QC Shop
Ảnh minh họa

Dẫn luận về tính tương tác và bất đối xứng giữa các nền văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá

Bài viết tập trung vào hai vấn đề: thứ nhất, làm rõ hai loại bất đối xứng giữa các nền văn hoá - bất đối xứng “ngoại tại” và bất đối xứng “nội tại”; trong đó, sự bất đối xứng “nội tại” được tạo nên bởi bản thân nền văn hoá cần được phân tích một cách có phê phán. Thứ hai, theo tác giả, cần nghiên cứu sự tương tác giữa các nền văn hoá không phải với tư cách sự trao đổi, mà là với tư cách một quá trình đối thoại giữa chúng. Để có được sự tương tác tự do giữa các nền văn hoá, cần kiến tạo những điều kiện khả thi cho công bằng và bình đẳng xã hội trên phạm vi thế giới.

Thời gian đăng:: 25-01-2016 03:07:12 AM | Đã xem: 2244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Một vài suy tư lý luận về vấn đề dân sinh

Trong bài viết này, tác giả đã luận giải nhằm làm rõ tư tưởng dân sinh khoa học chính là quan niệm dân sinh của chủ nghĩa Mác với cơ sở lý luận là quan niệm duy vật lịch sử và căn cứ trực tiếp là học thuyết Mác về bản chất con người, nhu cầu và sự phát triển con người. Đồng thời, tác giả cũng phân tích quá trình tìm tòi phương thức giải quyết vấn đề dân sinh một cách hiệu quả nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua từng giai đoạn, chỉ rõ những vấn đề dân sinh còn tồn tại và một số đối sách trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian đăng:: 25-01-2016 02:38:38 AM | Đã xem: 2965 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Vấn đề dân sinh trong chủ trương xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Bài viết đã phân tích những tư tưởng cơ bản của Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh về dân sinh. Nếu Tôn Trung Sơn coi chủ nghĩa dân sinh là chủ nghĩa xã hội thì Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải quyết vấn đề dân sinh, mang lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, tác giả cũng phân tích và so sánh để chỉ ra những điểm chung, tương đồng giữa chủ trương xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và chiến lược phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam, trong đó nổi bật là mục tiêu nâng cao chất lượng của sự phát triển và giải quyết ngày càng tốt hơn vấn đề dân sinh.

Thời gian đăng:: 25-01-2016 02:33:05 AM | Đã xem: 1921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Sigmund Freud (1856 - 1939)

Quan niệm của S.Freud về vai trò của văn hoá trong đời sống con người

Phân tích quan niệm của S.Freud về vai trò của văn hoá trong đời sống con người từ cách tiếp cận phân tâm học của ông đối với văn hoá trong bối cảnh khủng hoảng, tha hoá tinh thần của con người phương Tây hiện đại và ảnh hưởng của nó đến đời sống con người, trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ quan niệm của ông về tôn giáo với tư cách một bộ phận cấu thành của văn hoá trong đời sống con người, về sự xung đột giữa các chuẩn mực xã hội (đạo đức, văn hoá) và tự do cá nhân, về vai trò của cái vô thức trong cuộc sống con người, từ đó đưa ra những đánh giá khái quát về quan điểm triết học văn hoá của ông.

 

Thời gian đăng:: 24-01-2016 11:27:32 PM | Đã xem: 2412 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Thời gian đăng:: 24-01-2016 11:13:36 PM | Đã xem: 842 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Văn hoá, triết lý và triết học

Bài viết góp phần luận giải mối quan hệ giữa văn hoá, triết lý và triết học. Văn hoá là nguồn nuôi dưỡng các triết lý, các tư tưởng và hệ thống triết học, là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại và phát triển các hệ thống triết học. Các triết lý, các hệ thống triết học lại là những bộ phận cốt lõi nhất trong nền văn hoá của một dân tộc. Xét trên nhiều khía cạnh, triết lý luôn ở tầm thấp hơn so với các hệ thống triết học, song nó chính là chất liệu của các hệ thống triết học bác học. Theo tác giả, văn hoá, các triết lý và các hệ thống triết học chính là ba tầng bậc khác nhau của văn hoá theo nghĩa rộng.            

Thời gian đăng:: 24-01-2016 10:44:08 PM | Đã xem: 2332 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Quá trình đổi mới nhận thức về vấn đề tôn giáo và việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới

Trên cơ sở trình bày một cách khái lược những đặc điểm cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam, tác giả đã phân tích sự nhận thức của Đảng ta về vấn đề tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tác giả cũng rút ra những nội dung chủ yếu trong hệ thống chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và những kết quả đạt được trên lĩnh vực này trong thời gian vừa qua.

Thời gian đăng:: 20-01-2016 03:48:06 AM | Đã xem: 7698 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Vị thế của triết học trong đối thoại và nhận thức luận của tính thụ nhận

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của giáo dục là xây dựng và thúc đẩy sự thông hiểu lẫn nhau cũng như lòng khoan dung với tính đa dạng có trong học sinh. Nhằm bày tỏ sự ủng hộ và hơn thế, góp phần tìm kiếm những giải pháp cho việc thực hiện cam kết đó, trong bài viết này, tác giả đã luận giải vai trò, vị thế của triết học trong đối thoại và nhận thức luận của tính thụ nhận đối với học sinh, sinh viên. Theo tác giả, trong môi trường có những khác biệt về văn hoá, học sinh trở nên khoan dung hơn, đồng cảm hơn khi họ có được cơ hội tham gia tích cực vào tiến trình kiến tạo ý nghĩa mang tính tập thể thông qua sự đối thoại về những khái niệm, như tình bạn hữu, thực tại, công bằng và hòa bình,… Triết học không chỉ giúp đỡ giáo viên, mà còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục học sinh, sinh viên.

Thời gian đăng:: 12-01-2016 02:34:26 AM | Đã xem: 1683 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Về phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người

Bài viết đề cập và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp luận nói chung, phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người nói riêng. Cụ thể là, tác giả đã đưa ra những ý kiến trao đổi xoay quanh hệ vấn đề: khái niệm phương pháp luận, phương pháp luận nghiên cứu văn hoá, phương pháp luận nghiên cứu con người, phương pháp luận nghiên cứu phức hợp, phương pháp luận về khái niệm người Việt, phương pháp luận về tính cách dân tộc nhằm góp phần vào việc nghiên cứu văn hoá và con người một cách đầy đủ hơn, hiệu quả hơn.

Thời gian đăng:: 11-01-2016 11:19:48 PM | Đã xem: 2586 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Vai trò của con người và vấn đề phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Bài viết góp phần làm rõ thêm vai trò của con người đối với sự phát triển của xã hội. Trên cơ sở chỉ ra một số hạn chế về mặt chất lượng cũng như những bất cập trong việc khai thác nguồn lực con người, tác giả đã phân tích một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực con người và cơ chế phát huy nguồn lực đó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

Thời gian đăng:: 11-01-2016 02:43:12 AM | Đã xem: 59047 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Quan niệm triết học về sự phát triển mang tính văn hóa

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm sáng tỏ quan niệm triết học về sự phát triển mang tính văn hoá. Vấn đề được tác giả tập trung vào ba khía cạnh: một là, quan niệm về phát triển nói chung và phát triển mang tính văn hoá; hai là, về đạo đức và nội lực (quyền năng) – những vấn đề đặt ra với các nền văn hoá; ba là, những vấn đề phổ quát và riêng biệt trong văn hoá.

Thời gian đăng:: 11-01-2016 02:22:38 AM | Đã xem: 1475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Triết học luận về "phát triển văn hóa"

Từ góc độ triết học, bài viết đưa ra và luận giải một số vấn đề về phát triển văn hoá nhằm làm sáng tỏ vấn đề tại sao Liên hợp quốc ra tuyên bố về Thập niên phát triển văn hoá. Những vấn đề mà bài viết đưa ra và luận giải là: Khái niệm phát triển, nhất là vấn đề phát triển trong chính sách của các quốc gia thuộc Liên hợp quốc; những nội dung của “phát triển văn hoá”; tính dân tộc và tính toàn cầu trong các quan niệm về “phát triển văn hoá”; phát triển văn hoá và các chính sách văn hoá. Trong đó, đáng chú ý là những luận giải của bài viết về các nghĩa của khái niệm “văn hoá”.

Thời gian đăng:: 25-11-2015 04:56:42 AM | Đã xem: 1009 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Vai trò của khoan dung tôn giáo và đoàn kết xã hội trong việc kiến tạo nền hòa bình và giữ vững ổn định xã hội

Để làm rõ vai trò của khoan dung tôn giáo và đoàn kết xã hội trong việc kiến tạo nền hoà bình và giữ vững ổn định xã hội, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải: 1) Khoan dung và bất khoan dung tôn giáo; 2) Vấn đề đoàn kết giữa các tôn giáo và đoàn kết trong cùng một tôn giáo; 3) Lòng khoan dung và tình đoàn kết trong việc xây dựng một xã hội hoà bình, ổn định.

Thời gian đăng:: 25-11-2015 04:44:12 AM | Đã xem: 1280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Tạo sự hài hòa về lợi ích giữa công nhân và doanh nhân ở Việt Nam hiện nay

Bài viết đề cập đến một vấn đề mang tính thời sự và đang là mối quan tâm của người lao động – vấn đề xử lý mối quan hệ lợi ích giữa công nhân và doanh nhân ở Việt Nam hiện nay. Theo tác giả, vấn đề này đang được giải quyết theo hướng tích cực. Bài viết cũng luận chứng một số giải pháp cần thiết nhằm góp phần cải thiện và tạo ra sự hài hoà trong quan hệ lợi ích giữa công nhân và doanh nhân.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 11:25:29 PM | Đã xem: 4587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Lý tưởng xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết ở Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ hai vấn đề: 1/ Sự hình thành và phát triển lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Lý tưởng ấy phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của toàn thể dân tộc, trở thành ngọn cờ tập hợp, kết nối quần chúng nhân dân thành một khối thống nhất đấu tranh vì lợi ích chung; 2/Đại đoàn kết dân tộc là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nó đã được nâng lên một chất lượng mới, trở thành phương thức, động lực cơ bản để thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Theo tác giả, Việt Nam đã và đang chứng minh cho ý nghĩa to lớn của đại đoàn kết dân tộc với tính cách một giá trị văn hoá trong tiến trình phát triển.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 10:42:32 PM | Đã xem: 2702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Triết học liên văn hóa: Khái niệm và lịch sử

Bài viết trình bày và phân tích sự hình thành, phát triển của một bộ môn triết học mới – Triết học liên văn hoá. Triết học liên văn hoá không phải là một chuyên ngành triết học, như Lôgíc học, Mỹ học, Đạo đức học… Nó đề cập đến mọi chủ đề của triết học từ cái nhìn liên văn hoá. “Đối thoại” đóng vai trò một nguyên lý, một thành phần căn bản của triết học liên văn hoá. Theo tác giả, triết học liên văn hoá đặt ra sự khai mở chính bản thân triết học để hội nhập với tiến trình quy tụ các nền văn hoá khác nhau, bởi sự đối thoại chung là cách thức để đạt tới tính phổ quát.

 

Thời gian đăng:: 24-11-2015 05:32:58 AM | Đã xem: 2185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh tư liệu

Sự phát triển hợp quy luật từ "chiến tranh toàn dân" đến "chiến tranh nhân dân" trong lịch sử bảo vệ, giải phóng đất nước

Khái quát và phân tích những đặc điểm chủ yếu của hai loại chiến tranh – “chiến tranh toàn dân” và “chiến tranh nhân dân” trong lịch sử dân tộc Việt Nam, tác giả đã đi đến kết luận: Sự phát triển từ “chiến tranh toàn dân” thành “chiến tranh nhân dân” không chỉ là một quá trình hết sức sống động, một sự nhảy vọt về chất, mà hơn nữa, còn là sự phát triển hợp quy luật cả về mục tiêu, phương thức, lực lượng tiến hành chiến tranh lẫn ý nghĩa và giá trị hiện thực của nó, cũng như về nghệ thuật quân sự. Đây là một giá trị to lớn và chủ đạo trong toàn bộ hệ giá trị văn hoá quân sự Việt Nam, là bài học quý báu mà lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam đã sáng tạo nên, liên tục kế thừa và không ngừng phát triển.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 05:19:48 AM | Đã xem: 3933 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Về sự hình thành nhân cách

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố sinh học và nhân tố xã hội trong con người, bài viết lý giải sự hình thành nhân cách dưới tác động của môi trường xã hội và tính tích cực của mỗi cá nhân. Theo đó, nhân tố xã hội cơ bản có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách là tồn tại xã hội, hoàn cảnh sống mang tính lịch sử – cụ thể mà cá nhân đó sống. Còn tính tích cực xã hội của mỗi cá nhân, một mặt, phụ thuộc vào nhu cầu và lợi ích của họ; mặt khác, phụ thuộc vào môi trường xã hội và khuynh hướng tiến bộ xã hội, như nền dân chủ, các quan hệ xã hội…

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:54:14 AM | Đã xem: 7030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Đoàn kết xã hội - Nhìn từ góc độ truyền thống văn hóa

Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ hai luận điểm về mối quan hệ giữa truyền thống văn hoá và đoàn kết xã hội: 1. Chỉ có dựa trên cơ sở của truyền thống văn hóa thì một kiến giải đặc thù về sự hiện hữu của con người, của sự vật và thế giới mới được hình thành và phát triển. Sự kiến giải đặc thù này góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc cũng như ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách con người. Đó cũng chính là cái vốn chung tạo dựng nên các mối liên kết giữa con người với con người và con người với tự nhiên;  2. Sự hình thành và hoàn thiện nhân cách con người một cách tích cực và chủ động là cơ sở để tạo dựng sự đoàn kết xã hội bền vững và rộng lớn. 

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:19:40 AM | Đã xem: 1941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

Bài mới nhất