xem: 2101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Đổi mới về sở hữu ở Việt Nam: Một số cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận căn bản của việc đổi mới về sở hữu ở Việt Nam là: thứ nhất, sự đổi mới quan niệm về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thứ hai, sự thay đổi quan niệm về sở hữu, coi sở hữu vừa là mục đích vừa là phương tiện. Theo đó, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần với các loại hình sở hữu khác nhau là chiến lược lâu dài và tối ưu, nhằm phát triển lực lượng sản xuất, năng động hoá nền kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân lao động. Sự thành công tiếp theo của công cuộc đổi mới phần nhiều phụ thuộc vào những chủ trương và giải pháp nhằm sử dụng một cách tối ưu các loại hình sở hữu.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:08:22 AM | Đã xem: 2580 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Trong giai đoạn cách mạng mới, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cần được coi trọng và đẩy mạnh.Cùng với việc phát huy những truyền thống và kinh nghiệm vốn có, Đảng cần tiến hành đổi mới tư duy lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ; đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đó chính là những biện pháp tích cực, cần thiết để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 02:52:33 AM | Đã xem: 1140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Vấn đề phát huy vai trò quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quần chúng nhân dân là lực lượng chân chính sáng tạo nên lịch sử. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhờ sức mạnh vô địch của lực lượng này, đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế và văn hoá - xã hội… Trong bài viết này, tác giả đã có sự phân tích xác đáng nhằm luận chứng rõ vì sao việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:31:34 AM | Đã xem: 12530 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Để phát triển con người một cách bền vững

Phát triển con người một cách bền vững là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển con người một cách bền vững là phát triển thường xuyên, liên tục và lâu dài mọi năng lực thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách con người – phát triển những năng lực bản chất nhất, những năng lực đang ở dưới dạng tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và ngày càng nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng đồng và qua đó, tạo động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Để phát triển con người một cách bền vững, cần phải tuân thủ quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện và cách tiếp cận đúng. Cách tiếp cận đúng đắn là cách tiếp cận quán triệt quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và xem xét con người trên quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện.

 

 

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:25:21 AM | Đã xem: 4231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh minh họa

Đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu và ý nghĩa chiến lược của sự đổi mới đó đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam, việc đổi mới quan niệm về sở hữu nói chung, về chế độ và hình thức sở hữu, về thành phần kinh tế nói riêng, là bước đột phá hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Với nhận thức đúng đắn là lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi nó phát triển không đồng bộ, có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ chiến lược phát triển đất nước là xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu; nhiều thành phần kinh tế. Với chiến lược phát triển này, trong gần 20 năm đổi mới, từ các hình thức sở hữu cơ bản là sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, ở Việt Nam hiện nay, đã hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu; kinh tế tư nhân, kể cả tư bản tư nhân đã được xác định là các thành phần kinh tế có vị trí quan trọng lâu dài. Trên thực tế, sự đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu đang ngày càng phát huy vai trò động lực và ý nghĩa chiến lược của nó. 

Thời gian đăng:: 24-10-2015 04:53:03 AM | Đã xem: 2138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:33:28 AM | Đã xem: 834 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Mấy vấn đề về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đổi mới

Trong quá trình tồn tại và phát triển, Đảng muốn giành được uy tín, giữ được vai trò tiền phong thì phải tạo dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đủ cả đức lẫn tài. Đội ngũ cán bộ có đầy đủ cả hai mặt ấy sẽ làm cho Đảng luôn vững vàng, có đủ ý chí và nghị lực, có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đề xuất được đường lối đúng đắn, đưa sự nghiệp của Đảng đi đến thắng lợi. Thực tiễn lịch sử của Đảng ta đã minh chứng điều đó. Chính vì vậy, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện và phát huy phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:59:29 AM | Đã xem: 20229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:35:55 AM | Đã xem: 1341 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất