QC Shop
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Tư tưởng Ph.Ăngghen và thời đại hiện nay

Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen đã thực hiện bước ngoặt cách mạng trong tư tưởng triết học nhân loại, xây dựng nên thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng. Ông đã xây dựng lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học, làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản. Các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại đã và đang chứng minh những khái quát của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về khoa học. Nhiều nguyên lý được Ph.Ăngghen đề cập trong “Chống Đuyrinh”, “Biện chứng của tự nhiên” đã góp phần xây dựng nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho sự phát triển của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hướng khoa học vào mục tiêu giải phóng và phát triển con người…

Thời gian đăng:: 06-11-2015 11:02:29 AM | Đã xem: 2372 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh tư liệu

Tính cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Nền đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh là nền “đạo đức cách mạng”. Đạo đức cách mạng, theo Người, là kết quả của sự đấu tranh, rèn luyện và tu dưỡng thường xuyên, liên tục của mỗi con người. Đạo đức mới – đạo đức cách mạng hoàn toàn đối lập và đổi mới về chất so với các kiểu đạo đức cũ, thủ cựu của giai cấp bóc lột. Có thể khẳng định rằng, việc quán triệt đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, mà cơ bản là tính cách mạng trong đó, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 03:19:06 PM | Đã xem: 4020 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Ở Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước có vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử. Bên cạnh những hạn chế nhất định, chủ nghĩa yêu nước truyền thống cũng có những điểm tích cực. Đó là truyền thống đánh giặc ngoại xâm, đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, mong muốn đem lại hạnh phúc cho dân… Những tinh hoa này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo ra một bước phát triển mới về chất của chủ nghĩa yêu nước truyền thống – chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh. Nhờ đó, tạo ra một sức mạnh mới cho dân tộc Việt Nam, dẫn đắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:43:02 PM | Đã xem: 12030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
V.I.Lênin

Quan điểm của V.I.Lênin về chủ nghĩa cơ hội

V.I.Lênin cho rằng, sự xuất hiện của chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân là khó tránh khỏi và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Với tính cách một lực lượng chính trị, chủ nghĩa cơ hội đã xuyên tạc và làm tầm thường hoá chủ nghĩa Mác; hô hào “cách tân”, “sửa lại” chủ nghĩa Mác theo hướng có lợi cho nó; “hoá trang” làm người mácxít… V.I.Lênin đã vạch trần mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội trong phong trào công nhân. Có thể nói, việc nghiên cứu quan điểm của Lênin về vấn đề này sẽ cung cấp cho chúng ta những cơ sở khoa học để đấu tranh chống lại những tư tưởng cơ hội chủ nghĩa một cách có hiệu quả.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:39:37 PM | Đã xem: 7024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Từ một số quan điểm xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh, suy nghĩ về công tác xây dựng, chỉnh đốn đang trong giai đoạn hiện nay

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong mọi giai đoạn. Để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi sứ mệnh người lãnh đạo chân chính của cách mạng Việt Nam, trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, chúng ta cần kế thừa và vận dụng sáng tạo những tư tưởng khoa học, sâu sắc của Người về công tác xây dựng Đảng. Trong rất nhiều “việc cần làm ngay”, trước hết, cần đặt trọng tâm vào một số nhiệm vụ ưu tiên - thực hành dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh xây dựng đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.   

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:34:47 PM | Đã xem: 2337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh tư liệu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân

Tư tưởng về chế độ dân chủ nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung căn bản của tư tưởng đó không những là dân chủ về chính trị, về xã hội, mà cả về kinh tế - lĩnh vực có tính nền tảng của sự phát triển xã hội. Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân chứa đựng giá trị khoa học to lớn, tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Tư tưởng đó của Người được Đảng và nhân dân ta kế thừa, phát huy trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 11:41:21 AM | Đã xem: 13722 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Về những cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc thống nhất với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi, xuyên suốt tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Nội dung đó được thể hiện không chỉ ở tư tưởng của Người về dân tộc, về quan hệ dân tộc – giai cấp và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết dân tộc; về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân mà còn ở tư tưởng đạo đức và văn hoá Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 02:30:21 PM | Đã xem: 70606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng bạo lực cách mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng bạo lực cách mạng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Nó được khởi nguồn từ sự thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, từ nền văn hoá và văn hiến của dân tộc Việt Nam cũng như từ chính nhân cách cao cả của Người. Tính nhân văn đó thể hiện tập trung ở: sự lựa chọn con đường bạo lực cách mạng, phương pháp tổ chức lực lượng và tiến hành bạo lực cách mạng, sự nuôi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự xác định những nguyên tắc xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 02:22:41 PM | Đã xem: 16461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Tư tưởng biện chứng của Ph.Ăngghen và ý nghĩa của nó đối với thực tiễn Việt Nam hiện nay

Ph.Ăngghen đã đưa ra những tư tưởng quan trọng về phép biện chứng. Đó là cơ sở phương pháp luận giúp chúng ta nhận dạng rõ hơn con đường phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng về phép biện chứng của Ph.Ăngghen còn là cơ sở lý luận của con đường phát triển “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”. Trong quá trình phát triển xã hội theo con đường “bỏ qua” ấy, chủ nghĩa xã hội có thể giành được thắng lợi bằng cách chuyển hoá chủ nghĩa tư bản.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 02:50:23 PM | Đã xem: 3702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Triết học mácxít - Hình thức tư duy lý luận đúng đắn để tiếp cận tính toàn vẹn về con người và thế giới con người

Con người và thế giới của con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau, như tâm lý học, xã hội học, lịch sử, văn hoá học... Song, theo chúng tôi, chỉ có triết học và triết học mácxít chứ không phải triết học Cantơ, Hêgen, Phoiơbắc hay những trào lưu triết học sau này như chủ nghĩa Tômát mới, chủ nghĩa hiện sinh mới có cách giải quyết đúng đắn vấn đề này. Làm được điều này, các nhà triết học mácxít đã dựa trên quan điểm thực tiễn vật chất – tinh thần, trong đó, tâm điểm của nó là lao động của con người.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 02:13:04 PM | Đã xem: 8157 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "lấy dân làm gốc"

“Lấy dân làm gốc” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người, để thực sự “lấy dân làm gốc”,  chúng ta cần: Một là, tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; hai là, làm tốt công tác dân vận và ba là, nâng cao trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Trong điều kiện hiện nay, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được coi là một biểu hiện tập trung của tư tưởng “lấy dân làm gốc”, là một yếu tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 02:01:00 PM | Đã xem: 37910 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
C.Mác (1818 - 1883)

Biện chứng của quá trình hình thành giai cấp công nhân và sự ra đời của triết học Mác - Ý nghĩa lịch sử và hiện thực

Triết học Mác, ngay từ khi ra đời, đã trở thành nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân toàn thế giới. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, nó đã soi đường chỉ lối cho giai cấp vô sản, cho các chính đảng của giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh vẻ vang của mình. Triết học Mác, trong hiện tại và tương lai, vẫn tiếp tục là thế giới quan, phương pháp luận của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh cải tạo thế giới vì tiến bộ xã hội.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:57:36 PM | Đã xem: 3126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Phương pháp luận tiếp cận quan hệ giữa nhà nước và đời sống xã hội

Quan hệ giữa nhà nước và đời sống xã hội là vấn đề rất quan trọng. Phương pháp luận mácxít đã mang lại cách nhìn khoa học về nhà nước cũng như chức năng xã hội của nhà nước. Đặc biệt, nó cho phép thấy được sự thống nhất giữa chức năng xã hội – chính trị và chức năng xã hội – dân sự của nhà nước – một sự thống nhất trong mâu thuẫn. Những mâu thuẫn nội tại giữa các chức năng đó hội nhập vào hệ động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển của nhà nước.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 12:54:01 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức chứa đựng nhân sinh quan sâu sắc, có giá trị to lớn đối với việc xây dựng nhân cách, lý tưởng và lối sống của con người nói chung, của người chiến sĩ cách mạng nói riêng. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng của Người về đạo đức; đồng thời, khẳng định sự cần thiết phải học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là đối với những cán bộ, đảng viên.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 12:39:45 PM | Đã xem: 13161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Quan điểm mácxít về mối quan hệ đạo đức - chính trị - pháp quyền

Vệc nghiên cứu đạo đức, dù từ bất kỳ phương diện nào, cũng đều phải trả lời câu hỏi: Cái gì quy định nội dung cơ bản của đạo đức? Và với tư cách một hình thái ý thức xã hội, đạo đức phản ánh lĩnh vực nào của tồn tại xã hội? Về điều này, C.Mác và Ph.Ăngghen cho rằng, tìm hiểu hiện tượng đạo đức không thể chỉ dừng lại ở chỗ giải thích nội dung khái niệm của nó, mà còn phải đi sâu, tìm hiểu nguồn gốc xã hội, đặc điểm kinh tế, cơ sở giai cấp, nghĩa là tìm hiểu tồn tại xã hội đẻ ra hiện tượng đạo đức ấy.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:42:01 PM | Đã xem: 3184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:29:23 PM | Đã xem: 1448 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hoá luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn hoá là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định đường lối, sách lược phát triển văn hoá qua các giai đoạn cách mạng. Những quan điểm và hoạt động văn hoá của Người không những làm phong phú thêm kho tàng văn hoá của dân tộc, mà còn góp phần vào sự tiến bộ và phát triển nền văn minh của nhân loại. Công lao to lớn này đã được UNESCO khẳng định trong Nghị quyết về tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người: "Sự đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật là kết tinh truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của các dân tộc, tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Người là vị anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hoá kiệt xuất"(1).

Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:08:09 PM | Đã xem: 15871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Tư tưởng của Ph.Ăngghen về phủ định biện chứng trong Chống Đuyring

Khi nói đến lịch sử phát triển của phép biện chứng, người ta không thể không nói đến triết học Mác, đặc biệt là công lao của C.Mác và Ph.Ăngghen trong việc đưa phép biện chứng trở lại hình thức duy vật của nó. Hơn thế, phép biện chứng duy vật mà các ông xây dựng khác về chất so với phép biện chứng duy vật trong triết học Hy Lạp cổ đại, bởi nó đã kế thừa và phát triển những tinh hoa tư tưởng của nhân loại, nhất là những tư tưởng biện chứng về sự phát triển trong triết học Hêgen. Đó là một sự kế thừa có phê phán triệt để. C.Mác và Ph.Ăngghen đã loại bỏ những yếu tố duy tâm, thần bí, hư vô trong phép biện chứng của Hêgen, đồng thời giữ lại cái hạt nhân hợp lý của nó là sự phát triển. Đối với quy luật phủ định của phủ định nói chung và sự phủ định biện chứng nói riêng, các ông cũng đã kế thừa và phát triển với tinh thần như vậy.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:01:27 PM | Đã xem: 2036 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ph.Ăngghen (1820 - 1895)

Quan niệm của Ph.Ăngghen về gia đình và ý nghĩa của nó đối với việc nghiên cứu gia đình trong xã hội thông tin

Trong quan niệm của Ph.Ăngghen, gia đình không chỉ dựa trên nền tảng cơ bản nhất là nền sản xuất vật chất, mà còn dựa trên cơ sở tình yêu. Trong xã hội thông tin, gia đình hạt nhân – kiểu gia đình phổ biến của xã hội tư bản – vẫn tồn tại nhưng không còn là kiểu gia đình thống trị. Ngoài nó, còn có những hình thức tổ chức gia đình mới. Sự phát triển của công nghệ thông tin đang tác động mạnh mẽ, cả tích cực lẫn tiêu cực, đến đời sống gia đình. Để bảo vệ sự bền vững của gia đình trong xã hội hiện đại, nhân loại,  một mặt, phải phấn đấu xây dựng một nền tảng kinh tế  ngày càng tốt hơn, mặt khác, phải bảo tồn và phát huy giá trị tích cực của những nhân tố phi vật chất, đặc biệt là truyền thống văn hoá của mỗi dân tộc trên lĩnh vực này. Đó cũng chính là ý nghĩa được đặt ra trong quan niệm của Ph.Ăngghen về gia đình.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:57:33 PM | Đã xem: 4316 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất