QC Shop
Ảnh minh họa

Phát huy tinh thần dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay

Tinh thần dân tộc Việt Nam là ý thức dân tộc đã được hình thành trong suốt quá trình lịch sử và được biểu hiện ở các giá trị trong truyền thống văn hóa của người Việt, là sự kết tinh và thăng hoá của các giá trị truyền thống của dân tộc, trong đó tinh thần yêu nướctinh thần độc lập dân tộc là hai giá trị truyền thống chủ đạo. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, tinh thần dân tộc đó đã được phát huy đến cao độ. Chính vì vậy, dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục bất cứ một thế lực nào.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, việc giữ vững và phát huy tinh thần dân tộc được thể hiện ở chỗ: thứ nhất, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc; thứ hai, tìm mô hình phát triển phù hợp với điều kiện của Việt Nam để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường đối thoại với các nền văn hóa khác để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc là phương thức hữu hiệu để thực hiện điều đó.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 01:34:13 AM | Đã xem: 3377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay

Toàn cầu hoá hiện nay không chỉ là sản phẩm, là thành quả của nền văn minh nhân loại, mà còn là sản phẩm của nền kinh tế thị trường hiện đại và chính sách của các nước phát triển, nhất là của Hoa Kỳ. Toàn cầu hoá hiện nay là một quá trình khách quan, diễn ra trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; nó không chỉ tạo cơ hội phát triển cho tất cả các nước, mà còn tạo ra những thách thức không nhỏ cho nhiều nước. Trong bối cảnh này, hội nhập quốc tế là cách tốt nhất để các dân tộc, các quốc gia cùng phát triển, để các nước chậm tiến thực hiện con đường phát triển rút ngắn. Toàn cầu hoá hiện nay cũng đặt ra những cơ hội và thách thức cho việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống. Để có thể nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thử thách này, chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, có thể coi là một giải pháp hữu hiệu để phát huy vai trò động lực của các giá trị truyền thống.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:59:45 AM | Đã xem: 2659 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội - nhân văn và lý luận ở nước ta hiện nay: Quan niệm và vấn đề đặt ra

Khoa học xã hội – nhân văn, trong đó có lý luận, là lĩnh vực khoa học  rất cần thiết đối với sự tồn tại, phát triển của con người và xã hội. Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học này phải tập trung vào nghiên cứu lý luận, nhằm tìm ra lời giải cho bài toán phát triển và phát triển bền vững. Đặc điểm nổi bật của khoa học xã hội – nhân văn và lý luận là: 1) phải đạt tính chính xác; 2) có quan hệ trực tiếp với chính trị; 3) nghiên cứu cơ bản càng sâu sắc sẽ càng làm chín muồi những nghiên cứu ứng dụng. Vì thế, để làm sáng tỏ triết lý phát triển của Việt Nam trong bối cảnh và điều kiện hiện nay, nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội – nhân văn và lý luận phải xuất phát từ chính thực tiễn của nước ta, đồng thời triển khai trên cơ sở xây dựng được một chiến lược xác định, cụ thể.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 12:35:50 AM | Đã xem: 2958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 17-06-2015 05:03:14 AM | Đã xem: 1942 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 17-06-2015 04:31:24 AM | Đã xem: 3594 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Triết học Mác - Lênin
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Xã hội hóa dịch vụ công - Một nội dung trong đổi mới phương thức hoạt động của Chính phủ

Bài này đề cập đến một số vấn đề liên quan tới việc đổi mới quan niệm về vai trò của Nhà nước trong thực hiện dịch vụ công và phương thức thực hiện như là một khía cạnh trong cải cách nền hành chính công nói chung. 

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:48:43 AM | Đã xem: 8585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ xã hội và công bằng xã hội phải được thực hiện ngay trong từng bước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nền kinh tế thị trường mà Việt Nam đang tạo dựng và phát triển có thể đảm bảo thực hiện công bằng xã hội. Thậm chí, trong điều kiện trình độ phát triển của lực lượng sản xuất như hiện nay thì chỉ duy nhất nền kinh tế đó mới có thể thực hiện tốt nhất công bằng xã hội. Công bằng xã hội phải được tiến hành ngay trong mỗi bước phát triển, song song với tăng trưởng kinh tế, và đó là một trong những động lực của sự phát triển kinh tế – xã hội. Việc thực hiện công bằng xã hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phân phối khác nhau cả từ bên ngoài lẫn bên trong nội dung kinh tế của khái niệm công bằng.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:33:29 AM | Đã xem: 1747 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chủ quyền, an ninh quốc gia dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế

An ninh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nước, bởi lẽ, đây là vấn đề tồn vong của các chủ thể chính trị cấu thành hệ thống quốc tế. Trong các xã hội khác nhau và ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, quan niệm về an ninh không đồng nhất, mà trái lại, khác nhau về nội dung và bản chất. Quan niệm truyền thống hiểu an ninh gần với chiến tranh (như trong thời kỳ chiến tranh lạnh), hoà bình, độc lập, chủ quyền quốc gia hoặc sự tồn tại của hệ thống chính trị. Trong thời gian gần đây, dưới tác động của toàn cầu hoá, khái niệm an ninh được hiểu một cách tổng thể hơn, bao quát cả những bình diện mang bản chất phi quân sự. Cùng với những thay đổi trong quan niệm về an ninh quốc gia, tư duy chiến lược, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng đang có sự thay đổi về cơ bản.

Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:47:32 PM | Đã xem: 3256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:42:58 PM | Đã xem: 1328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Về "tự do" với tư cách phạm trù của triết học xã hội

Về "tự do" với tư cách phạm trù của triết học xã hội

Trong triết học xã hội, “Tự do” với tư cách một phạm trù được quan niệm là cái cần cho con người trong việc tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần để thông qua đó, mỗi cá nhân bộc lộ toàn bộ khả năng và thiên hướng của mình. Ý thức về tự do và vươn tới tự do chỉ có trong xã hội loài người. Nghịch lý hay mâu thuẫn  trong quá trình vươn tới sự tự thể hiện được thể hiện trong mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực. Với tư cách một phạm trù lịch sử, “Tự do” được nhận thức và lý giải theo tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại  và luôn là đề tài hấp dẫn đối với các nhà triết học, từ cổ đại đến hiện đại. Với triết học Mác - Lênin, tự do là sự nhận thức được cái tất yếu, tự do  ý chí là năng lực nhận thức hoạt động thực tiễn và tự do là sản phẩm phát triển của lịch sử, tự do của mỗi người  là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người, việc đòi hỏi tự do tuyệt đối, gán cho tự do giá trị tuyệt đối trước những giá trị khác là không tưởng.

Thời gian đăng:: 02-06-2015 04:33:05 AM | Đã xem: 2102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Triết học tinh thần
Thời gian đăng:: 01-06-2015 04:40:51 AM | Đã xem: 5913 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Nguồn: Internet

Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ có những biến đổi nhanh chóng như ngày nay được coi là những phương thức cơ bản, quan trọng nhất để cải biến một xã hội nông nghiệp, lạc hậu thành một xã hội công nghiệp, văn minh. Hai quá trình này không tách rời, biệt lập nhau; trái lại, chúng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động biện chứng. 

Thời gian đăng:: 01-06-2015 03:48:11 AM | Đã xem: 1447 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất