QC Shop
Ảnh minh họa

Tiêu chí kiểm định đạo đức con người qua tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam

Tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam là kết quả lao động sáng tạo, thể hiện những triết lý sâu sắc được đúc rút từ thực tiễn của cha ông ta. Chúng ta thấy trong đó chứa đựng nhiều tiêu chí đánh giá đạo đức con người, như dựa vào thực tế khách quan, những biến cố lịch sử, công việc cụ thể, hoặc nhận thức cảm tính và suy luận… Mặc dù vậy, tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam cũng thừa nhận rằng, việc kiểm định đạo đức con người không phải là dễ dàng, đơn giản; song không phải vì thế mà ý nghĩa của tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam giảm đi, mà trái lại, càng nói lên giá trị hiện thực của loại hình văn học độc đáo này.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:59:22 PM | Đã xem: 2394 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Cấu trúc lưỡng hợp trong bản sắc văn hóa Việt Nam

Cấu trúc lưỡng hợp là một đặc điểm trong bản sắc văn hoá Việt Nam. Cấu trúc lưỡng hợp, trong ý niệm ứng xử, biểu hiện ở quan hệ cha – con, cá nhân – cộng đồng; trong ý niệm thẩm mỹ, biểu hiện ở quan hệ giữa danh và thực, giữa nội dung và hình thức… Như vậy, cấu trúc lưỡng hợp trong bản sắc văn hoá Việt Nam là sự dung nạp hai mặt văn hoá trái ngược nhau để tạo nên hai nhân tố cấu thành của cùng một nền văn hoá. Vấn đề đặt ra là, cần chỉ rõ cái được, cái hạn chế của xã hội truyền thống và hiện đại; tìm cách thiết lập một lối sống hoàn thiện hơn, một nền văn minh mới dựa vững chắc trên cơ sở những giá trị truyền thống mang bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:04:55 PM | Đã xem: 1314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến tinh thần chiến đấu của quân đội cách mạng Lào

Nhân tố tinh thần có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức chiến đấu của quân đội cách mạng. Nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Để nâng cao tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, cần phát huy vai trò của các yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể là, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giáo dục quân đội luôn trung thành với Đảng và gắn bó chặt chẽ với nhân dân; đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết của quân đội và đảm bảo các nhân tố cần thiết khác, như tri thức quân sự, bồi dưõng năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ và củng cố lòng tin của chiến sỹ…

Thời gian đăng:: 01-11-2015 01:01:19 PM | Đã xem: 6342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình xây dựng lối sống mới ở nước ta hiện nay

Quá trình xây dựng lối sống mới ở nước ta hiện nay đang gặp phải một số mâu thuẫn. Đó là, thứ nhất, mâu thuẫn giữa yêu cầu kế thừa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc với xu hướng phủ nhận những phẩm chất đó; thứ hai, mâu thuẫn giữa yêu cầu kế thừa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống với xu hướng phương Tây hoá; thứ ba, mâu thuẫn giữa yêu cầu kế thừa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống với xu hướng bảo thủ, phục cổ. Để “hoá giải” các mâu thuẫn đó, đồng thời đảm bảo mục tiêu xây dựng lối sống mới, hiện đại, văn minh và mang đậm bản sắc dân tộc, chúng ta cần quán triệt, cả trong nhận thức và hành động, yêu cầu có tính nguyên tắc của Đảng là kế thừa các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc kết hợp với tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại.

                                                          

Thời gian đăng:: 01-11-2015 12:38:52 PM | Đã xem: 1860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Về mối liên hệ và sự tác động giữa phát triển và bảo đảm quyền con người

Phát triển và quyền con người là hai mặt của quá trình vận động lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Mục đích tự thân của quá trình phát triển không ngoài ý nghĩa vì con người, cho con người. Quyền con người là sức sống nội tại, là thước đo trực tiếp phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Trong quan hệ giữa chúng, phát triển là tiền đề, là yếu tố thứ nhất quy định tính chất và trình độ đảm bảo quyền con người; quyền con người có tính độc lập tương đối và tác động trở lại đối với sự phát triển. Nắm vững mối quan hệ này không chỉ giúp chúng ta xác định, thực hiện những biện pháp phát triển xã hội đúng hướng và hợp quy luật, mà còn đem lại cho chúng ta cơ sở khoa học để đấu tranh với những quan điểm phi lịch sử - hiện thực, muốn áp đặt các chuẩn mực nhân quyền mà không dựa trên trình độ phát triển hiện thực, cụ thể.

Thời gian đăng:: 01-11-2015 11:49:15 AM | Đã xem: 1455 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Văn hóa kinh doanh và một số giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam

Văn hoá kinh doanh là một phương diện của văn hoá xã hội, được thể hiện trong lĩnh vực kinh doanh. Văn hoá kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố và đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để xây dựng và phát huy vai trò của văn hoá kinh doanh mang sắc thái Việt Nam, theo tác giả, cần: thứ nhất, tạo môi trường thuận lợi cho văn hoá kinh doanh Việt Nam hình thành và phát triển; thứ hai, xây dựng và phát huy văn hoá doanh nghiệp; thứ ba, xây dựng và bồi dưỡng một đội ngũ đông đảo những doanh nhân có văn hoá.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 03:51:55 PM | Đã xem: 17365 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Về đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức nghề nghiệp là một nhánh trong hệ thống đạo đức xã hội, là một loại đạo đức đã được thực tiễn hoá. Lương tâm nghề nghiệp là sự tự phán xét, tự ý thức về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp. Nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp và lương tâm nghề nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Đánh mất ý thức về nghĩa vụ đạo đức là đánh mất ý thức về bản thân mình, làm mất ý nghĩa làm người cũng như giá trị động lực của lao động. Do vậy, giáo dục đạo đức nghề nghiệp chính là để hình thành nhân cách nghề nghiệp của mỗi chủ thể; hướng con người vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong hoạt động nghề nghiệp.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 03:49:02 PM | Đã xem: 37712 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Tình cảm đạo đức và vấn đề bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Tình cảm đạo đức có vai trò quan trọng trong việc thực hiện những hành động đạo đức. Nó vừa là động lực, vừa là năng lực đạo đức của con người, một yếu tố không thể thiếu trong cấu trúc nhân cách. Nhờ đó, con người mới có thể thực hiện những hành động đạo đức. Trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức qua một số biện pháp sẽ giúp mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành những con người có đủ tâm, đủ tài.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 12:59:31 PM | Đã xem: 3192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 24-10-2015 04:04:52 PM | Đã xem: 1822 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Thần học Thiên Chúa giáo hiện đại với xu hướng phát triển của thế giới

Thần học Thiên Chúa giáo hiện đang có sự biến thiên mạnh mẽ. Những đặc điểm chủ yếu của Thần học Thiên Chúa giáo hiện đại: một là, sự cố gắng của một bộ phận theo hướng khắc phục triết học kinh viện truyền thống; hai là, đặt Giáo hội về vị trí truyền rao lời Chúa và đối thoại với con người; thứ ba, yêu cầu Giáo hội bãi bỏ độc quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Thần học hiện đại không chấp nhận chủ nghĩa khắc kỷ, không chấp nhận việc cách ly con người khỏi nền văn minh vật chất. Một số quan điểm thần học mới đòi xem lại những tín lý về sự mầu nhiệm cứu chuộc và yêu cầu Thiên Chúa phải thực sự nhập thế. Bởi vì, trong xã hội hiện đại, vai trò của con người và ý nghĩa cuộc sống thế tục ngày càng được đặt cao trọng hơn.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:21:27 PM | Đã xem: 2164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bản sắc văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bản sắc văn hoá là những yếu tố văn hoá đặc trưng cho từng cấp độ chủ thể văn hoá. Nó được coi là cốt lõi của triết lý phát triển ở mỗi cộng đồng dân tộc. Toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả văn hoá. Vì vậy, việc xây dựng  bản sắc văn hoá mới, phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và đáp ứng được những đòi hỏi của thời đại nhưng không  làm mất diện mạo độc đáo của dân tộc là mục tiêu trọng tâm của các quốc gia trong điều kiện toàn cầu hoá. Trong quá trình đó, cần phải giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chống nguy cơ lai căng hoá; đồng thời, dung nạp những yếu tố văn hoá tiến bộ và loại bỏ những yếu tố văn hoá lạc hậu.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:20:45 PM | Đã xem: 13299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Con người trong bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam

Văn hoá nói chung được hiểu là một tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo nên. Văn hoá là hiện thực, tồn tại trong chính cuộc sống xã hội của con người. Con người và xã hội người đã tạo ra văn hoá, đồng thời lấy đó làm nguồn nuôi dưỡng, phát triển bản thân mình. Không có văn hoá cũng đồng nghĩa với không có con người và xã hội người. 

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:17:06 PM | Đã xem: 6524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Việc đề cao các giá trị đạo đức là đặc điểm nổi bật trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, lòng thương người, tình đoàn kết và tinh thần lao động cần cù, tiết kiệm là những giá trị đạo đức căn bản và xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Những giá trị đó, qua các thời đại, được những thế hệ nối tiếp nhau bồi đắp, kế thừa và chúng trở thành động lực, bản sắc của nhân cách con người Việt Nam. Tuy nhiên, trong nội dung của các giá trị đạo đức truyền thống đó còn có một số hạn chế mang tính thời đại và giai cấp. Yêu cầu đạo đức đối với con người Việt Nam hiện nay là tiếp tục mở rộng, đổi mới và nâng cao – với tính thần kế thừa có lọc bỏ - những giá trị đạo đức được kết tinh trong truyền thống của dân tộc.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 11:43:46 AM | Đã xem: 15574 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 17-06-2015 03:55:32 PM | Đã xem: 2870 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Di truyền học và giá trị sinh thái

Di truyền học là lĩnh vực đang có tính thời sự và liên quan đến hệ thống giá trị sinh thái. Nếu nói rằng, những giá trị sinh thái chỉ mới xuất hiện gần đây do hệ quả của những nghiên cứu và áp dụng khoa học thì chưa hẳn đã là chính xác. Nhưng nếu khẳng định rằng, chính những tác động của việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học tự nhiên, đặc biệt là di truyền học, là nguyên nhân cơ bản đánh thức ý thức con người về nhu cầu bảo vệ thiên nhiên và từ đó, hình thành giá trị sinh thái theo đúng nghĩa vì môi trường sống, thì điều đó hoàn toàn có cơ sở. Việc làm sáng tỏ luận điểm này cũng là làm sáng tỏ ảnh hưởng của khoa học tự nhiên nói chung, di truyền học nói riêng đối với hệ thống giá trị văn hoá sinh thái.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:09:44 PM | Đã xem: 1112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay

Toàn cầu hoá (globalization) là khái niệm ra đời từ những năm 80 của thế kỷ XX, dùng để chỉ quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, làm biến đổi các quan hệ thế giới, từ đó nảy sinh những sự kiện mới. Toàn cầu hoá là bước phát triển mới về chất của quốc tế hoá- một khái niệm đã có từ trước đó.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:03:05 PM | Đã xem: 5471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 04-06-2015 02:54:34 PM | Đã xem: 2766 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Về "tự do" với tư cách phạm trù của triết học xã hội

Về "tự do" với tư cách phạm trù của triết học xã hội

Trong triết học xã hội, “Tự do” với tư cách một phạm trù được quan niệm là cái cần cho con người trong việc tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần để thông qua đó, mỗi cá nhân bộc lộ toàn bộ khả năng và thiên hướng của mình. Ý thức về tự do và vươn tới tự do chỉ có trong xã hội loài người. Nghịch lý hay mâu thuẫn  trong quá trình vươn tới sự tự thể hiện được thể hiện trong mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực. Với tư cách một phạm trù lịch sử, “Tự do” được nhận thức và lý giải theo tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại  và luôn là đề tài hấp dẫn đối với các nhà triết học, từ cổ đại đến hiện đại. Với triết học Mác - Lênin, tự do là sự nhận thức được cái tất yếu, tự do  ý chí là năng lực nhận thức hoạt động thực tiễn và tự do là sản phẩm phát triển của lịch sử, tự do của mỗi người  là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người, việc đòi hỏi tự do tuyệt đối, gán cho tự do giá trị tuyệt đối trước những giá trị khác là không tưởng.

Thời gian đăng:: 02-06-2015 03:33:05 PM | Đã xem: 3554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Triết học tinh thần
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về bản chất của tư duy

Khái niệm là cái chỉ có trong tư duy trừu tượng, do vậy, để thấy được vai trò của khái niệm trong nhận thức, chúng ta phải hiểu được bản chất của tư duy. Với suy nghĩ như vậy, trong bài viết này, chúng tôi tập trung nói về bản chất của tư duy từ lập trường triết học mácxít.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 03:45:58 PM | Đã xem: 12144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Bài mới nhất