QC Shop
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta

Nghệ thuật phân tích và giải quyết mâu thuẫn xã hội là một nét nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự kế thừa tư tưởng biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với phương pháp tư duy mềm dẻo kiểu phương Đông. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mâu thuẫn xã hội có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng đối với việc nhận thức và giải quyết các mâu thuẫn xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tư tưởng của Người về vấn đề này được Đảng ta quán triệt, vận dụng một cách sáng tạo trong công cuộc đổi mới, góp phần tạo nên sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thời gian đăng:: 16-11-2015 02:16:51 PM | Đã xem: 3064 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh tư liệu

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bước phát triển mới về đạo đức trong văn hóa Việt Nam

Trong tư tưởng đạo đức của mình, Hồ Chí Minh đã phát triển các giá trị đạo đức dân tộc, tiếp biến tinh hoa đạo đức của nhân loại, xác lập nhiều chuẩn mực đạo đức mới trong văn hoá Việt Nam. Các tư tưởng về công bằng, bình đẳng xã hội; về sự kết hợp giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân; về chủ nghĩa yêu nước kiểu mới, về lòng khoan dung và nhân đạo; về đạo đức sinh thái… dựa trên nội dung mới của phạm trù thiện - ác, lương tâm, vinh dự, trách nhiệm xã hội và ý nghĩa cuộc sống đã nâng nền văn hoá Việt Nam lên một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Vì vậy, việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp lớn trong lịch trình xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Thời gian đăng:: 16-11-2015 02:13:24 PM | Đã xem: 1175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Ph.Ăngghen và chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trung Quốc hiện nay

Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen là người đặt nền móng cơ bản cho tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực vậy, những thành tựu vĩ đại trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được ngày nay là nhờ đi theo đúng đường lối của chủ nghĩa xã hội khoa học, thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ thực tiễn phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, có thể khẳng định rằng, tính kiên định về chính trị, tư tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân lao động Trung Quốc là nhân tố hết sức quan trọng.

Thời gian đăng:: 14-11-2015 03:18:46 PM | Đã xem: 1029 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

"Hệ tư tưởng Đức" trong sự tiến triển quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo

Để làm rõ giá trị lịch sử của “Hệ tư tưởng Đức“ trong sự tiến triển quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo, trước hết, tác giả đã chỉ ra và phân tích bối cảnh lịch sử hình thành quan niệm của các ông về tôn giáo. Tiếp đó, tác giả đã luận giải những luận điểm chủ yếu của các ông về tôn giáo trong “Hệ tư tưởng Đức“ để qua đó, khẳng định đây là tác phẩm đánh dấu bước đột phá trong quan niệm của các ông về tôn giáo khi coi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội bị chi phối bởi cơ sở kinh tế và điều kiện xã hội, mang tính lịch sử – cụ thể và do vậy, khi nghiên cứu quan niệm của các ông về tôn giáo, không nên tuyệt đối hoá, mà cần có quan điểm lịch sử – cụ thể.

Thời gian đăng:: 14-11-2015 02:46:37 PM | Đã xem: 1017 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Quan điểm duy vật về xã hội của C.Mác và Ph.Ăngghen trong Hệ tư tưởng Đức

Trong Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra những quan điểm duy vật về xã hội mà nhờ đó, lần đầu tiên trong lịch sử triết học, chủ nghĩa duy tâm đã bị “tống ra khỏi” lĩnh vực xã hội. Đó là: quan điểm về các hành vi lịch sử đầu tiên của con người; quan điểm về tiêu chuẩn phân biệt con người với súc vật; quan điểm về vai trò của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của xã hội; quan điểm về hai quan hệ song trùng trong sự sản xuất ra đời sống; quan điểm về vai trò của quan hệ giữa người và người về vật chất đối với quan hệ giữa người và người về tinh thần. 

Thời gian đăng:: 14-11-2015 02:42:50 PM | Đã xem: 2964 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người, giải phóng con người trong Hệ tư tưởng Đức và sự vận dụng của Đảng ta

Bài viết tập trung luận giải quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người hiện thực và hoạt động của nó với tư cách đối tượng của sự suy tư triết học về con người; đồng thời làm rõ sự đánh giá của các ông về những sai lầm của Hêghen và L.Phoiơbắc khi nghiên cứu vấn đề con người. Trên cơ sở đó, phân tích quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về giải phóng con người, về con đường, phương tiện và những tiền đề vật chất cần thiết cho sự giải phóng con người.Qua đó, cho thấy sự vận dụng quan điểm này của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước.

Thời gian đăng:: 14-11-2015 01:50:35 PM | Đã xem: 3559 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Quan niệm duy vật về lịch sử với tư cách một hệ thống lý luận khoa học trong Hệ tư tưởng Đức

Khẳng định quan niệm duy vật về lịch sử mà C.Mác và Ph.Ăngghen đưa ra trong “Hệ tư tưởng Đức” là một hệ thống lý luận khoa học, tác giả bài viết đã phân tích quá trình hình thành phương pháp tư duy hệ thống ở các ông, làm rõ tiến trình xây dựng và phát triển quan niệm này của các ông với tư cách một triết học khoa học về lịch sử và mang ý nghĩa khoa học phổ biến. Đồng thời, đưa ra và luận giải quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về xã hội, về lịch sử nhân loại với tư cách một hệ thống, một chỉnh thể không ngừng vận động và phát triển; chứng minh tính hệ thống mà các ông đã xây dựng trong quan niệm duy vật về lịch sử.

Thời gian đăng:: 14-11-2015 01:47:22 PM | Đã xem: 1620 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Bản chất của Đảng Cộng sản là vấn đề đặc biệt quan trọng. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân là “bản chất cấp 1” của Đảng Cộng sản; đồng thời, Đảng Cộng sản còn có những bản chất ở cấp độ khác, như “bản chất nhân dân lao động”, “bản chất dân tộc”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề “bản chất của Đảng” có liên quan chặt chẽ, nhưng không đồng nhất với vấn đề “Đảng của những ai”. Cần phải khẳng định rằng, giữ vững và nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta là điều kiện tiên quyết, bảo đảm cho sự thành công của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 06:09:51 PM | Đã xem: 7908 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen về nguồn gốc và bản chất của ý thức trong "Hệ tư tưởng Đức"

Trong Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã phê phán quan niệm sai lầm của phái Hêgen trẻ và đưa ra quan niệm của mình về nguồn gốc và bản chất của ý thức. Theo các ông, ý thức là của con người, được con người sản sinh ra trong quá trình lao động. Nói cách khác, ý thức có nguồn gốc từ trong xã hội và là sản phẩm của xã hội, không phụ thuộc vào ý chí hay tư tưởng của bất kỳ cá nhân nào. Bản chất của ý thức chính là “sự tồn tại được ý thức”. Với những tư tưởng đúng đắn đó, C.Mác và Ph.Ăngghen không những khắc phục được quan điểm duy tâm, siêu hình trước đó về vấn đề nguồn gốc và bản chất của ý thức, mà còn đặt cơ sở ban đầu cho sự ra đời của một thế giới quan mới, khoa học và tiến bộ.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 04:01:02 PM | Đã xem: 2127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen về cách mạng vô sản và ý nghĩa của nó trong thời đại ngày nay

Với quan niệm duy vật về lịch sử, trong “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng cơ sở lý luận vững chắc cho sự phát triển tư tưởng về cách mạng vô sản. Theo các ông, cách mạng vô sản là một quy luật tất yếu mà lịch sử phải trải qua trong tiến trình vận động, phát triển của nó. Những tiền đề vật chất của cuộc cách mạng đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự hình thành giai cấp vô sản. Về tính chất, nó là cuộc cách mạng triệt để, toàn diện và sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại. Có thể khẳng định rằng, cho đến nay, những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen trong “Hệ tư tưởng Đức” về cách mạng vô sản vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn.

Thời gian đăng:: 09-11-2015 03:57:44 PM | Đã xem: 7219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Nghiên cứu và vận dụng học thuyết đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện hiện nay như thế nào?

Hiện nay, ở nước ta, có một số ý kiến cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, cần phải bổ sung, phát triển học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo các ý kiến đó, học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin đã có thiếu sót khi coi đấu tranh là tuyệt đối, mà không coi trọng sự thống nhất. Họ quan niệm rằng, điều đó chỉ đúng trong điều kiện trước đây và chỉ là sách lược; rằng, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, không thể nói đến đấu tranh giai cấp nữa mà chỉ nên nói đến sự hòa hợp giữa các giai cấp mới xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bài viết này, chúng tôi muốn trình bày quan niệm của mình về học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Đảng ta hiện nay để bày tỏ sự không tán thành với những ý kiến trên đây.

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:47:25 PM | Đã xem: 4119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Một số vấn đề triết học về con người trong "Hệ tư tưởng Đức"

Trong Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận chứng một cách khoa học những vấn đề triết học về con người. Các ông cho rằng, cần phải bắt đầu từ những con người hiện thực, cụ thể; rằng, hoạt động sản xuất là điều kiện nền tảng cho sự tồn tại, phát triển của con người. Với tính cách một thực thể sinh học - xã hội, có ý thức và năng lực sáng tạo, con người vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của quá trình phát triển lịch sử. Con người là lực lượng sáng tạo nên lịch sử. Những nhu cầu của con người trở thành động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Với những quan niệm như vậy, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đặt nền móng vững chắc cho việc nghiên cứu, nhận thức triết học về con người và con đường để hoàn thiện bản chất người.

 

 

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:17:54 PM | Đã xem: 1129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

"Hệ tư tưởng Đức" - Tác phẩm đánh dấu sự ra đời một thế giới quan mới, một quan niệm duy vật về lịch sử

Trên cơ sở phân tích và luận giải những luận điểm cơ bản mà lần đầu tiên, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra và trình bày một cách tương đối hoàn chỉnh, có hệ thống, sâu sắc để trên cơ sở đó, xây dựng một quan niệm mới, duy vật biện chứng về thế giới và về lịch sử nhân loại, tác giả đã khẳng định rằng, cái làm nên giá trị trường tồn, sức sống bền vững và ý nghĩa lịch sử lớn lao của “Hệ tư tưởng Đức” chính là thế giới quan duy vật biện chứng và quan niệm duy vật về lịch sử. Bởi lẽ, đó là những thành tố đã làm nên bước ngoặt cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại, tạo ra một phương pháp luận thực sự khoa học cho việc nghiên cứu tiến trình phát triển của xã hội loài người và bước đầu đặt cơ sở lý luận cho chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách kết quả có tính quy luật của tiến trình lịch sử khách quan, một cuộc vận động hiện thực trên cơ sở và nền tảng kinh tế - xã hội phát triển mà hiện đang được chúng ta lấy làm nền tảng tư tưởng, làm cơ sở lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Thời gian đăng:: 07-11-2015 03:14:49 PM | Đã xem: 4383 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về những tiền đề của lịch sử trong "Hệ tư tưởng Đức" và ý nghĩa của chúng

Trên cơ sở trình bày và phân tích quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về năm tiền đề của lịch sử, tác giả khẳng định rằng: thứ nhất, cả năm tiền đề là những tiêu chí quan trọng để phân biệt con người với con vật, trong đó bốn tiền đề ban đầu là nhu cầu cơ bản và sản xuất, sự xuất hiện nhu cầu mới, việc tái tạo ra người khác, phương thức sản xuất và hợp tác thuộc về những yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội; thứ hai, nhu cầu không chỉ là động lực mà còn là nguồn gốc, tức là cái khởi nguồn của sự biến đổi và phát triển của lịch sử và thứ ba, ý thức là một trong những nhân tố không thể thiếu được của lịch sử. Với ý nghĩa đó, có thể nói, “Hệ tư tưởng Đức” là tác phẩm đánh dấu sự chuyển biến một cách căn bản từ lập trường duy tâm sang lập trường duy vật khi xem xét lĩnh vực xã hội của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 03:07:23 PM | Đã xem: 5542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Sức sống của "Hệ tư tưởng Đức"

“Hệ tư tưởng Đức” là tác phẩm mà khi trình bày “chủ nghĩa duy vật mới”, đường lối triết học mới, C.Mác và Ph.Ăngghen đã bước đầu trình bày có hệ thống một số nguyên lý cơ bản của quan điểm duy vật về lịch sử và trên cơ sở đó, luận chứng có căn cứ vững chắc một lý luận mới về chủ nghĩa xã hội khoa học. Sức sống của những tư tưởng đó là ở chỗ, chúng cung cấp cho chúng ta cái nhìn biện chứng về sự vận động và phát triển của xã hội nói chung, của lực lượng sản xuất, đặc biệt là tư liệu sản xuất và con người nói riêng. Không chỉ thế, chúng còn cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng để chúng ta khẳng định chủ nghĩa cộng sản là một cuộc vận động hiện thực trên cơ sở và một nền tảng kinh tế phát triển nhằm xoá bỏ tình trạng hiện tồn chứ tuyệt nhiên không phải là một lý tưởng trừu tượng hay không tưởng buộc hiện thực phải tuân theo.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 03:03:33 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Quan niệm của Ph.Ăngghen về tình yêu, hôn nhân và gia đình trong tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước"

Trong “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”, Ph.Ăngghen đã luận giải mối quan hệ biện chứng giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình. Tình yêu, theo quan niệm của ông, là những giá trị cao quý, là quyền hết sức cơ bản của con người. Nhưng, để có được tình yêu và hôn nhân thật sự tự do, trước hết phải xoá bỏ chế độ tư hữu, xoá bỏ mọi sự áp bức, bóc lột. Tình yêu là cơ sở nền tảng của hôn nhân và cuộc sống gia đình bền vững; hôn nhân và cuộc sống gia đình bền vững là cái “nôi” nuôi dưỡng và bảo đảm cho tình yêu tồn tại lâu dài và ngày càng phát triển. Có thể nói, đó là thông điệp mà Ph.Ăngghen muốn gửi lại cho các thế hệ sau ông.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 11:09:37 AM | Đã xem: 5046 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Cống hiến của Ph.Ăngghen trong việc xây dựng, phát triển chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng

Ph.Ăngghen đã đi vào lịch sử tư tưởng triết học nhân loại với tư cách người cùng với C.Mác và độc lập với C.Mác tạo nên một cuộc cách mạng vĩ đại trong triết học bằng việc xây dựng và phát triển cả chủ nghĩa duy vật lẫn phép biện chứng, làm cho triết học trở thành công cụ nhận thức và cải tạo thế giới. Ngay từ những tác phẩm đầu tay, Ph.Ăngghen đã nhận thấy cái “hạt nhân hợp lý” trong triết học Hêgen là phép biện chứng và ông đã bảo vệ, phát triển tư tưởng về tính thống nhất của thế giới, về sự vận động, phát triển tất yếu, nội tại và có tính quy luật của thế giới. Trong hàng loạt tác phẩm triết học được thừa nhận là những tác phẩm kinh điển, như “Hệ tư tưởng Đức”, “Chống Đuyrinh”, “Biện chứng của tự nhiên”, “Lútvích Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức”, Ph.Ăngghen không chỉ luận chứng và chứng minh vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, mà còn luận giải và chứng minh rằng, tư duy, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất, phản ánh sự tồn tại  của thế giới đó; tính thống nhất của thế giới  là ở tính vật chất của nó; vận động là phương thức tồn tại của vật chất; không gian và thời gian là những phương thức tồn tại chủ yếu của vật chất; nhận thức là một quá trình, chân lý tuyệt đối được hình thành từ những chân lý tương đối, mỗi chân lý tương đối đều chứa đựng một yếu tố nào đó của chân lý tuyệt đối,... Rằng, phép biện chứng là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất và quy luật phủ định của phủ định là những quy luật cơ bản nhất, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là những nguyên lý nền tảng, các phạm trù tất yếu và ngẫu nhiên, bản chất và hiện tượng, nguyên nhân và kết quả,… là những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng; và do vậy, phép biện chứng là hình thức tư duy quan trọng nhất của cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội, là phương pháp luận nền tảng của các khoa học này.

Thời gian đăng:: 06-11-2015 11:06:19 AM | Đã xem: 1927 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Tư tưởng Ph.Ăngghen và thời đại hiện nay

Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen đã thực hiện bước ngoặt cách mạng trong tư tưởng triết học nhân loại, xây dựng nên thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng. Ông đã xây dựng lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học, làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản. Các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại đã và đang chứng minh những khái quát của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về khoa học. Nhiều nguyên lý được Ph.Ăngghen đề cập trong “Chống Đuyrinh”, “Biện chứng của tự nhiên” đã góp phần xây dựng nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho sự phát triển của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hướng khoa học vào mục tiêu giải phóng và phát triển con người…

Thời gian đăng:: 06-11-2015 11:02:29 AM | Đã xem: 1437 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh tư liệu

Tính cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Nền đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh là nền “đạo đức cách mạng”. Đạo đức cách mạng, theo Người, là kết quả của sự đấu tranh, rèn luyện và tu dưỡng thường xuyên, liên tục của mỗi con người. Đạo đức mới – đạo đức cách mạng hoàn toàn đối lập và đổi mới về chất so với các kiểu đạo đức cũ, thủ cựu của giai cấp bóc lột. Có thể khẳng định rằng, việc quán triệt đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, mà cơ bản là tính cách mạng trong đó, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 03:19:06 PM | Đã xem: 2687 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Ở Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước có vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử. Bên cạnh những hạn chế nhất định, chủ nghĩa yêu nước truyền thống cũng có những điểm tích cực. Đó là truyền thống đánh giặc ngoại xâm, đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, mong muốn đem lại hạnh phúc cho dân… Những tinh hoa này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo ra một bước phát triển mới về chất của chủ nghĩa yêu nước truyền thống – chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh. Nhờ đó, tạo ra một sức mạnh mới cho dân tộc Việt Nam, dẫn đắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:43:02 PM | Đã xem: 5519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất