QC Shop
I.Cantơ (1724 - 1804)

Đạo đức học Cantơ và ý nghĩa hiện thời của nó

I.Cantơ đã đi vào lịch sử tư tưởng triết học nhân loại với tư cách người sáng lập nền triết học cổ điển Đức và phép biện chứng tiên nghiệm. Triết học I.Cantơ thấm đượm tính nhân văn. Tính nhân văn đó biểu hiện sâu sắc nhất trong học thuyết của ông về đạo đức và được thể hiện ra như là những tư tưởng vượt thời đại nhằm hướng tới các giá trị toàn nhân loại. Những nội dung cơ bản trong đạo đức học Cantơ được tập trung trong nguyên tắc tối cao là “mệnh lệnh tuyệt đối”. Mệnh lệnh này đòi hỏi con người phải tự ý thức về mình, phải tự xem xét bản thân mình, tự tìm kiếm trong tâm hồn mình, trong lương tâm của mình một sức mạnh đạo đức để có thể thực hiện những hành động sao cho phù hợp với các quy tắc đạo đức phổ biến và tiến dần tới các quy tắc đạo đức phổ biến đó.

Quan niệm về đạo đức của I.Cantơ hoàn toàn đối lập với quan niệm ích kỷ, vụ lợi, thực dụng, hẹp hòi. Nó hướng tới những giá trị chung toàn nhân loại, thể hiện khát vọng của con người hướng tới cái thiện, tới hạnh phúc cho mọi người. Muốn đạt được những điều đó thì không những đòi hỏi mọi người phải thực hành đạo đức, phải có hành động đạo đức phù hợp với những đòi hỏi phổ biến của quy luật đạo đức, phải có lòng tin đạo đức mà còn phải có tình cảm đạo đức.

Nếu loại bỏ tất cả những gì là ảo tưởng, những gì là trừu tượng và những gì là sai lầm duy tâm đi, chúng ta vẫn có thể tìm thấy không ít các giá trị trong quan điểm của I.Cantơ về đạo đức và đó là những giá trị có ích đối với chúng ta hôm nay.                      

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:43:01 AM | Đã xem: 1349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Văn hóa và văn hóa chính trị từ cách nhìn tiếp cận của triết học chính trị mácxít

Văn hoá là phạm trù Người, là sự kết tinh toàn bộ giá trị, phương thức sống, năng lực hoạt động và trình độ phát triển của chính con người. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Văn hoá chính trị là bản chất – linh hồn của xã hội – con người, bản chất – linh hồn của dân tộc. Do vậy, xây dựng văn hoá chính trị là xây dựng một nền chính trị khoa học – cách mạng – nhân văn; đồng thời, là nhu cầu tất yếu và bức xúc của sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 04:00:51 AM | Đã xem: 3082 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Sự gắn kết giữa kinh tế và văn hóa - Chìa khóa cho sự phát triển lâu bền của xã hội

Ngày nay, sự phát triển của một quốc gia  không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học – kỹ thuật và công nghệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống, vào sự giàu có cả vật chất và tinh thần. Do đó, văn hoá là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu bền của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, văn hoá, đặc biệt là văn hoá truyền thống cần phải đóng vai trò điều tiết tinh thần cho sự phát triển này.

 

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:55:02 AM | Đã xem: 3402 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Mối quan hệ cá nhân - gia đình trong bối cảnh Việt Nam đi vào toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh đất nước tham gia vào quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, mối quan hệ cá nhân – gia đình ở Việt Nam đang có những biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc, cả tích cực lẫn tiêu cực. Điều này thể hiện ở sự thay đổi mô hình gia đình truyền thống, ở sự thay đổi trong các mối quan hệ truyền thống giữa các thành viên của gia đình cũng như sự xuất hiện những vấn đề gia đình và xã hội khác. Trong điều kiện như vậy, chúng ta cần phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, dân chủ của các thành viên trong gia đình.

Thời gian đăng:: 31-10-2015 01:49:54 AM | Đã xem: 1402 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Sigmund Freud

Văn hóa dưới cái nhìn phân tâm học của S.Phrớt

Phrớt là người đã hướng tới việc nghiên cứu cái vô thức trong đời sống tâm lý con người và sáng tạo ra phương pháp phân tâm học. Ông đưa ra cách tiếp cận phân tâm học với văn hoá, mô tả sự xung đột của văn hoá với con người; đồng thời, phác hoạ nên bức tranh về nhân cách năng động hơn, phức tạp hơn, đầy những mâu thuẫn và xung đột hơn so với tâm lý học cổ điển. Tuy nhiên, cách tiếp cận phân tâm học đã dẫn Phrớt tới chỗ hiểu sai về bản chất của văn hoá, trộn lẫn lao động với bản tính tự nhiên của con người. Tựu trung lại, học thuyết của Phrớt không thoát khỏi những bế tắc.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 04:19:33 AM | Đã xem: 976 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Bản sắc và giao lưu văn hóa - Từ góc nhìn triết học

Xét trong thực chất, cái tự nhiên Người thống nhất biểu hiện đích thực bản chất Người - đó là văn hoá. Bản sắc văn hoá của mỗi cộng đồng là sự hiện hình bản chất Người với những sắc thái riêng của cộng đồng đó. Văn hoá Việt Nam chứa đựng bản sắc dân tộc đậm nét, lắng đọng, tích tụ lại thành những giá trị truyền thống tốt đẹp. Theo tác giả, trước đây giữa các nền văn hoá luôn có sự đụng độ, song trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, sự đối thoại và giao lưu giữa chúng trở thành một tất yếu để tồn tại và phát triển.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:58:06 AM | Đã xem: 923 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh minh họa

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Một giải pháp cơ bản để xây dựng và phát triển đạo đức

Đạo đức là một hiện tượng xã hội, một mặt, luôn bị quy định bởi đời sống kinh tế, mặt khác, nó cũng có sự tác động tích cực hoặc tiêu cực trở lại đối với chính cơ sở kinh tế mà trên đó, nó được nảy sinh. Để phát huy vai trò tích cực của đạo đức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thì cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nền kinh tế nếu được định hướng phát triển đúng đắn, được tổ chức, quản lý một cách khoa học, xác lập được những quan hệ kinh tế phù hợp là tiền đề dẫn đến sự hình thành các giá trị đạo đức mới, các chuẩn mực đạo đức mới đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển đất nước.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 03:27:15 AM | Đã xem: 1040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Tình cảm đạo đức và vấn đề bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Tình cảm đạo đức có vai trò quan trọng trong việc thực hiện những hành động đạo đức. Nó vừa là động lực, vừa là năng lực đạo đức của con người, một yếu tố không thể thiếu trong cấu trúc nhân cách. Nhờ đó, con người mới có thể thực hiện những hành động đạo đức. Trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức qua một số biện pháp sẽ giúp mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành những con người có đủ tâm, đủ tài.

Thời gian đăng:: 25-10-2015 01:59:31 AM | Đã xem: 2390 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 24-10-2015 05:04:52 AM | Đã xem: 1284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Ảnh minh họa

Thần học Thiên Chúa giáo hiện đại với xu hướng phát triển của thế giới

Thần học Thiên Chúa giáo hiện đang có sự biến thiên mạnh mẽ. Những đặc điểm chủ yếu của Thần học Thiên Chúa giáo hiện đại: một là, sự cố gắng của một bộ phận theo hướng khắc phục triết học kinh viện truyền thống; hai là, đặt Giáo hội về vị trí truyền rao lời Chúa và đối thoại với con người; thứ ba, yêu cầu Giáo hội bãi bỏ độc quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Thần học hiện đại không chấp nhận chủ nghĩa khắc kỷ, không chấp nhận việc cách ly con người khỏi nền văn minh vật chất. Một số quan điểm thần học mới đòi xem lại những tín lý về sự mầu nhiệm cứu chuộc và yêu cầu Thiên Chúa phải thực sự nhập thế. Bởi vì, trong xã hội hiện đại, vai trò của con người và ý nghĩa cuộc sống thế tục ngày càng được đặt cao trọng hơn.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 04:21:27 AM | Đã xem: 1378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bản sắc văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bản sắc văn hoá là những yếu tố văn hoá đặc trưng cho từng cấp độ chủ thể văn hoá. Nó được coi là cốt lõi của triết lý phát triển ở mỗi cộng đồng dân tộc. Toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả văn hoá. Vì vậy, việc xây dựng  bản sắc văn hoá mới, phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và đáp ứng được những đòi hỏi của thời đại nhưng không  làm mất diện mạo độc đáo của dân tộc là mục tiêu trọng tâm của các quốc gia trong điều kiện toàn cầu hoá. Trong quá trình đó, cần phải giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chống nguy cơ lai căng hoá; đồng thời, dung nạp những yếu tố văn hoá tiến bộ và loại bỏ những yếu tố văn hoá lạc hậu.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 04:20:45 AM | Đã xem: 9312 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Con người trong bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam

Văn hoá nói chung được hiểu là một tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo nên. Văn hoá là hiện thực, tồn tại trong chính cuộc sống xã hội của con người. Con người và xã hội người đã tạo ra văn hoá, đồng thời lấy đó làm nguồn nuôi dưỡng, phát triển bản thân mình. Không có văn hoá cũng đồng nghĩa với không có con người và xã hội người. 

Thời gian đăng:: 29-08-2015 04:17:06 AM | Đã xem: 4508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Việc đề cao các giá trị đạo đức là đặc điểm nổi bật trong đời sống của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, lòng thương người, tình đoàn kết và tinh thần lao động cần cù, tiết kiệm là những giá trị đạo đức căn bản và xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Những giá trị đó, qua các thời đại, được những thế hệ nối tiếp nhau bồi đắp, kế thừa và chúng trở thành động lực, bản sắc của nhân cách con người Việt Nam. Tuy nhiên, trong nội dung của các giá trị đạo đức truyền thống đó còn có một số hạn chế mang tính thời đại và giai cấp. Yêu cầu đạo đức đối với con người Việt Nam hiện nay là tiếp tục mở rộng, đổi mới và nâng cao – với tính thần kế thừa có lọc bỏ - những giá trị đạo đức được kết tinh trong truyền thống của dân tộc.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 12:43:46 AM | Đã xem: 11725 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 17-06-2015 04:55:32 AM | Đã xem: 1747 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Di truyền học và giá trị sinh thái

Di truyền học là lĩnh vực đang có tính thời sự và liên quan đến hệ thống giá trị sinh thái. Nếu nói rằng, những giá trị sinh thái chỉ mới xuất hiện gần đây do hệ quả của những nghiên cứu và áp dụng khoa học thì chưa hẳn đã là chính xác. Nhưng nếu khẳng định rằng, chính những tác động của việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học tự nhiên, đặc biệt là di truyền học, là nguyên nhân cơ bản đánh thức ý thức con người về nhu cầu bảo vệ thiên nhiên và từ đó, hình thành giá trị sinh thái theo đúng nghĩa vì môi trường sống, thì điều đó hoàn toàn có cơ sở. Việc làm sáng tỏ luận điểm này cũng là làm sáng tỏ ảnh hưởng của khoa học tự nhiên nói chung, di truyền học nói riêng đối với hệ thống giá trị văn hoá sinh thái.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 04:09:44 AM | Đã xem: 785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay

Toàn cầu hoá (globalization) là khái niệm ra đời từ những năm 80 của thế kỷ XX, dùng để chỉ quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, làm biến đổi các quan hệ thế giới, từ đó nảy sinh những sự kiện mới. Toàn cầu hoá là bước phát triển mới về chất của quốc tế hoá- một khái niệm đã có từ trước đó.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 04:03:05 AM | Đã xem: 4344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:54:34 AM | Đã xem: 1964 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Về "tự do" với tư cách phạm trù của triết học xã hội

Về "tự do" với tư cách phạm trù của triết học xã hội

Trong triết học xã hội, “Tự do” với tư cách một phạm trù được quan niệm là cái cần cho con người trong việc tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần để thông qua đó, mỗi cá nhân bộc lộ toàn bộ khả năng và thiên hướng của mình. Ý thức về tự do và vươn tới tự do chỉ có trong xã hội loài người. Nghịch lý hay mâu thuẫn  trong quá trình vươn tới sự tự thể hiện được thể hiện trong mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực. Với tư cách một phạm trù lịch sử, “Tự do” được nhận thức và lý giải theo tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại  và luôn là đề tài hấp dẫn đối với các nhà triết học, từ cổ đại đến hiện đại. Với triết học Mác - Lênin, tự do là sự nhận thức được cái tất yếu, tự do  ý chí là năng lực nhận thức hoạt động thực tiễn và tự do là sản phẩm phát triển của lịch sử, tự do của mỗi người  là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người, việc đòi hỏi tự do tuyệt đối, gán cho tự do giá trị tuyệt đối trước những giá trị khác là không tưởng.

Thời gian đăng:: 02-06-2015 04:33:05 AM | Đã xem: 2103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Triết học tinh thần
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về bản chất của tư duy

Khái niệm là cái chỉ có trong tư duy trừu tượng, do vậy, để thấy được vai trò của khái niệm trong nhận thức, chúng ta phải hiểu được bản chất của tư duy. Với suy nghĩ như vậy, trong bài viết này, chúng tôi tập trung nói về bản chất của tư duy từ lập trường triết học mácxít.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 04:45:58 AM | Đã xem: 7151 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất