QC Shop
C.Mác (1818 - 1883)

Quan niệm của C.Mác về sự vận động lịch sử của cái đẹp trong một số hình thái kinh tế - xã hội

Một trong những kết luận quan trọng được C.Mác rút ra từ quá trình nghiên cứu về cái đẹp là tư tưởng cho rằng, cái đẹp tất yếu nảy sinh trong tiến trình phát triển của lịch sử. Quy luật của cái đẹp không “nhất thành bất biến” từ một hình thức lao động, một hình thái xã hội nào. Cái đẹp có quy luật phổ biến từ thực tiễn thẩm mỹ. Ở mỗi hình thái xã hội, quy luật ấy có sự vận động và biểu hiện khác nhau. Ngoài những biểu hiện khác nhau còn xuất hiện cả những quy luật khác nhau. Từ tính phong phú của thực tiễn sáng tạo, C.Mác đã đưa ra quan niệm  khái quát về vấn đề sự vận động lịch sử của cái đẹp trong một số hình thái kinh tế - xã hội.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:50:50 PM | Đã xem: 1683 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:08:47 PM | Đã xem: 1930 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng và bình đẳng xã hội

Công lao của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta nói riêng, đối với phong trào đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới nói chung là vô cùng to lớn. Tôn vinh giá trị di sản lý luận của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về công bằngbình đẳng xã hội của Người được thể hiện như một trong những mục tiêu căn bản nhất của sự nghiệp đấu tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:04:31 PM | Đã xem: 4795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh minh họa

Bản chất của nhận thức và vai trò của nó trong việc sáng tạo khái niệm, phạm trù

Trong hệ thống triết học Mác - Lênin, học thuyết về phạm trù chiếm một vị trí khá quan trọng. Nó vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn to lớn; đồng thời, đóng vai trò nền tảng, cơ sở để xây dựng nên các nguyên lý, các quy luật của phép biện chứng duy vật. Chính vì vậy, khi nghiên cứu một nguyên lý, một quy luật nào đó, chúng ta phải bắt đầu từ việc tìm hiểu các phạm trù cấu thành của nó. Ví dụ, trước khi nghiên cứu nội dung của quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại, chúng ta phải tìm hiểu các phạm trù, như chất, lượng, độ, tác động, chuyển hoá… Như vậy, có thể khẳng định rằng, các phạm trù đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình nhận thức. Tuy nhiên, từ trước đến nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta chưa quan tâm một cách thoả đáng đến vấn đề này trong lịch sử triết học nói chung và trong triết học Mác - Lênin nói riêng. Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng hệ thống hoá những ý kiến của các nhà kinh điển của triết học Mác xoay quanh vấn đề bản chất của nhận thức và vai trò của nó trong việc sáng tạo nên các phạm trù.

 

Thời gian đăng:: 24-10-2015 01:30:29 PM | Đã xem: 13354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:13:03 PM | Đã xem: 23321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Một số tư tưởng cơ bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về Nhà nước

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước là một bộ phận cấu thành quan trọng của học thuyết duy vật biện chứng về lịch sử và chứa đựng những nội dung hết sức phong phú. Nhiều công trình nghiên cứu đã đề cập đến những quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về nhà nước. Ở bài viết này, chúng tôi chỉ khảo sát một số quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận của C.Mác, Ph.Ăngghen về nhà nước nhằm góp phần vào việc nhận thức và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:09:38 PM | Đã xem: 5036 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 29-08-2015 11:26:48 AM | Đã xem: 7918 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 17-06-2015 03:31:24 PM | Đã xem: 5028 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Triết học Mác - Lênin
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp là một trong những nhân tố đảm bảo thành công của cách mạng Việt Nam, một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào kho tàng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Thời gian đăng:: 10-06-2015 09:27:05 AM | Đã xem: 6744 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:27:32 PM | Đã xem: 2366 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng tôn giáo. Bởi lẽ, đối với Người, mục tiêu cao nhất, xuyên suốt cuộc đời cách mạng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và, theo Người, đây là cơ sở vững chắc nhất để thực hiện các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 02:44:21 PM | Đã xem: 4949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Việc thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và sử dụng đúng đắn các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của đất nước được coi như một sự sáng tạo, một nhân tố mới trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Thực ra, vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, đề cập và vận dụng từ rất sớm. Nó thực sự là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của một chỉnh thể thống nhất những tư tưởng kinh tế của Người.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 09:54:07 AM | Đã xem: 13957 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và phát huy nhân tố con người

Vấn đề giải phóng con người, đem lại hạnh phúc cho con người là mục đích cao nhất trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó được chi phối bởi triết lý nhân văn mà Người đã khái quát là: Suy cho đến cùng, mọi vấn đề đều là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Theo đó, có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người chính là sự kế thừa và phát triển những tinh hoa tư tưởng văn hoá nhân loại mà chủ yếu là tiếp thu và sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về con người trong hoàn cảnh Việt Nam.

Thời gian đăng:: 02-06-2015 03:08:47 PM | Đã xem: 19976 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Nguồn: Internet

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận và học tập lý luận

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng lý luận và việc học tập lý luận của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Người rất tâm đắc với câu nói nổi tiếng của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. Người thường xuyên đòi hỏi người lãnh đạo cách mạng, đội ngũ cán bộ và đảng viên phải học tập lý luận, biết vận dụng lý luận trong thực tiễn, không được coi thường lý luận và lý luận suông.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 03:06:28 PM | Đã xem: 7404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
Thời gian đăng:: 01-06-2015 02:56:25 PM | Đã xem: 3486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Mác - Lênin
  Trang trước  1 2 3 4 5 6
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất