QC Shop
Ảnh minh họa

Lý tưởng xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết ở Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ hai vấn đề: 1/ Sự hình thành và phát triển lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Lý tưởng ấy phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của toàn thể dân tộc, trở thành ngọn cờ tập hợp, kết nối quần chúng nhân dân thành một khối thống nhất đấu tranh vì lợi ích chung; 2/Đại đoàn kết dân tộc là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nó đã được nâng lên một chất lượng mới, trở thành phương thức, động lực cơ bản để thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Theo tác giả, Việt Nam đã và đang chứng minh cho ý nghĩa to lớn của đại đoàn kết dân tộc với tính cách một giá trị văn hoá trong tiến trình phát triển.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 10:42:32 PM | Đã xem: 1856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Tự do và trách nhiệm trong hoạt động của con người

Phân tích quan hệ giữa tự do và trách nhiệm, tác giả khẳng định rằng, tự do và trách nhiệm chính là những biểu hiện sức mạnh bản chất của con người. Tự do và trách nhiệm hình thành và phát triển trong tiến trình lịch sử của nhân loại cũng như của các cộng đồng người và là mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội và con người. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tự do và trách nhiệm của con người được mở rộng và nâng cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tự do và trách nhiệm của con người cũng đang chịu những thách thức nghiêm trọng. Bởi vậy, nâng cao trách nhiệm của mỗi người và của toàn nhân loại trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu là con đường tất yếu để phát triển tự do của con người và loài người.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 10:37:29 PM | Đã xem: 3851 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Triết học liên văn hóa: Khái niệm và lịch sử

Bài viết trình bày và phân tích sự hình thành, phát triển của một bộ môn triết học mới – Triết học liên văn hoá. Triết học liên văn hoá không phải là một chuyên ngành triết học, như Lôgíc học, Mỹ học, Đạo đức học… Nó đề cập đến mọi chủ đề của triết học từ cái nhìn liên văn hoá. “Đối thoại” đóng vai trò một nguyên lý, một thành phần căn bản của triết học liên văn hoá. Theo tác giả, triết học liên văn hoá đặt ra sự khai mở chính bản thân triết học để hội nhập với tiến trình quy tụ các nền văn hoá khác nhau, bởi sự đối thoại chung là cách thức để đạt tới tính phổ quát.

 

Thời gian đăng:: 24-11-2015 05:32:58 AM | Đã xem: 1110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và hiện tượng tha hóa(*)

Bài viết góp phần làm rõ mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và hiện tượng tha hoá. Theo tác giả, để lý giải quan hệ giữa sở hữu tư nhân và hiện tượng tha hoá, không những cần phân biệt các khái niệm tha hoá nội sinh và tha hoá ngoại sinh mà quan trọng hơn, còn cần có sự phân biệt rõ khái niệm tha hoá ngoại sinh với khái niệm khách thể. Tha hoá ngoại sinh là tiền đề của tha hoá nội sinh, lao động bị tha hoá nội sinh chỉ có thể là kết quả của sự xuất hiện sở hữu tư nhân. Sự tồn tại của sở hữu tự nhân là nguyên nhân làm nảy sinh hiện tượng tha hoá, do đó việc xoá bỏ sở hữu tư nhân là điều kiện để xoá bỏ hiện tượng tha hoá.   

Thời gian đăng:: 24-11-2015 05:25:02 AM | Đã xem: 1065 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh tư liệu

Sự phát triển hợp quy luật từ "chiến tranh toàn dân" đến "chiến tranh nhân dân" trong lịch sử bảo vệ, giải phóng đất nước

Khái quát và phân tích những đặc điểm chủ yếu của hai loại chiến tranh – “chiến tranh toàn dân” và “chiến tranh nhân dân” trong lịch sử dân tộc Việt Nam, tác giả đã đi đến kết luận: Sự phát triển từ “chiến tranh toàn dân” thành “chiến tranh nhân dân” không chỉ là một quá trình hết sức sống động, một sự nhảy vọt về chất, mà hơn nữa, còn là sự phát triển hợp quy luật cả về mục tiêu, phương thức, lực lượng tiến hành chiến tranh lẫn ý nghĩa và giá trị hiện thực của nó, cũng như về nghệ thuật quân sự. Đây là một giá trị to lớn và chủ đạo trong toàn bộ hệ giá trị văn hoá quân sự Việt Nam, là bài học quý báu mà lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam đã sáng tạo nên, liên tục kế thừa và không ngừng phát triển.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 05:19:48 AM | Đã xem: 2695 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Đạo đức trong đời sống kinh tế: Đoàn kết trong một thế giới toàn cầu hóa?!

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải: 1. Kinh tế toàn cầu và tác động trái ngược của nó đối với cuộc sống của những người nghèo; 2. Phẩm giá con người với tư cách quan niệm về sự phát triển không thể bị giới hạn bởi sự tăng trưởng kinh tế thuần tuý; 3. Phát triển toàn diện theo hướng lấy con người làm trung tâm; 4. Toàn cầu hoá nhân tính trên cơ sở đoàn kết xã hội; 5. Trách nhiệm của các quốc gia đang phát triển trong cuộc chiến chống đói nghèo; 6. Vấn đề cải tổ trật tự kinh tế toàn cầu trong bối cảnh sự liên kết và phụ thuộc toàn cầu ngày một gia tăng.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 05:15:18 AM | Đã xem: 788 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Về sự hình thành nhân cách

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố sinh học và nhân tố xã hội trong con người, bài viết lý giải sự hình thành nhân cách dưới tác động của môi trường xã hội và tính tích cực của mỗi cá nhân. Theo đó, nhân tố xã hội cơ bản có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách là tồn tại xã hội, hoàn cảnh sống mang tính lịch sử – cụ thể mà cá nhân đó sống. Còn tính tích cực xã hội của mỗi cá nhân, một mặt, phụ thuộc vào nhu cầu và lợi ích của họ; mặt khác, phụ thuộc vào môi trường xã hội và khuynh hướng tiến bộ xã hội, như nền dân chủ, các quan hệ xã hội…

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:54:14 AM | Đã xem: 3947 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Tự do và trách nhiệm trong đạo đức học hiện sinh

Trên cơ sở làm rõ tự do và trách nhiệm với tư cách những phạm trù đạo đức cơ bản trong triết học hiện sinh qua việc làm rõ quan niệm của các nhà triết học hiện sinh tiêu biểu (E.Husserl, M.Heidegger, K.Jaspers, J.P.Sartre và A.Camus) về những phạm trù này, tác giả bài viết bước đầu đưa ra những ý kiến đánh giá về đóng góp của triết học hiện sinh trong lĩnh vực đạo đức học.

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:25:47 AM | Đã xem: 1307 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Đoàn kết xã hội - Nhìn từ góc độ truyền thống văn hóa

Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ hai luận điểm về mối quan hệ giữa truyền thống văn hoá và đoàn kết xã hội: 1. Chỉ có dựa trên cơ sở của truyền thống văn hóa thì một kiến giải đặc thù về sự hiện hữu của con người, của sự vật và thế giới mới được hình thành và phát triển. Sự kiến giải đặc thù này góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc cũng như ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách con người. Đó cũng chính là cái vốn chung tạo dựng nên các mối liên kết giữa con người với con người và con người với tự nhiên;  2. Sự hình thành và hoàn thiện nhân cách con người một cách tích cực và chủ động là cơ sở để tạo dựng sự đoàn kết xã hội bền vững và rộng lớn. 

Thời gian đăng:: 24-11-2015 02:19:40 AM | Đã xem: 1275 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Về khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích, lý giải để làm rõ thêm các khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. Theo tác giả, dân tộc là cộng đồng những người cùng chung một lịch sử, nói chung một ngôn ngữ, sống chung trên một vùng lãnh thổ và có chung một nền văn hoá. Chủ nghĩa dân tộc là ý thức của mỗi người về cội nguồn dân tộc, ý thức về quyền dân tộc, về phẩm giá dân tộc,… Chủ nghĩa dân tộc có nhiều loại khác nhau, song chỉ có chủ nghĩa dân tộc của nhân dân lao động là chủ nghĩa dân tộc chân chính. Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc của nhân dân lao động, luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 10:47:39 PM | Đã xem: 5755 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Văn hóa và mô hình phát triển phổ biến

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích, luận chứng để làm rõ vai trò và vị trí của văn hoá trong mô hình phát triển phổ biến hiện nay; khẳng định mô hình phát triển hiện nay được định hình, được quy định bởi các nhân tố văn hoá. Tiến sâu hơn một bước nữa, tác giả đã lý giải những khuynh hướng văn hoá đòi hỏi sự thay đổi mang tính sáng tạo đối với mô hình phát triển hiện tồn và tin rằng, chừng nào mà văn hoá đích thực còn tồn tại thì nó vẫn là nơi chứa đựng những giá trị người và đó là cơ sở cho một sức sống mới.

Thời gian đăng:: 23-11-2015 01:51:49 AM | Đã xem: 872 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Để phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Quan điểm phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội mà Đảng ta đưa ra tại Đại hội X không phải là nhận thức mới của Đảng về vị trí và vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; nhưng đó là quan điểm cho thấy sự liên tục đổi mới trong nhận thức của Đảng về vị trí chiến lược và vai trò nền tảng tinh thần của văn hoá. Để phát triển văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, chúng ta cần phải xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng và phát triển lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam; đồng thời gắn kết chặt chẽ chiến lược phát triển văn hoá với chiến lược phát triển kinh tế, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với việc phát triển mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá. 

Thời gian đăng:: 23-11-2015 01:37:03 AM | Đã xem: 2068 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Phát triển văn hóa với tính cách một mục tiêu toàn cầu của nhân loại

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ rằng, quan niệm cũ về phát triển được hiểu trùng khít với phát triển kinh tế. Cách hiểu như vậy về phát triển đã bộc lộ những khiếm khuyết và nó cần được bổ sung bằng những đặc trưng mang bản chất phi kinh tế – phát triển văn hoá. Theo tác giả, phát triển là một khái niệm đa chiều, phương diện kinh tế rất quan trọng nhưng phương diện văn hoá cũng quan trọng không kém và do vậy, phải phát triển cả hai chứ không phải chỉ riêng một phương diện nào.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:51:38 PM | Đã xem: 1169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Suy nghĩ bước đầu về đặc trưng và vai trò của đạo đức tôn giáo

Bài viết đã phân tích một số đặc trưng, đồng thời là vai trò của đạo đức tôn giáo nhằm luận chứng cho quan điểm của Đảng coi đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp trong công cuộc xây dựng xã hội mới. Cụ thể là, thứ nhất, tôn giáo phản ánh khát vọng về hạnh phúc của con người; thứ hai, nó hướng con người tới hành vi làm điều thiện, tránh điều ác; thứ ba, tôn giáo nhấn mạnh đức khoan dung, lòng vị tha và thương người; thứ tư, tôn giáo đưa ra những chuẩn mực giá trị ràng buộc cuộc sống gia đình. Mặc dù vậy, cũng không nên quên rằng, vẫn còn nhiều hiện tượng phi đạo đức, phản văn hoá nảy sinh từ tôn giáo.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 10:16:40 PM | Đã xem: 659 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Tự do, văn hóa và phát triển

Bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa 3 phạm trù: tự do, văn hoá và phát triển. Sự gặp gỡ giữa ba phạm trù này là ở chỗ, chúng phát triển những năng lực của con người. Chúng như là sự hiện thực hoá khát vọng hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ của con người. Tự do là nhận thức được cái tất yếu để tự quyết định, nghĩa là nó hướng đến cái chân. Phát triển kinh tế – xã hội là phát triển con người, nghĩa là hướng đến cái thiện. Cái mỹ – phạm trù còn lại thuộc về văn hoá và nó bao quát cả chân lẫn thiện. Tất cả quy tụ trong chủ nghĩa cộng sản, cái mà C.Mác và Ph.Ăngghen đồng nhất với văn hoá hay sau này, V.I.Lênin đồng nhất với văn hoá vô sản.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 09:58:21 PM | Đã xem: 1389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu giữa các nền văn hóa và văn minh - Những nguyên tắc cần giữ vững trong đối thoại

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và chỉ rõ những sai lầm trong quan điểm của Huntington (và những người đồng quan điểm) về sự đụng độ giữa các nền văn minh; đồng thời, luận chứng sự cần thiết phải tôn trọng tính đa dạng văn hoá và khẳng định xu thế chung của thế giới hiện nay là đối thoại thay vì đối đầu giữa các nền văn hoá khác nhau. Đặc biệt, tác giả đề xuất 4 nguyên tắc cơ bản trong đối thoại văn hoá. Đó là: 1/ Thừa nhận sự bình đẳng giữa các nền văn hoá; 2/ Tôn trọng lẫn nhau; 3/ Khoan dung và 4/ “Cầu đồng, tồn dị”.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 09:50:17 PM | Đã xem: 1388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Về tính nhân văn trong văn hóa Việt Nam

Tính nhân văn trong văn hoá Việt Nam được thể hiện trên nhiều khía cạnh. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới hai đặc trưng cơ bản: sự khoan dung và tinh thần yêu nước. Điều đó thể hiện ở những nội dung như sự bản địa hoá, sự thích nghi hoá các giá trị văn hoá ngoại lai vào văn hoá bản địa; sự hỗn dung các tôn giáo; sự chủ động trong thế bị động tiếp nhận các giá trị văn hoá hay thương yêu đồng bào, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì sự tự do của dân tộc… Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tính nhân văn của văn hoá Việt Nam đã góp phần khẳng định bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam trong sự giao lưu, tiếp biến với các nền văn hoá khác trong khu vực và trên thế giới. Trong điều kiện hiện nay, việc phát huy hơn nữa tính nhân văn của văn hoá Việt Nam sẽ góp phần khẳng định bản sắc văn hoá Việt Nam trước nguy cơ hoà tan của xu thế hội nhập, nêu cao giá trị Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Thời gian đăng:: 22-11-2015 01:28:53 AM | Đã xem: 2425 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Từ đạo hiếu truyền thống, nghĩ về đạo hiếu ngày nay

“Hiếu” được hình thành từ xa xưa, gắn liền với phong tục thờ cúng tổ tiên, về sau được Nho giáo phát triển và thể chế hoá thành chuẩn mực đạo đức. Về cơ bản, nội dung phạm trù “hiếu” mang một ý nghĩa tích cực, đó là bổn phận làm con phải có hiếu với cha mẹ. Trong việc thực hành đạo hiếu, người Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của Nho giáo, song đạo hiếu ở Việt Nam vẫn có nét đặc sắc riêng, không hà khắc và cứng nhắc như trong quan niệm của Nho giáo. Đặc biệt, truyền thống “hiếu” của dân tộc được kế thừa và nâng cao trong tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh. Ở Người, phạm trù “hiếu” được chuyển đổi mang tính cách mạng. Trong điều kiện hiện nay, tác giả cho rằng, chúng ta cần tiếp tục khẳng định vai trò của chữ “hiếu” trong gia đình cũng như ngoài xã hội; kế thừa, phát triển “hiếu” theo tinh thần Hồ Chí Minh, gắn với yêu cầu của xây dựng gia đình văn hoá mới.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 12:31:11 AM | Đã xem: 4550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Phương pháp tiếp cận của triết học so sánh Đông - Tây: Lịch sử vấn đề và triển vọng

Triết học so sánh Đông – Tây với tư cách lĩnh vực chuyên ngành tập trung chủ yếu vào nghiên cứu so sánh giữa các nền triết học phương Đông và phương Tây xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ XIX ở châu Âu, sau đó là ở các quốc gia thuộc phương Đông. Kết quả chủ yếu mà triết học so sánh Đông – Tây đã đạt được là làm rõ những điểm tương đồng và dị biệt giữa các nền triết học này. Sự phát triển rộng rãi của chuyên ngành này đã dẫn đến sự hình thành môn triết học liên văn hoá vào thập kỷ cuối của thế kỷ XX. Phương pháp tiếp cận của triết học so sánh Đông – Tây chủ yếu tập trung vào những vấn đề, như nguồn tư liệu của các nền triết học, sự phát triển của mô hình so sánh, phương pháp so sánh các nền triết học, những đặc điểm và quy tắc của đối thoại triết học liên văn hoá.

Thời gian đăng:: 22-11-2015 12:02:16 AM | Đã xem: 1415 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Tác động của toàn cầu hóa đến truyền thống cần cù, tiết kiệm của dân tộc Việt Nam

Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, dân tộc Việt Nam đã xây dựng cho mình một hệ thống các giá trị truyền thống, trong đó có đức tính cần cù và tiết kiệm. Trong điều kiện hiện nay, toàn cầu hoá, trước hết là toàn cầu hoá kinh tế, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các giá trị đó theo những chiều hướng khác nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực. Khi đất nước còn nghèo, hơn nữa, còn phải vượt qua muôn vàn thách thức mà quá trình toàn cầu hoá đặt ra, chúng ta cần tiếp tục phát huy đức tính cần cù và tiết kiệm, gắn cần cù với tiết kiệm. Đó vừa là cách để chúng ta khẳng định và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, vừa là phương thức tăng cường nội lực nhằm tạo đà cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.

Thời gian đăng:: 21-11-2015 11:57:28 PM | Đã xem: 1616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất