QC Shop
Nguồn: Internet

Nhận thức nghệ thuật với tư cách một loại trí nhớ xã hội

Trong bài viết, tác giả đã chỉ rõ, do tính đặc thù của nhận thức nghệ thuật là nhận thức bằng hình tượng, bằng cảm xúc, cảm nghĩ của con người về phương diện trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ luôn gắn liền với những hình tượng khác trong trí nhớ cảm quan, nên nhận thức nghệ thuật không chỉ với tư cách một loại trí nhớ, mà là một loại trí nhớ xã hội - trí nhớ của sự liên tưởng, có khả năng tổng hợp và phát triển các năng lực trí nhớ trong hoạt động nhận thức của con người. Nhờ đó,  thông qua  nghệ thuật, con người có thể nhận biết được quá khứ đã qua, lý giải được cái hiện tại đang hình thành và đồng thời, có khả năng dự báo sự phát triển của xã hội trong tương lai.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 04:30:52 AM | Đã xem: 1321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Thời gian đăng:: 04-02-2015 02:13:24 AM | Đã xem: 2062 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Nguồn: Internet

Cội nguồn của ý thức thẩm mỹ và sự thức tỉnh những năng lực sáng tạo nghệ thuật của con người

Việc tìm hiểu cội nguồn của ý thức thẩm mỹ trên quan điểm của chủ nghĩa Mác về hình thái ý thức xã hội đã chứng minh một cách đúng đắn rằng sự lớn dậy của những lực lượng bản chất của con người, trong đó phải kể đến các năng lực cảm giác, cảm xúc chủ quan của con người, đã được hình thành từ trong lao động thực tiễn. Những năng lực này đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra nghệ thuật, đồng thời đã tác động đến các hoạt động của con người trong suốt tiến trình lịch sử. 

Thời gian đăng:: 02-02-2015 02:20:19 AM | Đã xem: 2488 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
Nguồn: Internet

Cơ chế, chuẩn mực đạo đức xã hội và những hành vi đạo đức cá nhân

Việc tuyên truyền các chuẩn mực và những giá trị đạo đức mới một cách sâu rộng, cổ vũ tính trung thực, vạch trần tính cơ hội bằng hệ thống truyền thông đại chúng, hệ thống giáo dục và các phương tiện truyền thống cũng như hiện đại là cái góp phần tích cực trong việc điều chỉnh hành vi dạo đức cá nhân hướng đến các giá trị đạo đức phổ biến mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc khi mở rộng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta

Thời gian đăng:: 02-02-2015 01:48:32 AM | Đã xem: 3372 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Đạo đức học, Mỹ học
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7
 

Bài mới nhất