QC Shop
Ảnh minh họa

Giao tiếp liên văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: Một số vấn đề triết học

Trong bài viết này, tác giả tập trung làm sáng tỏ một số khía cạnh triết học của giao tiếp liên văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá trên cơ sở nhìn nhận những đóng góp và hạn chế của Wittgenstein đối với sự ra đời của triết học văn hoá. Những vấn đề triết học đó là: sự tương đồng trong tư duy và hành động của con người ở các nền văn hoá; tính đa dạng của các nền văn hoá, các thế giới quan và phương thức sống. Trên quan điểm mácxít, tác giả đã chỉ ra và phê phán những hạn chế trong quan niệm triết học của Wittgenstein; đồng thời đưa ra và luận giải những giải pháp để thực hiện giao tiếp liên văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Thời gian đăng:: 11-10-2018 11:17:00 AM | Đã xem: 3160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Bước ngoặt tinh thần trong triết học

Trong bài viết này, tác giả cho rằng, chủ nghĩa nhân văn mới bắt nguồn từ sự tự nhận thức, vượt qua chủ nghĩa nhân văn thế tục của trí lực thời kỳ Khai sáng; rằng, chủ nghĩa nhân văn mới thể hiện tư tưởng về đạo đức phổ quát trong bối cảnh đa dạng văn hoá. Chân dung của đạo đức phổ quát chỉ có thể được phác hoạ thông qua sự đối thoại giữa các nền văn minh. Đối thoại là cách thức mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và tạo nên cái mới của sự cùng chung sống. Tác giả khẳng định rằng, yếu tố quan trọng nhất của đối thoại văn minh là giao lưu tích hợp văn hoá. Theo đó, tầm nhìn con người vũ trụ hợp nhất được khơi nguồn từ chủ nghĩa nhân văn mới là một lối sống, một thế giới quan trong kỷ nguyên đầy hứa hẹn nhưng cũng không ít thách thức này.

Thời gian đăng:: 11-10-2018 11:04:00 AM | Đã xem: 1089 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
L.Phoiơbắc (1804 - 1872)

Quan điểm của L.Phoiơbắc về văn hóa và con người

L.Phoiơbắc đã xây dựng quan điểm về con người trong trường văn hoá trên cơ sở suy ngẫm và phê phán các di sản tư tưởng trước đó. Theo ông, ý chí, tư duy và cảm xúc là những năng lực cơ bản được chế định bởi chính bản chất của con người. Nguyên lý nhân bản được L.Phoiơbắc vận dụng vào học thuyết luân lý của mình. L.Phoiơbắc đã mở cửa cho tình yêu, cho cái thiện đi vào suy tư của ông về văn hoá và con người. Mặc dù còn có một số hạn chế, song khi xem xét con người và văn hoá dưới góc độ của nguyên lý nhân bản, L.Phoiơbắc đã có những đóng góp thực sự cho việc phát triển triết học văn hoá.

Thời gian đăng:: 17-09-2018 02:37:00 PM | Đã xem: 3876 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Trong suốt hàng ngàn năm tồn tại, dù trước sau vẫn chỉ là một tôn giáo, song Phật giáo cũng đã có một số đóng góp nhất định cho dân tộc về nhiều phương diện: tham gia vào sự hình thành văn hoá, đạo đức, lối sống truyền thống của con người; làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội và tạo nên sự phong phú đa dạng trong bản sắc văn hoá Việt Nam. Tuy nhiên, với tính cách một tôn giáo, Phật giáo cũng có những hạn chế của nó. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, Phật giáo không tránh khỏi những tác động mạnh mẽ từ xu thế toàn cầu hoá và cơ chế thị trường. Để tiếp tục phát huy những giá trị tích cực của mình, Phật giáo ngày nay phải biết tự giữ gìn, bồi đắp và đổi mới cho phù hợp với thời đại nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” như trước đây nó đã từng đóng góp cho “quốc thái dân an”.

Thời gian đăng:: 03-07-2018 05:18:00 PM | Đã xem: 3492 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Quan niệm của chú giải học về văn hóa

Với cách tiếp cận nhân học – văn hoá, các nhà chú giải học đã đi đến quan niệm coi văn hoá là hệ thống tư tưởng và ý nghĩa chung ở dạng tường minh hoặc tiềm ẩn nhằm giải thích thế giới và thiết định hành vi con người. Phân tích quan niệm của hai nhà chú giải học tiêu biểu – M.Heidegger và H.Gadamer về hệ thống ý nghĩa văn hoá, mối liên hệ giữa văn hoá với ngôn ngữ và hoạt động giáo dục, tính sáng tạo của ý nghĩa văn hoá, tác giả bài viết đã đưa ra kết luận sơ bộ về những hạn chế và đóng góp mới trong quan niệm của hai nhà chú giải học này về văn hoá.

Thời gian đăng:: 09-05-2018 02:57:00 PM | Đã xem: 1870 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Toàn cầu hóa, "nguy cơ tha hóa" và vấn đề định hướng giá trị văn hóa tinh thần

Từ giữa thế kỷ XIX, khi đưa ra dự báo về xu hướng vận động và phát triển của toàn cầu hóa kinh tế, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã nói đến sự vận động, biến đổi của các giá trị văn hóa tinh thần dân tộc và sự hình thành các giá trị văn hóa tinh thần nhân loại. Khi đưa ra cảnh báo về “nguy cơ tha hóa” trong đời sống văn hóa tinh thần, các ông cũng đã dự báo về xu hướng vận động, biến đổi và phát triển của các giá trị đạo đức, về định hướng phát triển các giá trị này. Ngày nay, toàn cầu hoá theo hướng ngày càng gia tăng kinh tế tri thức, với bản chất và những đặc trưng riêng có, cũng đang ẩn chứa “nguy cơ tha hóa” trong đời sống văn hóa tinh thần dân tộc và nhân loại. Trong bối cảnh đó, hướng sự hình thành các giá trị văn hoá tinh thần nói chung, các giá trị đạo đức nói riêng theo hệ chuẩn Chân - Thiện – Mỹ trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hoá tinh thần mang tính thời đại chính là cơ sở đúng đắn để phát triển các giá trị đạo đức nói riêng, các giá trị văn hoá tinh thần dân tộc và nhân loại nói chung.

Thời gian đăng:: 04-04-2018 02:21:00 PM | Đã xem: 1939 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Trở về tự nhiên - Một sự phản ứng của nền văn minh

Tuy có mức độ khác nhau, song “trở về với tự nhiên” là xu hướng chung của con người trong các nền văn minh. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích xu hướng quay về với thiên nhiên trong nền văn minh cổ đại; phân tích quan niệm của triết học Mác, của triết học phương Tây hiện đại và quan niệm đạo đức sinh thái mới về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong nền văn minh công nghiệp. Theo tác giả, mong muốn trở về sống hoà mình vào thiên nhiên là đặc trưng của nền văn minh xanh. Cuối cùng, tác giả khẳng định rằng, phát triển bền vững là chiến lược đúng đắn nhất của nhân loại; rằng, một trong những cơ sở để thực hiện sự phát triển bền vững chính là năng lực của con người trong việc nhận thức đúng và hành động phù hợp với quy luật của giới tự nhiên.

Thời gian đăng:: 31-03-2018 03:05:00 PM | Đã xem: 2297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Một số "rào cản" cần vượt qua để phát triển đối với các dân tộc châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa

Về một phương diện nào đó, có thể nói, ảnh hưởng của nền văn hoá Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo, Ấn Độ giáo,… cùng với những điều kiện xã hội, tự nhiên (sinh thái) khác biệt đã tạo ra những “rào cản” về mặt văn hoá - xã hội đối với các dân tộc châu Á, trong đó có Việt Nam, khi hội nhập với thế giới. Với những “rào cản” này, các dân tộc châu Á không dễ dàng tiếp nhận toàn cầu hoá. Do vậy, để có thể vượt qua những “rào cản” này khi hội nhập với thế giới, các dân tộc châu Á không chỉ cần phải tự tin, vững bước phát triển và mạnh dạn hiện đại hoá, mà còn cần phải biết điều chỉnh cả thái độ lẫn đường lối, chính sách để khai thác tốt những cơ hội mới do toàn cầu hoá hiện nay mang lại.

Thời gian đăng:: 31-03-2018 02:50:00 PM | Đã xem: 2128 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Những quan niệm khác nhau trong lịch sử triết học về bản chất, con đường nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một số quan niệm khác nhau trong lịch sử triết học về bản chất, con đường nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý. Đồng thời, tác giả cũng khẳng định rằng, trên cơ sở kế thừa những giá trị và khắc phục những hạn chế của các trào lưu triết học trước đó, triết học Mác - Lênin đã xây dựng quan niệm đúng đắn, khoa học về các vấn đề trên. Đặc biệt, với việc khẳng định nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan bởi con người, chỉ rõ con đường biện chứng của nhận thức và thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý…, triết học Mác - Lênin thực sự có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển lý luận nhận thức.

Thời gian đăng:: 23-03-2018 02:16:00 PM | Đã xem: 3634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Văn hóa và văn hóa chính trị từ cách nhìn tiếp cận của triết học chính trị mácxít

Văn hoá là phạm trù Người, là sự kết tinh toàn bộ giá trị, phương thức sống, năng lực hoạt động và trình độ phát triển của chính con người. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Văn hoá chính trị là bản chất – linh hồn của xã hội – con người, bản chất – linh hồn của dân tộc. Do vậy, xây dựng văn hoá chính trị là xây dựng một nền chính trị khoa học – cách mạng – nhân văn; đồng thời, là nhu cầu tất yếu và bức xúc của sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 01-02-2018 03:00:00 PM | Đã xem: 5398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Sự gắn kết giữa kinh tế và văn hóa - Chìa khóa cho sự phát triển lâu bền của xã hội

Ngày nay, sự phát triển của một quốc gia  không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học – kỹ thuật và công nghệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống, vào sự giàu có cả vật chất và tinh thần. Do đó, văn hoá là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu bền của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, văn hoá, đặc biệt là văn hoá truyền thống cần phải đóng vai trò điều tiết tinh thần cho sự phát triển này.

 

Thời gian đăng:: 15-01-2018 12:55:00 PM | Đã xem: 7829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Sigmund Freud

Văn hóa dưới cái nhìn phân tâm học của S.Phrớt

Phrớt là người đã hướng tới việc nghiên cứu cái vô thức trong đời sống tâm lý con người và sáng tạo ra phương pháp phân tâm học. Ông đưa ra cách tiếp cận phân tâm học với văn hoá, mô tả sự xung đột của văn hoá với con người; đồng thời, phác hoạ nên bức tranh về nhân cách năng động hơn, phức tạp hơn, đầy những mâu thuẫn và xung đột hơn so với tâm lý học cổ điển. Tuy nhiên, cách tiếp cận phân tâm học đã dẫn Phrớt tới chỗ hiểu sai về bản chất của văn hoá, trộn lẫn lao động với bản tính tự nhiên của con người. Tựu trung lại, học thuyết của Phrớt không thoát khỏi những bế tắc.

Thời gian đăng:: 10-01-2018 03:19:00 PM | Đã xem: 1623 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Bản sắc và giao lưu văn hóa - Từ góc nhìn triết học

Xét trong thực chất, cái tự nhiên Người thống nhất biểu hiện đích thực bản chất Người - đó là văn hoá. Bản sắc văn hoá của mỗi cộng đồng là sự hiện hình bản chất Người với những sắc thái riêng của cộng đồng đó. Văn hoá Việt Nam chứa đựng bản sắc dân tộc đậm nét, lắng đọng, tích tụ lại thành những giá trị truyền thống tốt đẹp. Theo tác giả, trước đây giữa các nền văn hoá luôn có sự đụng độ, song trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, sự đối thoại và giao lưu giữa chúng trở thành một tất yếu để tồn tại và phát triển.

Thời gian đăng:: 10-01-2018 02:58:00 PM | Đã xem: 1525 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hoá - lịch sử và ý nghĩa của nó trong sự phát triển xã hội ngày nay

Bài viết đề cập đến một trong những cách tiếp cận văn hóa, văn minh, đó là lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hóa – lịch sử trong cuốn “Nước Nga và châu Âu”. N.Ia.Đanhilevxki gạt bỏ những quan niệm về một tuyến đường duy nhất trong sự phát triển của nhân loại, gạt bỏ tư tưởng cho rằng lịch sử là một sự tiến bộ không ngừng của một lý trí chung nào đó. Đánh giá cao quan điểm lý luận đó của N.Ia.Đanhilevxki, song tác giả bài viết cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự kết hợp chặt chẽ giữa cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội với cách tiếp cận văn hóa, văn minh sẽ là phương cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang vạch ra.

Thời gian đăng:: 23-12-2016 02:24:14 PM | Đã xem: 1528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội ở Đức: Cội nguồn tư tưởng và thực tế ngày nay

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ cội nguồn tư tưởng, nội dung cũng như hiện thực của nền kinh tế thị trường xã hội ở Cộng hoà Liên bang Đức hiện nay. Theo tác giả, nền kinh tế thị trường xã hội không đơn thuần chỉ là một cách tiếp cận kinh tế, mà còn gắn kết với sự phát triển xã hội nhằm mang lại cuộc sống phúc lành cho tất cả mọi người. Tâm điểm của kinh tế thị trường xã hội là “cuộc sống tốt đẹp ” của con người, nó dựa trên nền tảng của các tiến trình xã hội; hay tiến trình lịch sử và văn hoá.

“Cái chúng ta cần chính là sự kiến tạo một trật tự kinh tế-xã hội đảm bảo được cả hoạt động kinh tế lẫn những điều kiện sống của con người. Chúng ta cần đến sự cạnh tranh vì để đạt được mục tiêu trên thì không thể thiếu cạnh tranh. Nhưng cạnh tranh chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích cuối cùng”.

(Niên giám Ordo, 1948)

Thời gian đăng:: 11-10-2016 03:33:38 PM | Đã xem: 2841 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Người ta cần triết học để làm gì?

Bài viết đề cập đến một vấn đề tuy không mới nhưng cũng không dễ có câu trả lời, đó là vấn đề “người ta cần triết học để làm gì?”. Trên cơ sở phân tích những vấn đề liên quan đến câu hỏi trên, tác giả cho rằng, chính nội dung của những tri thức triết học và chỉ có nó mới làm sản sinh trong năng lực nhận thức của con người cách suy nghĩ và hành động phù hợp với hiện thực được phản ánh. Đó là lý do người ta cần đến triết học.

Thời gian đăng:: 11-10-2016 02:42:36 PM | Đã xem: 6401 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay: một số vấn đề cần quan tâm

Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề hết sức phức tạp. Do vậy, để việc nghiên cứu này đạt kết quả mong muốn cũng như có tính giá trị cao, người nghiên cứu không thể chỉ dừng lại ở sự mô tả giản đơn, mà phải phân tích và lý giải một cách khoa học.

Thời gian đăng:: 10-10-2016 03:28:39 PM | Đã xem: 6363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Xã hội dân sự và kinh tế thị trường ở Hàn Quốc. Nguyên lý “công tính” trong bối cảnh chủ nghĩa tự do mới

Trong bài viết này, tác giả đưa ra và luận giải quá trình hình thành và phát triển xã hội dân sự và kinh tế thị trường ở Hàn Quốc trên cơ sở của nguyên lý “công tính” trong bối cảnh chủ nghĩa tự do mới. Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, tác giả cho rằng, để điều chỉnh những lợi ích cá biệt, cần phải xây dựng và phát triển xã hội dân sự theo hướng phục tùng lợi ích chung của toàn xã hội trên cơ sở của nguyên tắc “công tính”.

Thời gian đăng:: 23-09-2016 02:37:13 PM | Đã xem: 1547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Phương Đông - Phương Tây: Từ một bài thơ, suy nghĩ về khác biệt và thống nhất

Từ bài thơ “Khúc ca Đông - Tây” của R.Kipling, tác giả trình bày suy nghĩ của mình về sự thống nhất và khác biệt giữa Đông và Tây, rộng ra là sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá. Với giả thiết rằng sự khác biệt Đông - Tây nằm ẩn sâu trong truyền thống văn hoá, văn minh Đông - Tây, tác giả đi tìm nguyên nhân của sự khác biệt đó. Cuối cùng, tác giả khẳng định rằng, thống nhất trong đa dạng chính là nguyên tắc để đi đến một sự phát triển hoà bình, ổn định và bền vững cho nhân loại.

Thời gian đăng:: 22-03-2016 03:36:16 PM | Đã xem: 4191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Trần Đức Thảo

Chân lý là đất không có lối vào (Mấy suy nghĩ nhân đọc Lời nói đầu “Sự hình thành con người” của Trần Đức Thảo

Bài viết trình bày một cách khái quát nhận thức của Trần Đức Thảo về chủ nghĩa xã hội từ lập trường của chủ nghĩa Mác; đồng thời, phân tích những tư tưởng của ông về nguồn gốc của ý thức và ngôn ngữ. Theo tác giả, trong tư tưởng của Trần Đức Thảo về cội nguồn của ý thức và ngôn ngữ, có mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể, giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, giữa hoạt động và quan hệ. Từ hiện tượng học tới chủ nghĩa Mác, Trần Đức Thảo đã vượt lên để có cái nhìn sâu xa và độc đáo về cội nguồn của ý thức và ngôn ngữ.

Thời gian đăng:: 27-01-2016 04:08:41 PM | Đã xem: 1469 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Bài mới nhất